Bwletin Gwaith Ieuenctid – Rhifyn yr Hâf

2019

 
 

Gair gan Gadeirydd y Bwrdd: O Uchelgais i Sylwedd

Cadeirydd y Bwrdd, Keith Towler

 

Mewn cyfarfod diweddar â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd a Dysgu Oedolion Cymru, pleser o’r mwyaf oedd cael cyfarfod â myfyrwyr ar y cwrs Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Roedd hwn yn gyfarfod ar y cyd gyda Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, ac wrth iddi amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, ymatebodd y myfyrwyr gyda chreadigrwydd a brwdfrydedd, gan rannu eu syniadau eu hunain ar sut y gallem greu sector gwaith ieuenctid heb ei ail yma yng Nghymru. Roedden nhw’n ysbrydoledig! Os oedd y sesiwn honno yn ffon fesur o unrhyw fath, mae dyfodol ymarfer gwaith ieuenctid mewn dwylo diogel.

Y newyddion mawr gan y Bwrdd y chwarter hwn yw ein bod ni wedi cyhoeddi’r Ddogfen Weithredu – mae’r ddogfen hon yn gosod amserlenni cychwynnol a’r strwythurau allweddol y byddwn ni’n eu sefydlu i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Byddwn yn eich annog i ddarllen y ddogfen allweddol hon a chymryd rhan mewn unrhyw ffordd y gallwch chi – mae gennym ni i gyd gyfraniad i’w wneud o ran rhoi sylwedd i’n huchelgais.

Y cynnig yw sefydlu pedair prif ffrwd waith i’w darparu a’u llywio gan Grwpiau Cyfranogiad Strategaeth. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer pob un isod:

1. Mae Pobl Ifanc yn Ffynnu – Sharon Lovell
2. Mae Gwaith Ieuenctid yn Hygyrch a Chynhwysol – Dusty Kennedy
3. Mae Gwirfoddolwyr a Gweithwyr Proffesiynol Cyflogedig yn cael eu Cefnogi – Jo Simms
4. Mae Gwaith Ieuenctid yn cael ei Werthfawrogi a’i Ddeall – Keith Towler

Cofrestrwch eich diddordeb mewn gwasanaethu ar un o'r grwpiau hyn erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

O ystyried y momentwm rydym ni i gyd wedi gweithio mor galed i’w greu, yr her nawr yw cynnal y momentwm hwnnw. Rhaid i ni gyflawni a chadw ein ffocws ar wella cyfleoedd a chanlyniadau i bobl ifanc yng Nghymru.
Pan wnes i adael Met Caerdydd, roeddwn i’n teimlo bod gan y Sector Gwaith Ieuenctid yng Nghymru ddyfodol ffyniannus o’i flaen. Mae’n teimlo fel petai pethau’n dod ynghyd ac mae hynny’n bwysig – nid yn unig ar gyfer ein pobl ifanc, ond ar gyfer ein myfyrwyr gwaith ieuenctid, ein gwirfoddolwyr, ein hymarferwyr a’n rheolwyr hefyd.

Keith Towler
Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro

Cynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid – Mae’r Grŵp Marchnata Gwaith Ieuenctid yn awyddus i glywed eich awgrymiadau

Eleni, bydd Cynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid yn cael ei threfnu gan y Grŵp Marchnata Gwaith Ieuenctid ar ran y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro. Cynhelir y Gynhadledd ym mis Mawrth– bydd y dyddiad a’r lleoliad yn cael eu cadarnhau maes o law.

Rydym eisiau clywed eich syniadau ynghylch fformat, cynnwys a siaradwyr gwadd y Gynhadledd. Anfonwch eich awgrymiadau i’r Grŵp Marchnata mewn e-bost at paul@cwvys.org.uk

Digwyddiadau ymgysylltu â phobl ifanc

youth work eng

Yn ystod mis Hydref, aeth Adran Gwaith Ieuenctid a Chymunedol Prifysgol Glyndŵr, ar ran y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, ati i drefnu tri digwyddiad ymgysylltu gydag ieuenctid yn Llanelwy, Wrecsam ac Abertawe. Y nod allweddol oedd cynhyrchu fersiwn o’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid sy’n addas i bobl ifanc a pharhau â’r sgwrs ynghylch sut mae pobl ifanc eisiau parhau i gyfrannu at wireddu’r cynlluniau hyn. Bu dros 90 o bobl ifanc yn cymryd rhan!

Meddai Sharon Lovell, aelod o’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro:

“Roedd hi’n wych bod yn rhan o un o’r digwyddiadau min nos a gweld y strategaeth yn cael ei gwireddu. Rhannodd pobl ifanc eu gweledigaeth mewn grwpiau bach, cyfryngau digidol a gweithgareddau difyr i gyflwyno syniadau i sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod am y strategaeth a sut i gael mynediad ati. Bydd y Grŵp Cyfranogiad Strategol ar gyfer Pobl Ifanc yn adolygu a datblygu’r darn hwn o waith.”

Marc Ansawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

I wneud cais i reoli’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, ewch i wefan GwerthwchiGymru. Bydd y cyfle hwn yn dod i ben ar 13 Tachwedd. Dyfernir y contract ym mis Rhagfyr a bydd y broses Marc Ansawdd yn ailagor ar gyfer sefydliadau yn y flwyddyn newydd.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Rebekah.Hurst@gov.wales

Enwebwch nawr ar gyfer y wobr gweithiwr ieuenctid rhagorol mewn ysgolion 2020

youth work

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2020 bellach ar agor ar gyfer enwebiadau.


Mae’r categori Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion yn gyfle gwych i chi enwebu Gweithiwr Ieuenctid rhagorol sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn mewn lleoliad ysgol.


I ddysgu mwy ac i enwebu, cliciwch yma. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 22 Tachwedd.

Herio Bwlio: canllawiau newydd wedi’u lansio

Mae’r Gweinidog Addysg wedi lansio canllawiau statudol newydd ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir ac Awdurdodau Lleol ar herio bwlio.
Mae’n rhan o gyfres o ganllawiau sy’n cynnwys cyngor a chymorth uniongyrchol i blant, pobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr. I gael mwy o wybodaeth, ewch i adran canllawiau gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru yma.

Mae’r canllawiau hyn yn cael eu hategu gan restr o adnoddau ar-lein ar Hwb, mewn pryd ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio a gynhelir o ddydd Llun 11 tan ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019.

Ymgyrch #RheolaethYwHyn Dyw hyn ddim yn iawn

This is not okay

Nod ymgyrch newydd Llywodraeth Cymru, #RheolaethYwHyn Dyw hyn ddim yn iawn, yw addysgu pobl ifanc am Reolaeth drwy Orfodaeth – sut i adnabod yr arwyddion a sut i gael cyngor.

Nod yr ymgyrch hon yw codi proffil y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn am gyngor 24 awr dros y ffôn neu we-sgwrs fyw. Gallwch chi ddysgu mwy a lawrlwytho deunyddiau hyrwyddo yma.

Nodyn atgoffa gan Gyngor y Gweithlu Addysg (ECW)

Mae ECW wedi gofyn i ni eich atgoffa o bwysigrwydd cofrestru. Mae’r meini prawf yn nodi bod rhaid i unrhyw berson sy’n bodloni pob un o’r meini prawf canlynol gofrestru:

• Cyflawni gwaith ieuenctid (fel y’i diffinnir mewn deddfwriaeth)
• Cael ei gyflogi gan awdurdod lleol, ysgol neu sefydliad gwirfoddol yng Nghymru
• Ar gyfer gweithwyr cymorth ieuenctid: Bod â chymwysterau lefel 2 neu uwch. Ar gyfer gweithwyr ieuenctid: Bod â chymwysterau lefel 6 neu uwch

Cysylltwch ag EWC gydag unrhyw ymholiadau ynghylch cofrestru ac i gael mwy o wybodaeth am fanteision cofrestru: information@ewc.wales Mae gweithwyr cofrestredig yn gallu cael mynediad at adnoddau, rhaglen bwrsari ymchwil, hyfforddiant am ddim a chyfle i gael Pasbort Dysgu Proffesiynol (PLP). Mae’r PLP yn adnodd ar-lein am ddim y gall gweithwyr cofrestredig ei ddefnyddio i gael mynediad at bob math o adnoddau ar-lein i wella eu dysgu a’u datblygiad proffesiynol.

Edrychwch ar ganllawiau defnyddiol ECW i’r PLP neu trefnwch i gael hyfforddiant am ddim trwy anfon e-bost i: professionaldevelopment@ewc.wales

Cydnabod galwedigaethau gweithiwr ieuenctid a/neu weithiwr gwybodaeth ieuenctid yn Ewrop – ewch ati i gymryd rhan nawr!

Mae’r Asiantaeth Gwybodaeth a Chwnsela Ieuenctid Ewropeaidd (ERYICA) yn ceisio diffinio gweithiwr ieuenctid a gweithiwr gwybodaeth ieuenctid fel proffesiwn yn y gronfa ddata Sgiliau, Cymwyseddau, Cymwysterau a Galwedigaethau Ewropeaidd (ESCO). Mae ESCO yn cynnig iaith gyffredin a gwell cydnabyddiaeth o alwedigaethau a sgiliau ledled Ewrop.

Maen nhw wedi trefnu arolwg i egluro galwedigaeth gweithiwr ieuenctid ac i ychwanegu galwedigaeth benodol gweithiwr gwybodaeth ieuenctid.

Gallwch ddysgu mwy a chymryd rhan yma hyd at 31 Tachwedd.

Cyfarfodydd rhanbarthol Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) – ydych chi’n aelod?

Mae CWVYS wedi gofyn i ni hyrwyddo eu cyfarfodydd rhanbarthol. Cynhelir y rhain deirgwaith y flwyddyn, gan roi cyfle i aelodau CWVYS:

• Gyfarfod â chyd-aelodau CWVYS a rhannu arfer da
• Clywed y newyddion diweddaraf am bolisi gwaith ieuenctid yng Nghymru a chynnydd y Strategaeth Gwaith Ieuenctid i Gymru
• Cael manylion am Gonsortiwm Hyfforddiant CWVYS, grŵp datblygu gweithlu CWVYS ac ennill cymwysterau Gwaith Ieuenctid.
• Clywed cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd a mwy.

Y gyfres nesaf o gyfarfodydd:

Cyfres mis Mawrth 2020
Y Gogledd 10 Mawrth 2020
Y De-orllewin a’r Canolbarth 11 Mawrth 2020
Canol y De a’r De-ddwyrain 12 Mawrth 2020

I gael mwy o wybodaeth am aelodaeth, anfonwch e-bost at catrin@cwvys.org.uk

#ACEAWARESOWHAT – Ymunwch â’r sgwrs

Mae Hyb Cymorth ACE wedi lansio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol newydd a gynrychiolir gan yr hashnod #ACEAWARESOWHAT i grey trafodaeth ynghylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Maen nhw eisiau i chi ymuno yn eu hymgyrch Twitter trwy rannu straeon am sut mae eich sefydliad yn rhoi arferion sy’n cael eu llywio gan drawma ar waith. Mae mwy o wybodaeth am waith Hyb Cymorth ar gael yma.

Prentisiaid yr Urdd yn mynd yn rhyngwladol

Urdd

Ym mis Awst 2019, ymwelodd pedwar o Brentisiaid Urdd Gobaith Cymru â Kenya i weithio ar bartneriaeth newydd gyda’r asiantaeth ryngwladol - United Purpose. Mae’r bartneriaeth yn gyfle i brentisiaid yr Urdd dreulio amser yn gweithio mewn gwledydd ar draws Affrica, Asia a De America.

Yn ystod yr ymweliad, cynhaliodd y prentisiaid sesiynau hyfforddiant pêl-droed gyda thros 400 o ferched ifanc i wella eu hyder, i ddatblygu sgiliau ac i gynnig hyfforddiant arweinyddiaeth.

Mae’r bartneriaeth yn un elfen o strategaeth ryngwladol newydd yr Urdd i gynnig profiadau rhyngwladol i bobl ifanc Cymru ac i estyn llaw cyfeillgarwch i bobl ifanc o bedwar ban byd.

I gael mwy o wybodaeth am brentisiaethau’r Urdd, gan gynnwys prentisiaeth mewn Gwaith Ieuenctid, gallwch chi fynd i’w gwefan yma.

Sut mae gwirfoddoli dramor yn gallu newid eich bywyd

volunteering

Creodd stori Calum Barron gryn argraff arnom ni. Dyma berson ifanc a oedd yn dioddef o PTSD ac ADHD ac a ddechreuodd gymysgu mewn cwmni gwael. Fodd bynnag, cafodd gyfle i gymryd rhan mewn prosiect gwirfoddoli dramor gyda help gan ei weithwyr ieuenctid ac, o ganlyniad, llwyddodd i droi ei fywyd ar ei ben. Gallwch ddarllen ei stori lawn a dysgu mwy am y prosiect yma.

 

“Fe ddysgais i am barch, fe ddysgais i am deyrngarwch. Fe ddysgais i am lawer o bethau doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod eu bod nhw’n bodoli pan oeddwn i’n blentyn.”
- Calum Barron, cyn-wirfoddolwr UNA Exchange yng Ngwlad Pwyl, yr Eidal a Lithiwania

Byddwch yn rhan o’r Cylchlythyr Gwaith Ieuenctid

Oes gennych chi stori yr hoffech chi ei rhannu â gweddill y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru? Os felly, anfonwch e-bost i youthwork@gov.wales Gadewch i ni ddathlu’r gwaith rhagorol rydych chi’n ei wneud!

Cofiwch ddefnyddio #YouthWorkWales #GwaithIeuenctid Cymru wrth drydar i godi proffil Gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Ydych chi wedi tanysgrifio ar gyfer Bwletin Gwaith Ieuenctid? 
Cofrestrwch yn gyflym yma

 
 
 

AMDANOM NI

E-gylchlythyr chwarterol sy’n darparu newyddion diweddaraf, diweddariadau a datblygiadau mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/gwaith-ieuenctid-ac-ymgysylltu


Cysylltwch â ni:

gwaithieuenctid@llyw.cymru

Dilyn ar-lein: