Y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit 30 Mai 2019

30 Mai 2019                                                                         Rhifyn 8

 
 

Croeso

Croeso i rifyn wyth y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit.

Mae'n bwysig eich bod yn dal ati i baratoi'ch busnes ar gyfer Brexit. Mae'r bwletin hwn yn eich helpu i ddeall yn well beth yw'r gofynion a pha help sydd ar gael ichi.

wg logo

Cynllun Costau Safonol Pysgodfeydd

scs

Mewn ymateb i adborth gan y diwydiant, mae Llywodraeth Cymru yn lansio'r Cynllun Costau Safonol. Dyluniwyd y cynllun hwn er mwyn symleiddio’r broses newydd ar gyfer ‘Iechyd a Diogelwch ar Gychod’ ac ‘Ychwanegu Gwerth ac Ansawdd Cynnyrch i Ddalfeydd’. Bydd hyn yn galluogi pysgotwyr yng Nghymru i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnynt yn haws trwy gynnig cais syml ar-lein gyda rhestr o offer sydd wedi'i bennu ymlaen llaw ar gostau safonol. Bydd hyn yn ychwanegol i gynlluniau presennol.

Mae'r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agored am 4 wythnos ac os nad ydych eisoes wedi cofrestru gyda Thaliadau Gwledig Cymru gwnewch hynny cyn gynted â phosibl.

I gofrestru fel cwsmer ewch i gov.wales/rural-Payments-wales-rpw-online ac yna defnyddiwch ein canllaw ‘RPW Ar-lein: sut i gofrestru' neu, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004.

Gellir dod o hyd i ganllawiau ar y dolenni isod

https://llyw.cymru/cynllun-cost-safonol-pysgodfeydd-gan-defnyddio-rpw-ar-lein-i-wneud-cais?_ga=2.261603213.1258082593.1559123195-1354089427.1559123195

https://llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-pysgota-eitemau-am-bris-safonol?_ga=2.261603213.1258082593.1559123195-1354089427.1559123195

https://llyw.cymru/cynllun-cost-safonol-pysgodfeydd-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.69573392.1258082593.1559123195-1354089427.1559123195

https://llyw.cymru/cynllun-costau-safonol-pysgodfeydd-rhestr-o-eitemau-syn-gymwys-i-gael-arian?_ga=2.69573392.1258082593.1559123195-1354089427.1559123195

Ymgynghoriad Brexit a'n Tir

Cafodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ei lansio ar 1 Mai. Bydd yn cael ei ddefnyddio i'n helpu i lunio polisïau'r môr a physgodfeydd yn y dyfodol wrth i effeithiau Brexit ddod yn amlwg. Y dyddiad cau ar gyfer eich sylwadau yw 21 Awst. I weld y ddogfen, ewch i:

https://llyw.cymru/polisiau-morol-physgodfeydd-ar-gyfer-cymru-ar-ol-brexit

Cynllun Cyngor ar Allforio

Rydyn ni wedi gofyn i'r ymgynghorwyr Kinetic Cubed helpu i allforwyr. Bydd yr help hwn yn ddi-dâl i gwmnïau sy'n cymryd rhan i'w helpu i fanteisio ar farchnadoedd yr UE ac EFTA ar ôl Brexit.

Os ydych chi'n allforiwr yng Nghymru, gallwch ofyn am help sy'n bersonol i chi. I gael gwybod rhagor, e-bostiwch Laura Harris at laura.harris006@gov.wales

Tystysgrifau Dalfeydd Pysgod i'w Hallforio

Mae'r system ddigidol newydd ar gyfer rhoi tystysgrif dalfeydd pysgod i'w hallforio nawr yn fyw.

Gallwch nawr gofrestru ar y system newydd, yn barod ar gyfer Brexit. Ar ôl cofrestru, gallwch greu tystysgrifau dalfeydd a dogfennau allforio eraill ichi ddod yn gyfarwydd â'r system.

Rhestr Wirio ar gyfer Allforwyr

Os byddwn yn gadael yr UE heb gytundeb, gallai amodau masnachu newid. Rydyn ni wedi paratoi rhestr o bethau y bydd gofyn ichi eu hystyried os byddwch yn allforio i'r UE fel Trydedd Wlad.

Canllaw yn unig yw'r rhestr a chyfrifoldeb pob allforiwr yw sicrhau bod ganddo'r dogfennau angenrheidiol ar gyfer pob llwyth y bydd yn ei allforio.

https://llyw.cymru/rhestr-wirio-ar-gyfer-allforwyr-pysgota

Sefydliadau Bwyd Cymeradwy

Os na fydd cytundeb, efallai y bydd yr UE yn mynnu bod yr holl gynnyrch pysgodfeydd a fydd yn cael eu hallforio o'r DU i'r UE yn cael eu hanfon o Sefydliad Bwyd Cymeradwy. Bydd hynny'n golygu darparu Marc Adnabod Hirgrwn i fynd gyda'ch Tystysgrif Iechyd Allforio.

Dylai busnesau yn y DU sydd ar hyn o bryd yn gweithredu mewn eiddo cofrestredig ac sy'n bwriadu parhau i allforio cynnyrch pysgodfeydd i'r UE naill ai:

  • Gwneud cynlluniau i allu allforio'u cynnyrch o Sefydliad Bwyd Cymeradwy - gallai hynny olygu gwerthu'r pysgod mewn marchnad bysgod sy'n Sefydliad Bwyd Cymeradwy;
  • Dechrau'r broses o ddod yn Sefydliad Bwyd Cymeradwy trwy gysylltu â'ch Awdurdod Lleol. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i gael statws Sefydliad Bwyd Cymeradwy, cysylltwch â'ch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd lleol.

Dyrannu tystysgrifau cludo Cynhadledd Gweinidogion Trafnidiaeth Ewrop (ECMT): canllaw i gludwyr nwyddau

Mae Llywodraeth y DU wedi agor cyfnod ymgeisio newydd ar gyfer cwmnïau sy'n defnyddio tystysgrifau Euro V a VI. Ni ddylai cwmnïau sydd eisoes wedi gwneud cais ymgeisio eto.

https://www.gov.uk/government/publications/allocation-of-ecmt-haulage-permits-guidance-for-hauliers?utm_source=a78a7b88-69f9-4247-994e-f5a3bca9f4da&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Rhagor o wybodaeth

Y Môr a Physgodfeydd

https://beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Paratoi Cymru

https://llyw.cymru/paratoi-cymru-brexit/pysgodfeydd-a-masnach

Porthol Brexit

https ://businesswales.gov.wales/brexit/cy/

Y Cyfryngau Cymdeithasol

https://twitter.com/@WG_Fisheries

https://twitter.com/wgmin_rural

twitter
 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn cyfathrebu â diwydiant pysgota Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGMIN_rural