Rhifyn 2 - Y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit

11 Rhagfyr 2018

 
 

Croeso

Croeso i ail rifyn y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit. Wrth i'r DU baratoi i adael yr UE ar 29 Mawrth 2019, mae'n gyfnod o newid ac ansicrwydd mawr i'r diwydiant pysgota. Does neb yn gwybod eto beth fydd y trefniadau masnachu ac allforio newydd, ond rydyn ni am i'r bwletin hwn:

  • eich helpu i ddeall effeithiau Brexit ar y diwydiant pysgota yng Nghymru;
  • eich helpu i baratoi'ch busnes ar gyfer 30 Mawrth 2019 pan fyddwn ni wedi gadael yr UE;
  • rhoi gwybod ichi ba gymorth sydd ar gael i'ch helpu chi a'ch busnes i wneud y newid.

Bydd hwn yn fwletin rheolaidd a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Cofiwch ddarllen pob rhifyn i gadw'ch bys ar byls pethau.

Rydym eisiau annog cynifer o bobl â phosibl i gofrestru ar-lein yn

https://gov.wales/news-alerts/?lang=cy

 

Allforio i’r UE? Cofrestrwch gyda’r ASB/DEFRA erbyn 12 Rhagfyr 2018

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi datgan bod angen i unrhyw gwmni sydd am allforio pysgod cregyn i’r UE ar ôl 29 Mawrth 2019 gofrestru gyda’r ASB/DEFRA.

Rhaid cofrestru erbyn 12 Rhagfyr 2018. E-bostiwch Swyddog Prosiect Rhestri’r EU: eulistings@food.gov.uk

fish

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd £7.5 miliwn ar gael i helpu busnesau Cymru i adeiladu gwydnwch er mwyn ymdopi â heriau Brexit.

Mae’r cyllid yn rhan o Gronfa Bontio’r UE gan Lywodraeth Cymru sydd werth £50 miliwn, a fydd yn cael ei defnyddio dros y tair blynedd nesaf i helpu cwmnïau i ddatblygu’r arbenigedd a’r prosesau gofynnol i’w helpu i ffynnu ar ôl Brexit.

Bydd rhagor o wybodaeth am sut mae busnesau’n gallu gwneud cais am eu cyfran o’r cyllid yn cael ei chyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

wg logo

Cymorth yn ystod Brexit

Er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer Ymadael â’r UE ar 29 Mawrth 2019, mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu digwyddiadau ymgysylltu i rannu gwybodaeth a rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau.

Dyma’r dyddiadau:

Gogledd Cymru: 16 a 17 o Ionawr

Gorllewin Cymru: 22, 23, a 24 o Ionawr

De Cymru: 30 a 31 o Ionawr

Lleoliadau ac amseroedd i’w cadarnhau yn fuan.

 

A yw’ch busnes yn barod ar gyfer Brexit?

Ydych chi’n gwybod beth sydd angen i chi ei wneud i baratoi’ch busnes ar gyfer Brexit? Mae Porthol Brexit Busnes Cymru wedi’i gynllunio i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf a chyngor ar faterion pwysig amrywiol, gan gynnwys masnachu.

Mae’n helpu’ch busnes i nodi i ba raddau y mae’n barod am Brexit. Mae’n argymell camau gweithredu posibl i wella gwydnwch eich busnes. Hefyd, mae’n darparu gwybodaeth am ffynonellau cymorth.

Dyma’r ddolen

https://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2018/180925-new-brexit-portal-to-support-business/?skip=1&lang=cy

Gwybodaeth arall:

Cyllid ar gyfer busnesau

https://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2018/181024-7.5m-to-help-business-prepare-for-brexit/?skip=1&lang=cy

 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn cyfathrebu â diwydiant pysgota Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd fis Mawrth nesaf.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGCS_rural