eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru 5 Ebrill 2017 (Rhifyn 491)

5 Ebrill 2017 • Rhifyn 

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

NRNT2 130130

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Disgwylir y bydd Ysgolion Uwchradd yn derbyn eu deunyddiau prawf yr wythnos hon. Os nad yw'r pecynnau wedi derbyn derbyn dydd Iau neu fod dosbarthiad yn anghyflawn dylai ysgolion gysylltu â Llinell Gymorth y Profion ar 01753 637270.

Bydd Ysgolion Cynradd yn derbyn eu deunyddiau profion cenedlaethol ar ôl yr wythnos gwyliau'r Pasg, sy’n dechrau 24 Ebrill.

Atgoffir ysgolion y dylai cwricwlwm cytbwys ei gynnal drwy’r cyfnod sy’n arwain at y profion ac y dylai’r amser a dreulir i wneud dysgwyr yn gyfarwydd â thechnegau’r profion cael eu cadw i'r fan lleiaf.

ewc9090

Cyngor y Gweithlu Addysg - Gofynion cofrestru newydd

O 1 Ebrill 2017 ymlaen mae’n ofynnol i bob gweithiwr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

graduate9090

Kirsty Williams yn cyhoeddi bod cymhelliant ariannol ar gael i ddenu graddedigion i addysgu

Mae cymhelliant ariannol o hyd at £20,000 ar gael i bob myfyriwr er mwyn denu’r graddedigion gorau i addysgu pynciau fel mathemateg, cemeg, ffiseg a chyfrifiadureg yng Nghymru.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Cyngor y Gweithlu Addysg – Ysgolion a Cholegau Addysg Bellach

Mae’n ofynnol i bob athro mewn ysgolion a cholegau addysg bellach a gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion a cholegau addysg bellach gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rôl y cydlynydd anghenion addysgol arbennig

Anelir canllawiau ar rôl y cydgysylltydd anghenion addysgol arbennig (SENCo) at awdurdodau lleol a gweithwyr proffesiynol addysgol. Mae'n rhoi cyngor ar rôl y Cydlynydd Anghenion Addysgu Arbennig ac yn helpu i gefnogi dull mwy cyson i arferion Cydlynydd Anghenion Addysgu Arbennig ledled Cymru. 

Diogelwch ar-lein yn flaenoriaeth allweddol o hyd wrth i fwy a mwy ddefnyddio’r rhyngrwyd

Mae 95% o blant rhwng 7 a 15 oed yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref yn ôl adroddiad newydd sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.

dyddiadau i'r dyddiadur

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

Ydych chi wedi gwneud cais ar gyfer Gwobrau Dysgu Digidol?Cenedlaethol 2017. Peidiwch â Cholli! Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 7 Ebrill am 4.00pm.

Cynhadledd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru
16eg Mai 2017 yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, gweithwyr proffesiynol addysg, awdurdodau lleol a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

Diweddariadau ôl-16

Prosiect y Bannau

Cyfle i bobl 16-18 oed ar draws Gymru i dreulio 4 diwrnod am ddim yng nghwmni ysgrifenwyr Gŵyl y Gelli. 

Eleni, bydd Prosiect y Bannau Gŵyl y Gelli yn cynnig lle i 20 o fyfyrwyr lefel-o ar draws Cymru  gyfle unigryw i weithio gydag ysgrifenwyr eithriadol mewn amgylchedd godidog am 4 diwrnod. Gwahoddir ysgolion uwchradd, Sefydliadau Addysg Bellach a cholegau chweched dosbarth i enwebu a dethol disgyblion addas. Dysgwch fwy yma.

Newidiadau i gyllid myfyrwyr yn 2018

Dewch o hyd i'r wybodaeth diweddaraf am y newidiadau arfaethedig i gelled myfyrwyr ar gyfer cyrsiau addysg uwch sy'n dechrau ar neu ar ôl Medi 2018.

Mesurau cyson ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru

Rydym eisiau eich sylwadau ar newidiadau arfaethedig i’r mesurau perfformiad ar gyfer dosbarthiadau chwech ysgolion a cholegau addysg bellach.

Cynlluniau Ôl 16 ac Adroddiadau Trefniadau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach ac Awdurdodau Lleol 2017/18

Mae'r cyfeirlyfr rhaglen ddiweddaraf (fersiwn 5) wedi cael ei gyhoeddi yn cynnwys y rhaglenni cyllidadwy ar gyfer cyflwyno yn 2017/18.

Nodyn cefndir ar y cyfeiriadur rhaglenni

Am gopi o'r Trefniadau Cynllunio a Chyllido diweddaraf cysyllwch â post16planningandfunding@wales.gsi.gov.uk

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017

Dydd Gwener 20 Hydref 2017 yn y Celtic Manor, Casnewydd

Mae ffurflenni cais ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru ar gael yn awr. Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017 yw gwobrau mwyaf nodedig Cymru yn eu maes ac yn dathlu llwyddiant eithriadol unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Brentisiaethau ledled Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi fydd hanner dydd ar 23 Mehefin 2017.

hwb

Office 365

Tenantiaeth Hwb Office 365 yn ymwneud â mwy na dim ond post. Oeddech chi'n gwybod bod gennych fynediad at offer Microsoft eraill megis un nodyn, ddylanwad, Word, PowerPoint, Excel, OneDrive a llawer mwy? Logio i mewn i Hwb a cliciwch ar yr eicon Office 365 ar hyd i frig y dudalen i gael mynediad at offer hyn.

Maesteg HwbMeet – 16 Mai

Dysgu yn y ardal Maesteg? Gael gwybodaeth am offer defnyddiol, adnoddau a syniadau i helpu i weithredu'r fframwaith cymhwysedd digidol yn eich ysgol ar ein CwrddHwb yn Ysgol Maesteg.

adnoddau

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.

Adnoddau Pasg

Pam na edrychwch ar adnoddau ystafell ddosbarth ar thema Pasg ar Hwb. Gallwch hefyd rannu adnoddau eich hunain gydag athrawon eraill, yn y Gymuned Hwb. Os oes angen help gyda ychwanegu adnoddau i Hwb yna defnyddiwch ein Canllaw Creu a Rhannu.

Wenfro

Casgliad lliwgar a chynhwysfawr o adnoddau trawsgwricwlaidd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd-fynd a llyfrau cyfres Wenfro.  Mae’r adnoddau yn  cyd-fynd a gofynion diweddaraf Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd Llywodraeth Cymru. 

newyddion arall

Mynediad at £3,000 i ymweld ag ysgol bartner dramor

Gall ysgolion yn y DU wneud cais am grant o £3,000 i anfon athro/athrawes ac arweinydd ysgol i ymweld ag ysgol bartner yn Asia, Affrica neu'r Dwyrain Canol fel rhan o daith ddysgu Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth y Cyngor Prydeinig. Mae angen i gyfranogwyr gwblhau cwrs dysgu proffesiynol yn y sgiliau craidd cyn gwneud cais.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews