Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

05 Mawrth 2018 • Rhifyn 002

 
 

Newyddion

Y Senedd

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gaffael cyhoeddus

Cynhaliodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei ail sesiwn dystiolaeth ar gaffael cyhoeddus ddydd Llun 5 Mawrth. Rhoddodd Andrew Slade, Sue Moffatt a Jonathan Hopkins dystiolaeth ar ran Llywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Mae'r agenda, papurau a'r gweddarllediad ar gael ar dudalennau gwe'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Cod Ymarfer

Cod Ymarfer

Ar 9 Mawrth bydd blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni lansio'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Mae animeiddiad byr sy'n rhoi trosolwg o'r Cod ar gael. Darllen mwy

Pobl yn trafod

Diweddariad GDPR

Mae Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE yn dod i rym ar 25 Mai 2018.

I baratoi ar gyfer y GPDR, mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) wedi datblygu cynllun lefel uchel ac wedi cynnal asesiadau risg o bob fframwaith sydd eisoes ar waith. Darllen mwy

Fflag yr UE

Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd

Anogir prynwyr sy'n gosod tendrau drwy Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, a chyflenwyr sy'n awyddus i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf yn yr un modd a'r mae'r sector cyhoeddus yn prynu nwyddau a gwasanaethau, i ddarllen am y ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) sydd i ddod. Darllen mwy

Rhestr o Fframweithiau Byw

Mae'r rhestr o fframweithiau byw sydd ar gael i'w defnyddio wedi'i diweddaru ar ein gwefan. Darllen mwy

Calendr Digwyddiadau

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael cymaint o rybudd â phosibl ymlaen llaw am ddigwyddiadau'r GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chyd-weithwyr caffael ledled Cymru, rydym wedi creu’r Calendr Digwyddiadau isod.

Agor y calendr

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau’r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori.

Adeiladu

Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

Darllenwch y newyddion diweddaraf am fanylion ar y fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol; manylion cyswllt cyflenwyr a chyfleoedd mini-gystadlaethau ar y fframwaith Cynnal a Chadw Lifftiau; a'r adolygiad o opsiynau nwy a thrydan.

 

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch y newyddion diweddaraf i gael gwybod am y fframwaith Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo; prisiau'r fframwaith Papur Copïo, Digidol ac Offset Swyddfa; a diweddariad pwysig ynghylch fframwaith Gwasanaethau Argraffu Cymru Gyfan.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

TGCh

Digidol, Data a TGCh

Cynhyrchion a Gwasanaethau TGdarllenwch yma am ddiweddariad pwysig ar y fframwaith i gwsmeriaid.

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar gaffaeliad adnoddau eGaffael; manylion estyniad y fframwaith Gwasanaethau Ceblau Strwythuredig; a diweddariad ar y fframwaith Gwasanaethau Adnoddau Digidol a TGCh.

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar Fframweithiau ar gyfer Darparu Telemateg Cerbydau, Llogi Cerbydau II, Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig; a Gwirio Trwyddedau Gyrwyr; manylion ar estyniadau i’r fframwaith Tanwyddau Hylif; a sut i fod yn rhan o feysydd datblygu yn y dyfodol.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Bwyd

Darllenwch y newyddion diweddaraf am arweiniad ar ddefnyddio ein fframweithiau Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd Ffres, a Chyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd wedi’u Pecynnu; a chyfle i roi adborth ar ein fframweithiau Bwyd cyfredol.

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Gwasanaethau Pobl

Darllenwch y newyddion diweddaraf er mwyn cael gwybod manylion yr estyniad i'r fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth.

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion diweddaraf i gael gwybod sut i fod yn rhan o Grŵp Fforwm Categori Ymgynghoriaeth TAW a Gwasanaethau Ariannol; cyfleoedd hyfforddi Gwasanaethau Cyfreithiol; a Hysbysiadau Contract a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link