eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 7 Gorffennaf 2017 (Rhifyn 501)

7 Gorffennaf 2017 • Rhifyn 501

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

image of conference 130px

Gwyliwch yn fyw! Cynhadledd y Cwricwlum Newydd

Yn ystod cynhadledd yn Llandudno ar ddydd Llun 10 a Mawrth 11 Gorffennaf, rhennir gwybodaeth ar gynnydd gan bartneriaid ac Ysgolion Arloesol. Gellir gwylio cyflwyniadau gan Cymwysterau Cymru a’r Arloeswyr Dysgu Proffesiynol mewn sesiynau byw ar Periscope drwy’r cyfrif Twitter @LlC_Addysg

donaldson2 9090

Blog bost newydd gan Graham Donaldson - Cymru’n arwain y ffordd o ran diwygio

Mae diwygio addysg ar frig agendâu llywodraethau ledled y byd. 

profion darllen a rhifedd cenedlaethol

Canlyniadau’r Profion Cenedlaethol 2017

Mae canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017 ar gael nawr i ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd eu lawrlwytho, yn ogystal â ‘canllawiau ar gyfer ymarferwyr, allai hwn fod yn ddefnyddiol i’w defnyddio wrth drafod canlyniadau’r profion gyda rhieni/gofalwyr. Mae’r dogfennau a fydd ar gael ar ddiwedd yr wythnos hon i esbonio canlyniadau’r Profion Cenedlaethol, gan gynnwys y tablau “Cyfrifo Sgoriau Dysgwyr”, templed Taflen Canlyniadau’r Disgyblion a chyfrifiannell oedran, ar wefan Dysgu Cymru.

Dadansoddi canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – canllaw wedi’i animeiddio ar gyfer rhieni/gofalwyr

Rydyn ni wedi cynhyrchu ffilm fer wedi’i hanimeiddio fel canllaw i rieni/gofalwyr i esbonio adroddiadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Bydd dolen i’r ffilm yn cael ei chynnwys ar daflen canlyniadau’r disgyblion ond mae’n bosib hefyd y byddwch am ei rhoi ar wefan eich ysgol

Profion Cenedlaethol 2018

Mae dyddiadau Profion Cenedlaethol 2017 wedi’u pennu fel a ganlyn:

  • Ysgolion Uwchradd: 25 Ebrill – 9 Mai 2018
  • Ysgolion Cynradd: 2 – 9 Mai 2018
  • Ysgolion Canol: 25 Ebrill – 9 Mai 2018

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod.

Canllawiau diwygiedig ar gyfer rhieni a gofalwyr – nawr ar-lein

Lanlwythwch a rhannwch ddolenni o’r canllawiau electroneg ar eich gwefannau yn barod ar gyfer y tymor nesaf os gwelwch chi'n dda. #SutRoeddyrYsgol

£4.2m i hybu addysgu’r Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymgyrch i wella addysg yw nod adolygiad o rôl Estyn

Mae adolygiad annibynnol o rôl Estyn mewn perthynas â chefnogi'r diwygiadau ym maes addysg wedi'i gyhoeddi heddiw gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd.

Rhaglen Cyfnewid Pobl Cymru

Mae cynllun peilot porthol recriwtio sector cyhoeddus Llywodraeth Cymru sydd ar gael am ddim sef Cyfnewid Pobl Cymru yn cael ei ehangu i bob ysgol uwchradd. Bydd hyn yn eu galluogi i hysbysebu’n gyflym eu swyddi gwag ledled Cymru o ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd. Gallwch gael pecynnau cofrestru a manylion mewngofnodi drwy gysylltu â peopleexchangecymru@wales.gsi.gov.uk

Ymgynghoriad - Rheoliadau ar rannu gwybodaeth am fyfyrwyr

25 diwrnod ar ôl i ymateb.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Dyddiad cau 10 Gorffennaf 2017 ar gyfer derbyn ceisiadau.

DIWEDDARIADAU ôl 16

SkillsCymru

Yn rhad ac am ddim i’w mynychu, SkillsCymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Cymru. Yn digwydd yn Llandudno a Chaerdydd, mae’r digwyddiadau hynod ryngweithiol hyn yn cynnig y cyfle i bobl ifanc ddarganfod eu potensial.

Ewch i’r wefan i weld beth sydd ymlaen. Neu cadwch eich lle chi nawr drwy ein ffurflen ar-lein.

Nodyn atgoffa am gynnig cwricwlwm lleol 16-18 a chyfnod allweddol 4

Mae Gyrfa Cymru ar-lein yn awr ar agor ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach i lanlwytho gwybodaeth gwrs eu cynnig cwricwlwm lleol 16-18 a chyfnod allweddol 4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r broses a bod pob cynnig cwricwlwm lleol yn cael ei gadarnhau erbyn dydd Gwener 21 Gorffennaf  gan ddefnyddio system ar-lein Gyrfa Cymru.

hwb

Modiwlau newydd Cadw dysgwyr yn ddiogel: Diogelwch ar-lein ar gyfer ymarferwyr a llywodraethwyr

Datblygwyd pob rhestr chwarae gyda’r nod o rymuso ymarferwyr addysg a llywodraethwyr gyda chyflwyniad pendant i ddiogelwch ar-lein a sut mae hyn yn effeithio ar ddiogelu dysgwyr. Mae'r rhestrau chwarae ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb neu drwy glicio'r dolenni isod.

Arolwg Llwyfan Dysgu Hwb+ Dysgu yn y Gymru Ddigidol

A wnewch chi os gwelwch yn dda annog eich cydweithwyr i gwblhau’r arolwg hwn a ddylai gymryd dim mwy na 10 munud i'w gwblhau.

E-gylchgrawn Addysg Grefyddol

Dyma’r rhifyn diweddaraf o’r cylchgrawn ar-lein cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ac athrawon Astudiaethau Crefyddol Cyfnod Allweddol 3. Bydd y cylchgrawn ar gael yn dymhorol ac ar gael am ddim ar Hwb.  

adnoddau

Stori Hedd Wyn

Adnoddau newydd yn awr ar gael ar Hwb a gwales.com sy'n adrodd hanes y bardd, Hedd Wyn. Cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad at yr adnoddau hyn!

Mae’r adnoddau wedi’u cynhyrchu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn cynnwys tasgau ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3.

Y Rhyfel Byd Cyntaf a Hedd Wyn

Wedi ei ysgrifennu i nodi canmlwyddiant Brwydr Passchendaele a marwolaeth y bardd enwog Hedd Wyn ar 31 Gorffennaf 1917, mae’r adnodd hwn ar gyfer CA2/3 o’r Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru  yn gofyn pam mae'r Rhyfel Mawr yn cael ei alw'n Rhyfel Byd Cyntaf ac yn edrych ar ba mor fyd-eang oedd y gwrthdaro.

newyddion arall am addysg

Gwyliwch animeiddiad Estyn ynghylch newidiadau i arolygiadau

Mae’r ffilm fer hon yn amlygu sut bydd arolygiadau o ysgolion a darparwyr dysgu yn y gwaith yn newid o fis Medi.

Nodyn atgoffa ar gyfer y 207 o ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd wedi ymuno â Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgol... 

Cofrestrwch erbyn dydd Gwener 21 Gorffennaf ar gyfer yr Arolwg Lles ac Iechyd Myfyrwyr sy’n digwydd rhwng Medi–Rhagfyr 2017. Bydd y canlyniadau’n bwydo mewn i’ch Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr. Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â’r tîm shrn@cardiff.ac.uk

Ydych chi wedi cofrestru eich diffibriliwr?

Os oes diffibriliwr yn eich ysgol a fyddech cystal â’i gofrestru gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Bydd yn helpu ein swyddogion 999 i gyfeirio galwadau i’r diffibriliwr agosaf i’w ddefnyddio tra bo’r ambiwlans ar ei ffordd. ‘Byddwch yn Arwr Diffib’ a chofrestru yma cyn diwedd y tymor.

Ydych chi wedi hawlio’ch pecyn hyfforddi CPR gan British Heart Foundation Cymru? 

Mae AM DDIM! Mae’r pecyn, sy’n cynnwys manicinau, defnyddiau glanhau a DVD hawdd i’w ddilyn, yn adnodd dysgu pwysig ac mae’n werth dros £1,300. Cysylltwch â Rachel ar piggottr@bhf.org.uk i weld a yw’ch ysgol uwchradd chi’n gymwys i hawlio pecyn am ddim.

Taith i athrawon Hanes

Mae’r Llysgenhadaeth Almaen Llundain a'r Swyddfa Dramor Ffederal, yn trefnu taith  flynyddol  proffesiynol i athrawon hanes i Ferlin. Pwrpas y daith yw i rhoi argraff eang a phresennol o Almaen i’r cyfranogwyr, er mwyn rhoi gwell gefndir ar gyfer addysgu hanes am yr Almaen. Mae ceisiadau yn awr ar agor tan 8 Medi. 

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews