Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru - Rhifyn 9

16 Awst 2019

 
 

Croeso

Dyma nawfed rifyn y cylchlythyr i gadw'ch bys ar bỳls y datblygiadau diweddaraf a ninnau ar drothwy mabwysiadu a gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru (CMCC). Wrth inni gaboli'r cynllun, rydyn ni am wneud yn siŵr ein bod yn cynnwys barn rhanddeiliaid, felly da chi, cysylltwch â ni neu rhannwch y cylchlythyr hwn â'ch rhwydweithiau. Fe welwch y manylion cysylltu wrth droed y cylchlythyr. Os nad ydych wedi gweld y cylchlythyr o'r blaen, mae'n hen rifynnau i'w gweld ar y wefan. Os ydych yn rhannu'r cylchlythyr hwn gyda'ch rhwydweithiau eich hun, gallan nhw hefyd fynd i’r dudalen honno ar y we er mwyn tanysgrifio i gael y cylchlythyr.

Cynnydd ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Fis diwethaf gwnaethom roi diweddariad i chi ar hynt y gwaith o lunio Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Cyn hir bydd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn ystyried y cynllun terfynol i'w fabwysiadu. Yn dilyn hyn, byddwn yn ceisio cymeradwyaeth Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), oherwydd bod nifer o swyddogaethau yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn rhai a gedwir yn ôl.

MARINE

Wrth i’r cynllun symud ymlaen i gael ei fabwysiadu rydym yn parhau i gyfarfod ac ymgysylltu drwy’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Morol (MPSRG) a’r Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol (MPDMG). Rydym hefyd wedi llunio dogfen Cwestiynau Cyffredin. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach y credwch y byddai’n ddefnyddiol mynd i’r afael â hwy anfonwch e-bost atom.

Prosiect Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

Mae hi eisoes wedi bod yn haf prysur ar gyfer y rhaglen waith rheoli adnoddau naturiol morol yn gynaliadwy, sy'n mynd rhagddo yn llwyddiannus ac sy’n cael ei hariannu drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF). Mae ABPmer yn parhau i dynnu ynghyd y sail dystiolaeth amgylcheddol ar gyfer ynni ffrydiau llanw, ynni llanw a dyframaethu yng Nghymru. Er gwaethaf rhywfaint o dywydd garw yn ystod mis Gorffennaf, mae arolygon amlbelydrau wedi'u cynnal oddi ar arfordir gogledd-orllewin Sir Benfro ac arfordir gorllewinol Ynys Môn.

EMFF

Cyn hir bydd data a gasglwyd o'r arolygon hyn yn cael eu hategu gan arolygon fideo o dan y dŵr fel y bo modd mynd ati ar raddfa eang i bennu nodweddion y cynefinoedd benthig yn yr ardaloedd hyn. Bydd y data newydd hyn, ynghyd â'r dystiolaeth berthnasol a nodwyd eisoes yn y sail dystiolaeth ar gyfer prosiect amgylchedd morol Cymru yn cael eu defnyddio i lywio asesiadau o gyfyngiadau a chyfleoedd amgylcheddol sy'n berthnasol i ddatblygiad y sectorau hyn. Mae gwaith perthnasol yn mynd rhagddo o ran y diwydiant agregau. Rhagor o wybodaeth

Boat

Rheoli’r Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Ym mis Awst, cyhoeddodd Lesley Griffiths y Cynllun Gweithredu ar gyfer Rheoli'r Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig rhwng 2019-2020. Mae'n dangos ein hymrwymiad i gyfoethogi bioamrywiaeth forol Cymru, ac ar yr un pryd cymeradwywyd arian ychwanegol o £138,500 i dalu am bedwar cam rheoli. Mae rheoli ein rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn gyfrifoldeb a rennir ar draws nifer o awdurdodau rheoli ac mae Cynllun Gweithredu 2019-2020 yn ffrwyth cryn dipyn o waith gan y Grŵp Llywio Ardaloedd Morol Gwarchodedig. Rhagor o wybodaeth

beach

Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft yn cael ei gyhoeddi at ddibenion ymgynghori

Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft wedi cael ei gyhoeddi at ddibenion ymgynghori. Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn gynllun datblygu tir newydd a fydd yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer datblygu yng Nghymru rhwng 2020 a 2040. Mae'n gosod strategaeth ar gyfer mynd i'r afael â blaenoriaethau cenedlaethol allweddol drwy'r system gynllunio, gan gynnwys cynnal a datblygu economi fywiog, datgarboneiddio, datblygu ecosystemau cadarn a gwella iechyd a llesiant ein cymunedau. Mae'n gynllun gofodol, sy'n golygu ei fod yn pennu cyfeiriad o ran lle dylem fuddsoddi mewn seilwaith a datblygu er budd cyffredinol Cymru a'i phobl.

NDF

Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a'r Cynllun Morol yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu fframwaith ar gyfer rheoli newid o amgylch ein harfordir. Mae cydlynu rhwng cynllunio morol a daearol yn bwysig er mwyn cynnal a hwyluso'r gwaith o ddatblygu busnesau porthladd, harbwr a marina a'r mentrau cysylltiedig; cymunedau arfordirol; cyfleoedd twristiaeth; creu ynni; a morweddau. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru wedi llywio'r gwaith o baratoi'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a, lle bo hynny'n berthnasol, dylai lywio Cynlluniau Datblygu Lleol a Strategol a phenderfyniadau a wneir yn ystod y broses rheoli datblygu.

ndf

Mae gennych tan 1 Tachwedd i ymateb i'r ymgynghoriad, ac mae cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori'n cael eu cynnal yn ystod mis Medi a mis Hydref ledled Cymru, er mwyn ichi siarad â'r tîm sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chyflawni'r gwaith hwn. Mae croeso ichi ddod ond nodwch fod y sesiynau hyn yn dibynnu ar alw a bydd rhaid ichi archebu eich lle. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu lle, cysylltwch â'r tîm. Ewch i'r wefan am ragor o wybodaeth.

NDF

Datganiadau Ardal: Morol

O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru), mae'n ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru greu Datganiadau Ardal. Amcan Datganiadau Ardal yw hwyluso’r gwaith o gyflenwi Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar leoedd. Gan gydnabod bod gan yr amgylchedd morol ei risgiau, heriau a chyfleoedd unigryw ei hun, bydd un o'r saith Datganiad Ardal ar gyfer ardal forol y glannau. Gan weithio gyda rhanddeiliaid byddant yn nodi'r camau blaenoriaeth ar gyfer rheoli moroedd Cymru mewn modd cynaliadwy.

Area Statements

Yn ddiweddar mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi ‘Proffil Ardal’ sy'n crynhoi'r wybodaeth ar adnoddau naturiol morol ac arfordirol Cymru a rhai o'r manteision y maent yn eu cynnig. Mae’r gwaith ymgysylltu hefyd wedi dechrau drwy Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol i nodi'r themâu sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y Datganiad Ardal Forol:

 • Datrysiadau sy'n seiliedig ar natur ac addasu arfordirol: beth sydd angen digwydd i sicrhau bod gan Gymru forlin sy’n gallu gwrthsefyll newid hinsawdd yn y dyfodol ac sy'n gallu darparu nifer o fanteision.
 • Sicrhau bod ecosystemau morol yn fwy cydnerth: beth sydd angen digwydd i ddatblygu rhwydweithiau sy'n ecolegol gydnerth a sicrhau Statws Amgylcheddol Da ar gyfer moroedd Cymru.
 • Cefnogi’r gwaith o weithredu cynllunio morol: beth sydd angen digwydd i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i wella’r ffordd y rheolir adnoddau morol o dan y fframwaith cynllunio newydd?

Yn ystod mis Medi a mis Hydref, bydd gwaith ymgysylltu yn digwydd gyda rhanddeiliaid ledled Cymru i archwilio'r themâu hyn ac i gydweithio i nodi pa gamau gweithredu i ganolbwyntio arnynt. Os hoffech glywed mwy am y gwaith ymgysylltu hwn neu am y Datganiad Ardal Forol, cysylltwch â marine.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyllid yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiect newydd ar y newid yn yr hinsawdd ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon

Mae prosiect peilot sydd wedi'i gynllunio i helpu cymunedau arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon i addasu i’r newid yn yr hinsawdd wedi cael cymorth €1.3m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd (yr UE). Bydd y prosiect Cymunedau Arfordirol yn Addasu Gyda'n Gilydd yn edrych ar oblygiadau rhanbarthol y newid yn yr hinsawdd, gan ganolbwyntio ar gymunedau arfordirol Aberdaugleddau a Doc Penfro yng Nghymru a Rush a Portrane yn Swydd Fingal, Iwerddon. Bydd hefyd yn edrych am gyfleoedd masnachol ar gyfer ynni'r môr o Fôr Iwerddon, gan geisio atebion creadigol i broblemau newid yn yr hinsawdd sy’n bwysig yn fyd-eang. Rhagor o wybodaeth

EU FUNDS

Prosiect ynni'r môr newydd yr UE i lifo rhwng Cymru ac Iwerddon

Mae'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles, wedi croesawu buddsoddiad gwerth €4.2m gan yr UE mewn prosiect trawsffiniol i hybu diwydiant ynni'r môr yng Nghymru ac yn Iwerddon. Bydd y prosiect Selkie, a ariennir gan Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru yr UE, yn dod ag ymchwilwyr a busnesau arweiniol o'r ddwy wlad ynghyd i greu technolegau i helpu i wella perfformiad dyfeisiadau ynni'r môr sy'n cael eu datblygu gan fusnesau yng Nghymru ac yn Iwerddon. Rhagor o wybodaeth

eu

Ymgyngoriadau: Mynegi eich barn

Polisïau morol a physgodfeydd ar gyfer Cymru ar ôl Brexit

Bydd Brexit a'n Moroedd yn llywio ein polisi ynghylch pysgodfeydd yn y dyfodol, a hynny wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Rydym wrthi'n ymgynghori ynghylch y cam cyntaf o ran creu polisi newydd, trefn o reoli a deddfwriaeth. Rydym am glywed eich barn chi am y canlynol:

 • rheoli pysgodfeydd
 • pysgodfeydd cynaliadwy
 • cyfleoedd pysgota
 • pysgod cregyn a dyframaethu
 • masnach
 • twf ac arloesedd
 • cynaliadwyedd fflyd
 • tystiolaeth 
 • cymorth ariannol

Mynegwch eich barn erbyn 21 Awst 2019.

EU

Mesurau rheoli ar gyfer rhywogaethau goresgynnol estron sydd wedi lledaenu'n helaeth yng Nghymru a Lloegr

Hoffem glywed eich barn ynghylch mesurau rheoli ar gyfer 14 o rywogaethau goresgynnol estron. Mae'r ymgynghoriad yn cynnwys rhywogaeth a ganfyddir yn yr amgylchedd morol, sef cranc manegog Tsieina. Rydym yn ymgynghori ar y cyd â Llywodraeth y DU ar fesurau rheoli arfaethedig â'r nod: 

 • waredu
 • rheoli poblogaethau
 • atal rhag lledaenu

Mynegwch eich barn erbyn 12 Medi 2019.

boat

Cysylltwch a ni

Os oes gennych gwestiynau am y bwletin hwn neu am unrhyw beth arall, cysylltwch â ni trwy'r blwch negeseuon e-bost neu ewch i'n gwefannau:

marineplanning@llyw.cymru

https://llyw.cymru/cynllunio-morol

 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn gweithio ar y Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru gyntaf sy'n nodi polisi Llywodraeth Cymru am yr 20 mlynedd nesaf ar gyfer defnyddio’n moroedd yn gynaliadwy.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGMIN_rural