Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mehefin 2018 • Rhifyn 025

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Canllawiau newydd i helpu lleoliadau gofal plant Cymru i ddarparu bwyd a diod iach

Canllawiau newydd i helpu lleoliadau gofal plant Cymru i ddarparu bwyd a diod iach

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu canllawiau newydd ar gyfer lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig i'w helpu i sicrhau eu bod darparu bwyd a diod iach i'r plant dan eu gofal.

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn rhybuddio y gallai Brexit fod yn fygythiad i'r GIG

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn rhybuddio y gallai Brexit fod yn fygythiad i'r GIG

Gallai gweithlu'r GIG, y cyflenwad o feddyginiaethau ac ymchwil feddygol oll gael eu bygwth gan Brexit, yn ôl rhybudd gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.

Rhaglen newydd i wella bywydau pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru

Rhaglen newydd i wella bywydau pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £30m o gyllid ychwanegol i fyrddau iechyd er mwyn lleihau rhestrau aros ymhellach ledled Cymru.

£30m yn ychwanegol i leihau amseroedd aros y GIG yng Nghymru

£30m yn ychwanegol i leihau amseroedd aros y GIG yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £30m o gyllid ychwanegol i fyrddau iechyd er mwyn lleihau rhestrau aros ymhellach ledled Cymru.

Cymeradwyo'r Bil isafbris am alcohol

Cymeradwyo'r Bil isafbris am alcohol

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cymeradwyo cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru.

Gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru yn gwella

Gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru yn gwella

Heddiw, fod mwy o bobl ag awtistiaeth yng Nghymru bellach yn cael mynediad cyflymach at wasanaethau gwell o ganlyniad i fuddsoddiad ychwanegol Llywodraeth Cymru.

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn croesawu gostyngiad mewn pydredd dannedd ymysg plant

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn croesawu gostyngiad mewn pydredd dannedd ymysg plant

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi croesawu adroddiad newydd sy'n dangos gostyngiad sylweddol yn nifer yr achosion o bydredd dannedd ymysg plant 11 a 12 oed yng Nghymru.

Robot Feddygon a Rocedi - gweledigaeth plant Cymru ar gyfer y GIG yn y dyfodol

Robot Feddygon a Rocedi - gweledigaeth plant Cymru ar gyfer y GIG yn y dyfodol

Mae dau blentyn sy'n rhagweld robot feddygon a rocedi'n rhan o ddyfodol y gwasanaeth iechyd wedi cael eu dyfarnu'n brif enillwyr cystadleuaeth tynnu lluniau i ddathlu 70 mlwyddiant y GIG.

"Mae'n hollbwysig i ofalwyr edrych ar ôl eu hunain wrth ofalu am eu hanwyliaid" yn ôl Huw Irranca-Davies

"Mae'n hollbwysig i ofalwyr edrych ar ôl eu hunain wrth ofalu am eu hanwyliaid" yn ôl Huw Irranca-Davies 

Huw Irranca-Davies y gallai gofalwyr yng Nghymru fod yn esgeuluso eu hiechyd a'u lles eu hunain wrth beidio â sicrhau bod eu hanghenion gofal hwythau yn cael eu hasesu a'u diwallu.

Newid ffiniau'r bwrdd iechyd i gryfhau trefniadau partneriaeth ranbarthol Pen-y-bont ar Ogwr

Newid ffiniau'r bwrdd iechyd i gryfhau trefniadau partneriaeth ranbarthol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf fydd yn gyfrifol am wasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.

“Mae Cymru'n buddsoddi mewn gofal cymdeithasol ac yn rhoi blaenoriaeth iddo” – Huw Irranca-Davies

“Mae Cymru'n buddsoddi mewn gofal cymdeithasol ac yn rhoi blaenoriaeth iddo” – Huw Irranca-Davies

Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i fuddsoddi mewn gofal cymdeithasol.

£33m ar gyfer arloesi yn y byd iechyd i roi hwb i'r economi a chreu swyddi

£33m ar gyfer arloesi yn y byd iechyd i roi hwb i'r economi a chreu swyddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerth £33m o gyllid i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau gofal iechyd newydd arloesol, gyda'r potensial i roi hwb i'r economi a chreu swyddi o ansawdd uchel.

Ar eich marciau, Barod... Dathlwch!

Ar eich marciau, Barod... Dathlwch!

Ymunodd Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, â cherddwyr a rhedwyr eraill ar gyfer parkrun 5k ar y thema pen-blwydd yn Ynys y Barri i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn 70 oed.

Brechiadau rhag y ffliw yn rhad ac am ddim i weithwyr cartrefi gofal Cymru

Brechiadau rhag y ffliw yn rhad ac am ddim i weithwyr cartrefi gofal Cymru

Bydd staff sy'n gweithio mewn cartrefi nyrsio a chartrefi gofal preswyl i oedolion yng Nghymru yn gymwys i gael brechiadau rhag y ffliw yn rhad ac am ddim drwy fferyllfeydd cymunedol y GIG y gaeaf hwn.

Heléna Herklots yn cael ei phenodi yn Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Heléna Herklots yn cael ei phenodi yn Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai Heléna Herklots CBE fydd y Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru nesaf.

Cymeradwyo defnyddio cyffur newydd ar gyfer canser yr ofarïau yng Nghymru

Cymeradwyo defnyddio cyffur newydd ar gyfer canser yr ofarïau yng Nghymru

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd y cyffur ar gyfer  canser yr ofarïau, iraparib (Zejula®), ar gael bellach drwy’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

£2.5m i ddatblygu ffyrdd newydd o fynd i'r afael â chlefydau anadlol yng Nghymru

£2.5m i ddatblygu ffyrdd newydd o fynd i'r afael â chlefydau anadlol yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod £2.5m wedi ei neilltuo i ddatblygu ffyrdd newydd o atal a thrin clefydau anadlol.

Merch 12 oed yn dringo'r Wyddfa i nodi 10 mlynedd ers iddi gael trawsblaniad

Merch 12 oed yn dringo'r Wyddfa i nodi 10 mlynedd ers iddi gael trawsblaniad

Dringodd merch 12 oed o Fae Colwyn i ben yr Wyddfa i nodi 10 mlynedd ers iddi gael trawsblaniad iau.

Disgwyl i awdurdodau lleol wella’r ddarpariaeth toiledau cyhoeddus

Disgwyl i awdurdodau lleol wella’r ddarpariaeth toiledau cyhoeddus

Mae disgwyl i holl awdurdodau lleol Cymru wella’r ddarpariaeth toiledau sydd ar gael yn eu cymunedau.

Ehangu gwasanaeth sy’n helpu i gadw teuluoedd gyda'i gilydd

Ehangu gwasanaeth sy’n helpu i gadw teuluoedd gyda'i gilydd

Bydd gwasanaeth sy'n rhoi cymorth i fenywod y mae risg y bydd eu plant yn cael eu rhoi mewn gofal ar gael drwy Gymru gyfan o hyn ymlaen.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales