eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 5 Ebrill 2017 (Rhifyn 164)

5 Ebrill 2017 : Rhifyn 164

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

NRNT2 130130

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Bydd Ysgolion Cynradd yn derbyn eu deunyddiau profion cenedlaethol ar ôl yr wythnos gwyliau'r Pasg, sy’n dechrau 24 Ebrill.

Atgoffir ysgolion y dylai cwricwlwm cytbwys ei gynnal drwy’r cyfnod sy’n arwain at y profion ac y dylai’r amser a dreulir i wneud dysgwyr yn gyfarwydd â thechnegau’r profion cael eu cadw i'r fan lleiaf.

ewc9090

Cyngor y Gweithlu Addysg - Gofynion cofrestru newydd

O 1 Ebrill 2017 ymlaen mae’n ofynnol i bob gweithiwr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Athrawon – Rydym eisiau clywed eich barn!

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad ar gyfer safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.  Darganfyddwch  be fydd y safonau newydd yn ei olygu i chi a phryd y byddant yn gymwys.

Cyngor y Gweithlu Addysg – Ysgolion a Cholegau Addysg Bellach

Mae’n ofynnol i bob athro mewn ysgolion a cholegau addysg bellach a gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion a cholegau addysg bellach gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Arolwg Estyn o farn penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ynglŷn â gwasanaethau addysg lleol a rhanbarthol

Mae’r arolwg yn agored hyd nes 5pm ddydd Iau 13 Ebrill.

Mae Estyn eisiau barn pob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr am ansawdd y cymorth, yr her a’r arweinyddiaeth yn eu hawdurdod lleol a chonsortiwm rhanbarthol. Bydd y canfyddiadau yn helpu llywio ymweliadau dilynol â chonsortia yn yr hydref ac arolygiadau awdurdodau lleol yn y dyfodol. 

Rôl y cydlynydd anghenion addysgol arbennig

Anelir canllawiau ar rôl y cydgysylltydd anghenion addysgol arbennig (SENCo) at awdurdodau lleol a gweithwyr proffesiynol addysgol. Mae'n rhoi cyngor ar rôl y Cydlynydd Anghenion Addysgu Arbennig ac yn helpu i gefnogi dull mwy cyson i arferion Cydlynydd Anghenion Addysgu Arbennig ledled Cymru. 

Diogelwch ar-lein yn flaenoriaeth allweddol o hyd wrth i fwy a mwy ddefnyddio’r rhyngrwyd

Mae 95% o blant rhwng 7 a 15 oed yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref yn ôl adroddiad newydd sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.

Profi gan ddefnyddwyr ar gyfer Dysgu Cymru

Bydd yr holiadur byr hwn yn profi pa mor dda y mae'r safle wedi'i gynllunio, ac yn ein helpu i sicrhau ei bod yn haws dod o hyd i'n dogfennau.  Fel rhan o ymdrechion i barhau i wella, efallai y byddwn yn anfon rhagor o holiaduron drwy Dysg. Rydym yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr!

DYDDIADAU I’CH DYDDIADUR

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

Ydych chi wedi gwneud cais ar gyfer Gwobrau Dysgu Digidol?Cenedlaethol 2017. Peidiwch â Cholli! Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 7 Ebrill am 4.00pm.

Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Yn Nhachwedd 2016, cyhoeddodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol newydd am gael ei sefydlu ac yr ydym yn cynnal dau ddigwyddiad hanner diwrnod a fydd yn galluogi’r Bwrdd i lywio gwaith dyfodol yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

  • 26 Ebrill 2017 – GOGLEDD CYMRU – Tŷ Oriel, Llanelwy (Gwesty’r Oriel, Ffordd Uchaf Dinbych, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 OLW) 9.30am-1.30pm
  • 10 Mai 2017 – DE CYMRU - Stadiwm y Liberty (Stadiwm y Liberty, Plasmarl, Abertawe SA1 2FA) 9.30am-1.30pm

Er mwyn sicrhau eich lle, anfonwch e-bost erbyn 19 Ebrill

Cynhadledd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru
16eg Mai 2017 yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, gweithwyr proffesiynol addysg, awdurdodau lleol a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

hwb

Office 365

Tenantiaeth Hwb Office 365 yn ymwneud â mwy na dim ond post. Oeddech chi'n gwybod bod gennych fynediad at offer Microsoft eraill megis un nodyn, ddylanwad, Word, PowerPoint, Excel, OneDrive a llawer mwy? Logio i mewn i Hwb a cliciwch ar yr eicon Office 365 ar hyd i frig y dudalen i gael mynediad at offer hyn.

Maesteg HwbMeet – 16 Mai

Dysgu yn y ardal Maesteg? Gael gwybodaeth am offer defnyddiol, adnoddau a syniadau i helpu i weithredu'r fframwaith cymhwysedd digidol yn eich ysgol ar ein CwrddHwb yn Ysgol Maesteg.

adnoddau

Adnoddau Pasg

Pam na edrychwch ar adnoddau ystafell ddosbarth ar thema Pasg ar Hwb. Gallwch hefyd rannu adnoddau eich hunain gydag athrawon eraill, yn y Gymuned Hwb. Os oes angen help gyda ychwanegu adnoddau i Hwb yna defnyddiwch ein Canllaw Creu a Rhannu.

Wenfro

Casgliad lliwgar a chynhwysfawr o adnoddau trawsgwricwlaidd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd-fynd a llyfrau cyfres Wenfro.  Mae’r adnoddau yn  cyd-fynd a gofynion diweddaraf Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd Llywodraeth Cymru. 

newyddion arall

Mynediad at £3,000 i ymweld ag ysgol bartner dramor

Gall ysgolion yn y DU wneud cais am grant o £3,000 i anfon athro/athrawes ac arweinydd ysgol i ymweld ag ysgol bartner yn Asia, Affrica neu'r Dwyrain Canol fel rhan o daith ddysgu Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth y Cyngor Prydeinig. Mae angen i gyfranogwyr gwblhau cwrs dysgu proffesiynol yn y sgiliau craidd cyn gwneud cais.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews