Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mai 2018 • Rhifyn 024

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

“Angen cydweithio i herio stereoteipiau sy’n dangos rhagfarn ar sail oed” – Huw Irranca-Davies

“Angen cydweithio i herio stereoteipiau sy’n dangos rhagfarn ar sail oed” – Huw Irranca-Davies

Mae llawer o bobl hŷn yn teimlo bod delweddau negyddol o heneiddio yn y cyfryngau yn creu gwrthdaro rhwng y cenedlaethau.

Ffigurau perfformiad diweddaraf GIG Cymru yn dangos bod amseroedd aros yn lleihau

Ffigurau perfformiad diweddaraf GIG Cymru yn dangos bod amseroedd aros yn lleihau

Mae nifer y bobl sy'n aros dros 36 wythnos am driniaeth bellach ar y lefel isaf ers 4 blynedd.

Drwy wireddu hawliau pobl hŷn, Cymru fydd y lle gorau yn y byd i heneiddio'n dda

Drwy wireddu hawliau pobl hŷn, Cymru fydd y lle gorau yn y byd i heneiddio'n dda

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd hawliau dynol pobl hŷn yn rhan annatod o wasanaethau cyhoeddus Cymru i sicrhau mai dyma'r lle gorau yn y byd i heneiddio'n dda.

Gweinidog yn annog mwy o bobl i fod yn ofalwyr maeth yng Nghymru

Gweinidog yn annog mwy o bobl i fod yn ofalwyr maeth yng Nghymru

Mae angen i fwy o bobl Cymru fod yn ofalwyr maeth dywedodd y Gweinidog dros Blant.

Plant mewn gofal yng Nghymru yn gwneud yn dda yn ôl ymchwil newydd

Plant mewn gofal yng Nghymru yn gwneud yn dda yn ôl ymchwil newydd

Mewn ymchwil newydd, gwelir bod mwyafrif y plant a phobl ifanc mewn gofal yng Nghymru yn gwneud yn dda, gyda thros dri chwarter mewn lleoliad sefydlog.

Peidiwch â defnyddio’ch ewyllys i roi gwybod am eich penderfyniad i roi organau: gallai hynny fod yn rhy hwyr  – yr Ysgrifennydd Iechyd

Peidiwch â defnyddio’ch ewyllys i roi gwybod am eich penderfyniad i roi organau: gallai hynny fod yn rhy hwyr  – yr Ysgrifennydd Iechyd

Peidiwch â defnyddio’ch ewyllys i roi gwybod am eich penderfyniad i roi organau: gallai hynny fod yn rhy hwyr  – yr Ysgrifennydd Iechyd

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cyhoeddi cynllun indemniad proffesiynol gyda chefnogaeth y wladwriaeth i feddygon teulu Cymru

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cyhoeddi cynllun indemniad proffesiynol gyda chefnogaeth y wladwriaeth i feddygon teulu Cymru 

Mae'r Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun gyda chefnogaeth y wladwriaeth i ddarparu indemniad rhag esgeuluster clinigol i feddygon teulu yng Nghymru.

Penodi Mark Polin yn Gadeirydd newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Penodi Mark Polin yn Gadeirydd newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mark Polin yw Prif Gwnstabl Heddlu’r Gogledd ar hyn o bryd, ac mae ganddo 14 blynedd o brofiad gweithredol mewn nifer o swyddi heriol.

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn ymateb i adroddiad Tawel Fan

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn ymateb i adroddiad Tawel Fan

Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, am weld gwelliannau cyflymach yn sgil yr adroddiad ynglŷn â’r gofal yn ward Tawel Fan.

Gweinidog yn gweld y ffordd y mae technoleg newydd yn gwella gofal pobl hŷn mewn cartrefi gofal

Gweinidog yn gweld y ffordd y mae technoleg newydd yn gwella gofal pobl hŷn mewn cartrefi gofal

Cafodd ei ddatblygu diolch i gyllid gan Raglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Llywodraeth Cymru.

Penodi'r Athro Donna Mead yn gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Penodi'r Athro Donna Mead yn gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Felindre

A hithau'n nyrs gofrestredig, mae gan Donna dros 40 mlynedd o brofiad o weithio i'r GIG ac yn y maes addysg, a bu'n aelod annibynnol o sawl sefydliad yn y GIG.

Y Gweinidog yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru yn delio ag achosion o ddieithrio plentyn oddi wrth riant

Y Gweinidog yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru yn delio ag achosion o ddieithrio plentyn oddi wrth riant

Dylai fod hawl gan blentyn gynnal perthynas agos â'i ddau riant ar ôl i deulu wahanu, pan fo hynny'n ddiogel ac yn briodol er lles y plentyn ei hun.

Sgrinio newydd i fenywod beichiog bellach yn cael ei gynnig yng Nghymru

Sgrinio newydd i fenywod beichiog bellach yn cael ei gynnig yng Nghymru

Caiff menywod beichiog yng Nghymru fynediad i brofion sgrinio mwy diogel a chywir ar gyfer syndromau Down, Edward a Patau.

Cronfa gwerth £50 miliwn i ddarparu gofal cydgysylltiedig yn nes at y cartref

Cronfa gwerth £50 miliwn i ddarparu gofal cydgysylltiedig yn nes at y cartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau sut y bydd cronfa gwerth £50m y flwyddyn sy'n cefnogi gofal cydgysylltiedig yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gofal yn nes at gartrefi pobl dros y 12 mis nesaf.

Dros £9.7m ar gyfer gwasanaethau newyddenedigol ac ôl-enedigol Abertawe

Dros £9.7m ar gyfer gwasanaethau newyddenedigol ac ôl-enedigol Abertawe

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi dros £9.7miliwn o gyllid i gefnogi gwasanaethau newyddenedigol ac ôl-enedigol yn Ysbyty Singleton. 

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales