Rhifyn 29

Mehefin 2019

English

 
 
 
 
 
 
Gov Tech

Sut allwn ni ddefnyddio data a thechnoleg digidol i ddarparu gofal cymdeithasol gwell i oedolion?

Mae cadw poblogaeth sy’n heneiddio yn iach ac yn byw’n annibynnol yn sylfaenol o ran cynaliadwyedd ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a lles ein cymunedau yn yr hirdymor.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi sicrhau £1.25 miliwn gan Gronfa Catalydd GovTech i annog cwmnïau technoleg i gyflwyno atebion arloesol a all ein helpu i ddelio ag un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus heddiw.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

Rhifyn 88 Advances Wales

Mae'r arloesi a welwyd yn y rhifyn hwn yn cynnwys sganiwr sensitif iawn i gyflymu prosesau diogelwch mewn meysydd awyr a thechnoleg rhith-wirionedd gan helpu cleifion ddelio gyda phoen, straen a phryder.

Mae'r rhifyn hefyd yn cynnwys ymchwil arloesol i sut y mae'r ymennydd yn paratoi ar gyfer gweithredoedd cymhleth.

Gallwch weld y rhifyn diweddaraf o Advances Wales yma.

Advances issue 88
Connections

Cymorth technolegol ar-lein i ddatblygu eich busnes yng Nghymru

Boed eich marchnad yn lleol, cenedlaethol neu ryngwladol; mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau o Gymru i wella eu cyllidebau.

Cliciwch yma i ddod i wybod mwy

innovation - straeon

Gŵyl Arloesedd Cymru

15-29 Mehefin 2019 – Ledled Cymru

Mae Gŵyl Arloesedd Cymru yn rhoi'r cyfle i arloeswyr rwydweithio gydag arbenigwyr yn y diwydiant fel y gallant arddangos eu cynnyrch a'u syniadau i gwsmeriaid posibl ledled Cymru a thu hwnt.

Os oes gennych ddiddordeb bod yn rhan o unrhyw un o'r digwyddiadau hyn ewch i'r wefan yma

Gweithdy Llywodraeth Cymru i drafod y Cyllid Nerth Mewn Llefydd UKRI a'i potensial i Gymru

17 Mehefin 2019 - Gwesty'r Marriott, Caerdydd

20 Mehefin 2019 - Llywodraeth Cymru - Swyddfa Cyffordd Llandudno

Nod yr achlysur yw i ddod ag arweinwyr prifysgol a diwydiant ynghyd i drafod syniadau gyda Llywodraeth Cymru, CCAUC, Innovate UK a’r KTN ar sut i:

  • Gymhorthi twf rhanbarthol dan arweiniad arloesi trwy gydnabod a chymhorthi meysydd sydd â nerth mewn YaD
  • I wella cydweithrediadau lleol sy’n cynnwys ymchwil ac arloesi

I gofrestri diddordeb cliciwch yma

Cyd-Fuddsoddi mewn Busnesau Ymchwil a Datblygu ar gyfer Twf Cynaliadwy

26 Mehefin 2019 - Tramshed Tech

Mae arloesi yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes. Bydd y digwyddiad hwn AM DDIM yn eich helpu i: 

*Ddod i wybod sut y gall arloesi helpu eich busnes i ddatblygu

*Dderbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru drwy ein rhaglen SMARTCymru

*Cyfarfod y tîm fydd yn trafod y broses ymgeisio gyda chi

*Clywed gan fusnesau eraill sydd wedi elwa o’n cymorth Arloesi

I sicrhau eich lle, cliciwch yma

Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

4 Gorffennaf 2019 - Mercure Caerdydd Holland House

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru yn cynnal eu pumed Digwyddiad Blynyddol, gan edrych ar sut y gall cyllid ymchwil ac arloesi yng Nghymru, y DU a'r UE gydweithio i hybu cystadleurwydd rhyngwladol Cymru.

I sicrhau eich lle am ddim cofrestrwch yma

Gweithdy gan Co-innovate i Edrych ar Her y Strategaeth Ddiwydiannol ac ar Brosiectau

4 Gorffennaf 2019 – Gwesty St Pierre, Cas-gwent

 

Dewiswyd tair her :

  • Rhwydwaith cryf a diogel i gysylltu data, cwsmeriaid a thimau gweithredol er mwyn darparu gwell gwasanaethau i bawb
  • Dulliau amser real a rhagfynegol o ddadansoddi data i wella cynhyrchiant yn y DU
  • Deall defnydd o ynni ar raddfa ficro a macro

 

Nod y gweithdy yw dod â phobl â’r gallu priodol at ei gilydd a ffurfio gweithgorau a fydd yn cydweithio i fynd i’r afael â’r heriau uchod.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

26 Medi 2019 - Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

Hoffech chi gynnal gwaith ymchwil a datblygu o fewn eich busnes?

 

Digwyddiad newydd a chyffrous wedi'i anelu at ffermwyr, coedwigwyr a phobl wledig sy'n chwilio am syniadau arloesi ac arallgyfeirio i wella eu busnes ac i gyflwyno ffrydiau incwm newydd i fusnesau presennol.

 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: