Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ebrill 2018 • Rhifyn 023

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Adnodd newydd i hybu sgiliau a hyder gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Adnodd newydd i hybu sgiliau a hyder gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mae adnodd newydd i sicrhau bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn hyderus bod ganddynt y sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth i ddarparu gofal o safon wedi'i lansio.

Bwrsariaeth y GIG i barhau yng Nghymru - yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

Bwrsariaeth y GIG i barhau yng Nghymru - yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd bwrsariaeth y GIG yng Nghymru yn cael ei hymestyn i fyfyrwyr sy'n dechrau ar eu hastudiaethau ym mis Medi 2019.

£2.3m ar gyfer theatr hybrid newydd i ddarparu llawdriniaethau fasgwlaidd yn Ysbyty Glan Clwyd

£2.3m ar gyfer theatr hybrid newydd i ddarparu llawdriniaethau fasgwlaidd yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae'r prosiect hefyd wedi cael cymorth ariannol o dros £500,000 gan Ymddiriedolaeth Livsey.

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn croesawu canfyddiadau adolygiad o Wasanaethau Iechyd Rhywiol Cymru

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn croesawu canfyddiadau adolygiad o Wasanaethau Iechyd Rhywiol Cymru

Cynhaliwyd yr adolygiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dilyn ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid, dan oruchwyliaeth Bwrdd y Rhaglen Iechyd Rhywiol.

Cynyddu’r terfyn cynilion i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghymru

Cynyddu’r terfyn cynilion i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghymru

O heddiw ymlaen, mae pobl yng Nghymru yn cael cadw hyd at £40,000 o’u harian cyn iddynt orfod talu cost lawn eu gofal preswyl.

Rhoi rhodd bywyd - bod yn rhoddwr byw

Rhoi rhodd bywyd - bod yn rhoddwr byw

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn annog pobl i ystyried bod yn rhoddwyr organau byw.

Ymgyrch yn annog cleifion i godi ar eu traed, gwisgo a symud

Ymgyrch yn annog cleifion i godi ar eu traed, gwisgo a symud

Bydd yr her yn cael ei chynnal o 17 Mehefin tan 26 Mehefin 2018 mewn amryw o sefydliadau iechyd a gofal ar draws y DU i nodi pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed.

£3m o gyllid i wella gwasanaethau canser Llwynhelyg

£3m o gyllid i wella gwasanaethau canser Llwynhelyg

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y bydd £3m o gyllid yn cael ei ddarparu i foderneiddio gwasanaethau hematoleg, oncoleg a gofal lliniarol yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo £25m i ddatblygu cyfleusterau obstetreg a chyfleusterau i fabanod newydd-anedig yn ysbyty Glangwili

Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo £25m i ddatblygu cyfleusterau obstetreg a chyfleusterau i fabanod newydd-anedig yn ysbyty Glangwili

Bydd yr ail gam datblygu yn cynyddu capasiti'r cyfleusterau yng Nglangwili.

Huw Irranca-Davies

Y Gweinidog yn canmol clwb cydweithredol sy'n cefnogi pobl â dementia

Mae Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, wedi canmol clwb cydweithredol yng Nghastell-nedd Port Talbot sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia sy'n dechrau'n gynnar a'u teuluoedd.

Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i gefnogi meddygon gwirfoddol MEDSERVE Cymru

Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i gefnogi meddygon gwirfoddol MEDSERVE Cymru

Gellir galw ar glinigwyr MEDSERVE Cymru unrhyw amser o'r dydd neu'r nos i helpu pobl y De.

Organ donation

Nifer y rhoddwyr organau yn uwch nag erioed yng Nghymru

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 74 o roddwyr organau marw o ysbytai yng Nghymru yn 2017/18, sef y nifer mwyaf erioed o roddwyr organau yng Nghymru.

Nurse

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) yn dod i rym yn llawn

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi y caiff Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) ei gweithredu'n llawn o heddiw ymlaen.

Telephone

Cyflwyno'r gwasanaeth 111 yn genedlaethol

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd llinell gymorth y gwasanaeth iechyd ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys yn cael ei chyflwyno'n genedlaethol.

Carers

Gofynion newydd i sicrhau bod gweithwyr gofal yn cael eu trin yn deg yn dod i rym

O heddiw ymlaen, mae'n ofynnol i ddarparwyr roi dewis o gontract i weithwyr gofal cartref a hynny ar ôl cyfnod cyflogaeth o dri mis.

Monitor

Targed newydd o wyth wythnos ar gyfer cynnal profion clefyd y galon yng Nghymru

Bydd cleifion lle yr amheuir eu bod yn dioddef o glefyd y galon yn cael diagnosis a thriniaeth yn gynt wrth i darged o wyth wythnos gael ei osod ar brofion diagnostig yng Nghymru.

Vaughan Gething

Croesawu'r cynnydd o ran gwella gwasanaethau ar gyfer cyflyrau niwrolegol

Mae tua 100,000 o bobl yn byw gyda chyflwr niwrolegol hirdymor yng Nghymru.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales