eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 25 Ionawr 2018 (Rhifyn 515)

29 Ionawr 2018 • Rhifyn 515

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

blog

ESTYN9090

Adroddiad Estyn yn dangos bod addysg yng Nghymru yn uno mewn cenhadaeth o hunanwella - Kirsty Williams

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi croesawu Adroddiad Blynyddol heddiw gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi fel tystiolaeth bellach bod system addysg Cymru yn uno mewn cenhadaeth o hunanwella.

TikeTime9090

Mae ‘na Amser i Siarad, Gwrando a Chwarae

Llywodraeth Cymru yn lansio ymgyrch newydd wedi'i hanelu at rieni a gefnogir gan gymorth o £700,000 ar gyfer ysgolion.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr ydym angen eich barn am gyflog ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru

Dyddiad cau yr ymgynghoriad: 1 Mawrth 2018

Dydd Miwsig Cymru) - 9 Chwefror 2018  - pythefnos i fynd!

Cyfle penigamp i’ch ysgol chi cael hwyl a dathlu cerddoriaeth Cymraeg. Ewch i’r gwefan am bosteri, rhestrau chwarae ac i weld beth sydd yn digwydd yn eich ardal neu am ysbrydoliaeth.  Cofiwch rannu digwyddiadau’ch ysgol chi drwy Twitter neu drwy Facebook gan ddefnyddio’r hashnod #DyddMiwsigCymru

Cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol

Dyddiad can: 2 Ebrill 2018

Fel rhan o becyn ehangach o fesurau i gefnogi plant cael y dechrau gorau mewn bywyd, mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar y cynnig i ddileu amddiffyniad cosb resymol. 

Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru a bydd anerchiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg. 

Defnyddiwch y cod CM7m6Opn i archebu eich lle am ddim a cliciwch y dolenni perthnasol isod am wybod mwy.

diweddariadau ôl-16

Cyrchfannau addysg ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 a ôl-16

Mae'r adroddiad yma yn darparu diweddariad ar y datblygiad o fesur ar gyfer cyrchfannau dysgwyr ôl-16 ac mae’n cyflwyno set ddata newydd ar gyfer cyrchfannau addysg y flwyddyn academaidd 2014/15.

Gwobrau VQ 2018: gwahodd enwebiadau

Os ydych chi'n adnabod unigolion sydd wedi defnyddio eu cymwysterau galwedigaethol i lwyddo a rhagori, neu hyfforddwr sydd wedi cefnogi’r dysgwr ar y daith rydym yn eich annog i'w henwebu am un o’r pedwar gwobr fel rhan o Wobrau VQ 2018.

hwb

Ychwanegu Google ar gyfer Addysg at Wasanaethau Hwb

Ychwanegir G Suite for Education i Hwb ond byddwn yn parhau i gynnig offer poblogaidd fel:

  • Office 365
  • Just2easy
  • Rhestrau Chwarae
  • Dosbarthiadau
  • Rhwydweithiau

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Eleni, dim ond un categori o wobrau fydd – Gwobr Disgyblion 2018 y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol. Bydd ffurflenni cais a chanllawiau ar gael ar Hwb o 29 Ionawr 2018 ymlaen tan y dyddiad cau ar ddydd Gwener 23 Mawrth 2018 am 17.00. Gweler enillwyr llynedd.

Nodweddion newydd ar Hwb

Darllenwch am y nodweddion newydd fydd yn dod i Hwb yn fuan,  yn cynnwys:

  • Adnoddau Rheoli Ffeiliau mewn Rhwydweithiau
  • Tanysgrifio’n awtomatig i hysbysiadau Rhwydwaith
  • Adnoddau ar gyfer trefnu rhestrau chwarae
  • Gwella’r nodwedd chwilio

adnoddau

A oes angen cymorth arnoch i ddarparu addysg ariannol yn eich ysgol? 

Mae’r adnoddau hyn yn adnabod ac yn amlygu cyfleoedd yn y cwricwlwm i ddatblygu profiadau dysgwyr.

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd: Cymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru

Mae’r pecyn addysgol hwn wedi’i ddylunio i helpu dysgwyr a myfyrwyr i ddeall yn well a dathlu Blwyddyn Newydd Tseinieaidd. Trwy'r prosiect hwn gellir cyflawni cydlyniant a hyder pellach rhwng y dau gymuned

newyddion arall

Cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain a gymeradwyir ar gael!

Mae cronfa ddata ‘Cymwysterau yng Nghymru’ yn cynnwys manylion cyrsiau Iaith Arwyddion a gymeradwyir i'w haddysgu yng Nghymru ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus.

Grwpiau Ysgolion a Ieuenctid - Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2018 (dolen Saesneg yn unig)

Thema’r Wythnos Iechyd Meddwl Plant eleni (5-11 Chwefror) yw unigrywiaeth. Ewch i’r gwe-dudalen am amrywiaeth o syniadau i helpu’ch ysgol neu grŵp.

Cystadleuaeth cynllunio bathodyn (dolen Saesneg yn unig) 

Ymunwch a'r her cerdded i’r ysgol gydol y flwyddyn yn 2018

Eisiau 'Gwobr Menter' i annog eich disgyblion?

Dyddiad cau 11/05/18

Gwnewch eich cais drwy ddweud wrth Syniadau Mawr Cymru am eich gweithgarwch menter a siawns o dderbyn Gwobr ddigidol am fod yn Ysgol Fentrus.

Cynhadledd: Addysg bwyd ysbrydoledig: nawr ac yn y dyfodol

Dydd Sadwrn 24 Mawrth 2018, Caerdydd

Am wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch a Hybu Cig Cymru ar 01970 625050

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews