Rhifyn 37

Hydref 2020

English

 
 
 
 
 
 
logo

Cymorth Arbenigol i Weithgynhyrchwyr

Os ydych yn fusnes gweithgynhyrchu yng Nghymru, gallwn ni eich helpu yn ystod yr argyfwng COVID-19 a’r tu hwnt drwy Raglen Arloesedd SMART, rhaglen a ariennir gan yr UE. 

Mae cymorth arbenigol ar gael i’ch helpu chi i ddychwelyd i’r gwaith mewn modd diogel, effeithlon a chynhyrchiol.

Darllenwch fwy yma

Gwobrau Dewi Sant 2021

Mae’r gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu cyflawniadau eithriadol pobl o bob cefndir, gyda categori ar gyfer arloesi, gwyddoniaeth a thechnoleg. Wrth ddewis y rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant 2021, rhoddir sylw penodol i’r rheini a wnaeth gyfraniad arbennig yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 16 Hydref 2020.

Enwebwch yma

awards
cyfirifiadur

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd

Gall busnesau ledled Cymru ddarganfod a allant wneud cais am arian o drydydd cam y Gronfa Cadernid Economaidd.

Mwy o fanylion yma

innovation - darllenwch

Gwobrau Menywod sy’n Arloesi  

Mae Innovate UK, fel rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU, yn cynnig deg Gwobrau Menywod sy’n Arloesi i fenywod entrepreneuraidd ledled y DU. Bydd yr enillwyr yn derbyn grant o £50,000 a phecyn i’r pwrpas o fentora, hyfforddi a chymorth busnes.

  • Y gystadleuaeth yn agor: dydd Mawrth 1 Medi 2020
  • Y gystadleuaeth yn cau: dydd Mercher 14 Hydref 2020 am 11am

Darllenwch mwy yma  

Dyfarnu llwyddiant i brosiect dementia

Enillodd Prosiect Laugh â dderbyniodd cyllid Smart Expertise Llywodraeth Cymru i ddatblygu gwrthrychau arloesol i bobl gyda dementia ddwy wobr yng ngwobrau Tech4Good y DU: 'Gwobr Dewis y Bobl' a 'Gwobr Enillydd Enillwyr' cyffredinol!

innovation - straeon

Festival UK* 2022

Bydd yr ŵyl hon o greadigrwydd ac arloesi yn cael ei chynnal ledled y DU yn ystod 2022. Bydd y prosiect ymchwil a datblygu hwn, sy’n werth £3 miliwn, yn rhoi’r cyfle i Wyddonwyr, Technolegwyr, Peirianwyr, Artistiaid a Mathemategwyr i ddod at ei gilydd a chydweithio ar syniadau mawr. Mae’r prosiect bellach yn derbyn ceisiadau.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth  

Taith rithwir COHES3ION yn parhau

Fel partner ym mhrosiect COHES3ION bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnal ymweliadau rhithwir â rhanbarthau partner – y cyrchfan nesaf fydd Rhanbarth Deheuol Iwerddon. Cynhelir yr ymweliad hon ar 15 Hydref a bydd yn rhan o agenda wythnos digwyddiadau dinasoedd a rhanbarthau yr UE. Bydd partneriaid yn clywed am rai o’r arferion gweithio da sy’n cael eu defnyddio ledled y rhanbarth.

Cofrestrwch yma.

Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein

Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd ag Innovate UK, Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydwaith Menter Ewrop, yn cynnal Digwyddiad Llawdriniaeth ariannu arloesedd i helpu Cwmnïau dethol yng Nghymru i baratoi eu hunain yn well i:-

  • cael gafael ar gyllid ymchwil a datblygu
  • cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • masnacheiddio'r canlyniadau

Cofrestrwch yma

Digwyddiad Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dydd Mercher 21 Hydref

Ydych chi'n chwilio am adnodd ychwanegol i helpu i gefnogi eich busnes? Diddordeb mewn derbyn gradd ond ansicr ble i ddechrau? Ymunwch â Prifddinas-ranbarth Caerdydd i gael gwybod mwy am y Cynllun Graddedigion.

Cofrestrwch yma

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: