Rhifyn 39

Ionawr 2021

English

 
 
 
 
 
 
HTW

Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol ar gyfer datblygwyr technoleg iechyd

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn gorff sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i arfarnu technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau.

Ewch ati i ddarllen mwy am eu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol newydd.

Cyfle i gael cyllid ar gyfer eich syniadau datgarboneiddio arloesol

Gall busnesau cymwys wneud cais am hyd at £50,000 o raglen SMART Cymru, sy’n cael ei hariannu gan yr UE, i edrych ar syniadau datgarboneiddio i weld a ydynt yn rhai dichonol ai peidio.

Os yw’ch busnes am ymchwilio i weld a oes modd troi syniadau datgarboneiddio yn gynhyrchion, yn brosesau neu’n wasanaethau newydd, gallwch wneud cais am grant, nad oes angen ei ad-dalu, a fydd yn talu hyd at 70% o'r costau dichonoldeb.

Mae hon yn alwad gystadleuol a fydd yn cau ar 31 Ionawr. 

Ymgeisiwch heddiw 

decarb
DIA

Busnesau'n elwa ar arloesedd sy’n cael ei sbarduno gan ddata

Mae'r Cyflymydd, sydd â’i ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd, yn helpu busnesau bach a chanolig i gymhwyso gwyddor data i’w helpu i gryfhau ac i dyfu.

Dysgwch sut y gall y cyllid hwn, a ddarperir gan yr UE ac sy’n cael ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru, eich helpu i ddefnyddio'ch data'n well.

Rhagor o wybodaeth yma   

innovation - darllenwch

Ydych chi’n elwa i’r eithaf ar eich Eiddo Deallusol?

Mae Swyddfa Eiddo Deallusol y DU, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn darparu adolygiadau â chymhorthdal o asedau Eiddo Deallusol BBaCh – hawlfraint, dyluniadau, nodau masnach neu batentau.

Os oes angen i chi bennu hawliau o ran Eiddo Deallusol sy’n bodoli o fewn eich busnes neu os hoffech elwa mwy ar yr hawliau sydd gennych eisoes, bydd Arbenigwr annibynnol ar Eiddo Deallusol yn gallu awgrymu sut y gallwch wella eich arferion ar gyfer rheoli Eiddo Deallusol.

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn talu dros 80% o gost yr archwiliad. I gael rhagor o wybodaeth a chadarnhau bod eich cwmni’n bodloni’r meini prawf cymhwystra cysylltwch â Innovation@gov.wales.

Contractau wedi eu dyfarnu i fusnesau

Ym mis Tachwedd 2020, lansiwyd dwy her SBRI mewn ymateb i her barhaus pandemig Covid-19 – Her Bywydau Gwell yn Nes at y Cartref a Her Masgiau Wyneb. Cafwyd ymateb gwych i'r galwadau, gydag 83 o brosiectau wedi'u cyflwyno, llawer ohonynt gan gwmnïau o Gymru. Yn dilyn asesiad, dyfarnwyd contractau ar gyfer y ddwy her, gyda pump prosiect yn cael eu datblygu ar gyfer yr Her Bywydau Gwell yn Nes at y Cartref a chwech ar gyfer yr Her Masgiau Wyneb. 

Darllenwch fwy am y prosiectau llwyddiannus yma

Ymchwil Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi (IACW) ar ddau brosiect ymchwil i arwain strategaeth arloesi newydd. Bydd hyn yn helpu gyda’r gwaith o gynllunio ar gyfer dyfodol lle mae Cymru yn parhau i groesawu arloesi ym meysydd busnes, addysg, diwydiant ac ar draws ein cymdeithas. Yr ymchwil hon fydd y man cychwyn i Lywodraeth Cymru gynnwys rhanddeiliaid yn y gwaith o ddatblygu’r strategaeth newydd, felly, byddwch yn barod am gyfleoedd i gyfrannu’n hwyrach eleni.

Mae rhagor o wybodaeth am IACW yma

Cohes3ion

Mae Cymru'n croesawu partneriaid o bob rhan o Ewrop yn rownd derfynol cyfres o rith-deithiau dysgu i hyrwyddo arloesedd ac i gynyddu ffyniant. Darllenwch fwy am y Daith Ddysgu yma 

Yn ystod cam cyntaf y prosiect cyhoeddwyd y Ddogfen Dysgu Polisi. Mae’r ddogfen yn tynnu sylw at ganlyniadau'r ymarfer Mapio Tiriogaethol Deallus (STM), lle cynhaliodd partneriaid o bob rhan o Ewrop ddiagnosis o'u Strategaethau Arbenigo Craff i baratoi ar gyfer datblygu a Gweithredu Cynlluniau Gweithredu Rhanbarthol yng ngham nesaf y prosiect. 

Darllenwch yr adroddiad yma

Pum busnes o Gymru ar y rhestr Tech Nation o Sêr y Dyfodol 

Mae’r cwmnïau sydd wedi dod i’r brig yn rhanbarthol yng Nghystadleuaeth Sêr y Dyfodol Tech Nation wedi cael eu cyhoeddi. Darllenwch fwy am y pum enillydd o Gymru – Immersity, Iungo Solutions, Nightingale, Tendertec, a Yoello.

innovation - straeon

Gŵyl Technoleg Ddatblygol 2021

26 – 28 Ionawr 2021

Bydd y digwyddiad hwn, a fydd yn cael ei gynnal dros dri diwrnod, yn arddangos rhywfaint o'r dechnoleg fwyaf cyffrous sydd ar gael yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn cynnig arweiniad ar  agweddau ystyrlon, ac yn gyfle i feithrin cysylltiadau gwerthfawr ac i weld datblygiadau newydd arloesol sy’n torri tir newydd. Bydd y rhith-ddigwyddiad hwn yn dangos sut mae’r sector technoleg arloesol yn gweddnewid bywydau a diwydiannau. O ficrofusnesau i gorfforaethau rhyngwladol, mae gan yr Ŵyl Technoleg Ddatblygol rywbeth i’w gynnig i bawb.

Gwelwch y rhaglen a chofrestrwch yma 

Cymhorthfa Ar-lein ar Gyllid Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd ag Innovate UK, y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydwaith Menter Ewrop, yn cynnal Cymhorthfa ar Gyllid Arloesi er mwyn helpu detholiad o gwmnïau o Gymru i baratoi eu hunain yn well ar gyfer:-

  • cael gafael ar gyllid ymchwil a datblygu
  • cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • masnacheiddio'r canlyniadau

10 Chwefror 2021, 10:00 - 17:00

Cliciwch yma i gofrestru

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: