eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 26 Ebrill 2018 (Rhifyn 187)

26 Ebrill 2018 • Rhifyn 187

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

yrathrofa9090

Kirsty Williams yn amlinellu ei Gweledigaeth a Gwerthoedd ar gyfer Addysg mewn Seminar

Wnaeth Kirsty Williams, AC, amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer safonau ysgolion a gwerthoedd mewn addysg fel rhan o gyfres seminarau yr Athrofa yn y Tramshed, Caerdydd, nos Lun diwethaf.

Gallech weld y y ffrwd fyw drwy Periscope TV yma

PTAC9090

Datgelu'r rhestr fer ar gyfer gwobrau addysgu proffesiynol

Cyhoeddwyd bod 24 o weithwyr addysg proffesiynol o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol y gwobrau cenedlaethol.

DYSG9090

Newyddion pwysig – tanysgrifio i Dysg!  

Dros yr ychydig wythnosau nesaf, dylech dderbyn e-bost bydd yn gofyn i chi os ydych am barhau i dderbyn cylchlythyr addysg yng Nghymru, Dysg.

Fel rhan o’r cyfreithiau preifatrwydd newydd sy’n dod i rym ar 25 Mai, bydd angen i chi gadarnhau eich tanysgrifiad.

profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Blog Cwricwlwm i Gymru

Y trefniadau asesu ar gyfer darllen a rhifedd yn newid cyn hir er mwyn gweddu i’r cwricwlwm newydd

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018

Mae cyfnod profi ysgolion cynradd yn dechrau wythnos nesaf ac yn dod i ben ar y 9 Mai.

Dylai bod ysgolion cynradd yn derbyn eu deunyddiau profion cenedlaethol yr wythnos yma

Atgoffir ysgolion y dylai cwricwlwm cytbwys ei gynnal drwy’r cyfnod sy’n arwain at y profion ac y dylai’r amser a dreulir i wneud dysgwyr yn gyfarwydd â thechnegau’r profion cael eu cadw i'r fan lleiaf.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Canllaw Digidol Addysg

Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyngor i'ch helpu i ddeall sut i wneud y defnydd gorau o'ch buddsoddiad digidol, gan gynnwys band eang, seilwaith y rhwydwaith ardal leol a dyfeisiau cyfrifiadura, er mwyn hwyluso dysgu 

Canllaw i addysg Gymraeg a defnyddio'r iaith gartref

Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant? Rydym wedi creu canllaw i addysg Gymraeg i helpu rhieni ddechrau'r daith at ddwy iaith:

I'r rhai sydd eisiau defnyddio mwy o Gymraeg gartref, mae Cymraeg i Blant hefyd wedi creu llyfr caneuon a rhestr chwarae fideos ddefnyddiol

Cystadleuaeth Siarter Iaith

Mae’r Siarter Iaith yn annog ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth mewn tair tref Gymreig – Pwllheli, Abertawe a’r Bont-faen – ac wedi gosod sticeri yn cynnwys cymeriadau’r Siarter, Seren a Sbarc, yn ffenestri busnesau yn y trefi yma. Darganfyddwch fwy.

Pam dylech chi gofrestru eich Clwb Gofal Plant tu allan i'r Ysgol gyda'r Arolygaeth Gofal Cymru?

Mae manteision cofrestru eich Clwb Gofal Plant tu allan i'r Ysgol yn bell gyrhaeddol, ond a ydych yn gwybod pa fanteision sydd i'ch ysgol a’u deuluoedd? 

Datganiad Ysgrifenedig - Arweinwyr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad thematig Estyn o symudiadau rheoledig: defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig gan awdurdodau lleol ac ysgolion

Gŵyl y Gelli yn ffrydio rhaglen ysgolion

Mae Gŵyl y Gelli yn ffrydio rhaglen ysgolion ar gyfer CA3 & 2 ddydd Iau 24 Mai a CA 4 ar ddydd Gwener 25 Mai. Mae yna 12 digwyddiad i ddewis o bob dydd.

Hwb

Newidiadau mawr ar y gweill yn Hwb

Sut bydd hyn yn effeithio ar eich defnydd o Hwb?

Canllaw athro i'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Mae'r cyntaf o bum canllaw newydd i athrawon wedi'i ryddhau, canllaw sy'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i athrawon a staff cymorth. Mae'r cyntaf yn y gyfres hon o ganllawiau i athrawon yn amlinellu natur y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a'r hyn y mae'n ei olygu i ysgolion a cholegau.

Canllawiau ar amser sgrin

Mae pum rhestr chwarae newydd am amser sgrin ar gael bellach i blant a phobl ifanc, ymarferwyr addysg, rhieni a gofalwyr, a llywodraethwyr.

Mae'r rhestrau chwarae yn cynnwys amrywiaeth o ddogfennau, gwasanaethau cymorth ac asiantaethau a all fod yn ddefnyddiol i ysgolion, colegau, eu llywodraethwyr, eu rhieni a'u gofalwyr.

Y Cliciadur

Ail rifyn o E-bapur newydd cyffrous i ddisgyblion CA2, sy’n cynnwys nifer o erthyglau amrywiol. Bydd rhifyn newydd yn cael ei gyhoeddi bob hanner tymor. 

Newyddion arall

Mae’r GIG yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 ar y 5 Gorffennaf 2018

Fydd llawer o weithgareddau yn cael ei gynnal i ddathlu’r achlysur arbennig hwn, gan gynnwys Cystadleuaeth Arlunio GIG70  ar gyfer plant oedran cynradd ledled Cymru.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews