Rhifyn 30

Gorffennaf 2019

English

 
 
 
 
 
 
Compound Semiconductor

Datblygu technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd arloesol 

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd o dan arweiniad yr Athro Diana Huffaker o Sêr Cymru, wedi datblygu technoleg all yrru data cyflym iawn ar gyfer y dyfodol. Bydd eu gwaith ymchwil yn sicrhau manteision uniongyrchol i'r ddiwydiant. Darllenwch mwy yma

Darganfyddwch fwy am raglen Llywodraeth Cymru Sêr Cymru.

Rhifyn 89 Advances Wales

Y dulliau o arloesi a welir yn y rhifyn hwn yw edrych ar fanteision iechyd llaeth camelod a phlatfform arloesol sy'n caniatáu i bobl fonitro eu hiechyd eu hunain.

Mae'r rhifyn hwn hefyd yn cynnwys ymchwil arloesol i frwydro yn erbyn sepsis gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gallwch weld y rhifyn diweddaraf o Advances Wales yma.

Advances
KTP

Partneriaeth lwyddiannus rhwng Prifysgol Cymru a Yard Associates Ltd

Cafodd y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'r cwmni ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r prosiect, sydd wedi derbyn Gradd A gan Innovate UK yn canolbwyntio ar ddatblygu fframwaith dadansoddi ymaddasol ar y we i ragweld ymddygiad brynu y dyfodol.

Gwyliwch y fideo yma

Darganfyddwch sut y gall y cynllun Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth eich helpu

Ceisiadau Lloeren Catapult i dyfu presenoldeb yng Nghymru

Bydd y Ceisiadau Lloeren Catapult agor swyddfa ranbarthol newydd yng Nghanolfan Aerofod Eryri yn Llanbedr, Gwynedd.

Bydd y swyddfa yn hyrwyddo datblygiad ceisiadau lloeren a gwasanaethau sydd o fudd i'r economi wledig, gyda ffocws cychwynnol ar ofal iechyd.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Ydych chi am gael y cyfle i weithio gyda cwmnïau mawr yn ardal Gwlad y Basg?

Mae BIND 4.0 yn rhaglen sbarduno cyhoeddus-preifat yng Ngwlad y Basg. Mae'n cael ei dargedu at y cwmnïau newydd gorau, all gynnig atebion yn seiliedig ar dechnolegau busnes 4.0 (Data mawr, rhith-wirionedd / realiti estynedig, roboteg cydweithredol, seibrddiogelwch, y rhyngrwyd pethau, argraffu 3D, etc.) sy'n berthnasol i'r sectorau gweithgynhyrchu uwch, ynni, iechyd a thechnoleg bwyd.
Pam na ddewch chi i'r Tramshed Tech, Caerdydd ar 23 Gorffennaf a chlywed mwy am y rhaglen arloesol hon.

Ydych chi'n rhan o'r gymuned beirianneg neu'r gwyddorau ffisegol?

Hoffai y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) gyfarfod â rhanddeiliaid i ddod i ddeall y cyd-destun presennol yn well. Mae cyfle hefyd i glywed am y cyfleoedd sy'n codi o fewn Ymchwil ac Arloesi y DU drwy Gynllun Cyflawni newydd EPSCR.
Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol erbyn 31 Gorffennaf

innovation - archebwch

Gwasanaethau y Genhedlaeth Nesaf: Galluogi Cystadleuaeth gyda Data
22 Gorffennaf 2019 - Stadiwm SWALEC, Caerdydd
Bydd Innovate UK yn buddsoddi hyd at £3.5 miliwn i ddatblygu dulliau o gasglu data fel bod modd defnyddio'r technolegau deallusrwydd artiffisial o fewn y sector cyfrifyddiaeth, yswiriant a gwasanaethau cyfreithiol. Cofrestrwch yma

Sbarduno Her y Chwyldro Trydan
30 Gorffennaf 2019 - Casnewydd
A oes gennych ddiddordeb clywed am y cyfleoedd cyllido yn sgîl yr her? Cofrestrwch eich diddordeb yma

Digwyddiad Dathlu Sêr Cymru 

19 Medi 2019 - Gwesty'r Mercure Caerdydd 
Cynhelir gan Swyddfa Prif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cymru i ddathlu llwyddiant Rhaglen Sêr Cymru. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â SERCYMRUII@gov.wales

Arloesi ac Amrywiaeth Cymru
26 Medi 2019 - Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt
Ydych chi yn bwriadu arallgyfeirio eich busnes?
Digwyddiad newydd a chyffrous ar gyfer busnesau ffermio, coedwigwyr a phobl sy'n byw yng nghefn gwlad Cymru sy'n chwilio am syniadau i arloesi ac arallgyfeirio er mwyn gwella eu busnes a dod â llif incwm newydd i fusnes sy'n bodoli eisoes.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwobrau Arloesedd Myfyrwyr 2019
30 Medi - 1 Hydref - Clwb Criced Morgannwg, Caerdydd
14 & 15 Hydref - Canolfan Pontio, Bangor
Mae'r Gwobrau Arloesi yn gystadleuaeth uchel ei pharch ac yn arddangosfa ryngweithiol ar gyfer y gwaith prosiect mwyaf arloesol ar lefel TGAU a lefel A Dylunio a Thechnoleg. Mae disgwyl i dros 2000 o fyfyrwyr, athrawon a busnesau fod yn bresennol.
Darllenwch sut y mae CBAC a Llywodraeth Cymru yn cydweithio er mwyn annog pobl ifanc yng Nghymru i arloesi yn y byd technolegol.

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: