eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru : 18 Tachwedd 2016 (Issue 476)

25 Tachwedd 2016 • Rhifyn 476

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

diamondreview130130

Cynlluniau wedi'u cyhoeddi ar gyfer system gyllid newydd i fyfyrwyr o Gymru sy'n darparu cymorth i bawb

Ar ddydd Mawrth 22 Tachwedd, cyhoeddwyd bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn cynigion annibynnol sy'n golygu y caiff myfyrwyr swm sydd werth yr un faint â'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn ystod y tymor tra byddant yn astudio.

ewc9090

Arolwg i’r gweithlu addysg yn cau yn fuan – cyfle olaf i gofrestreion CGA ddweud eu dweud

Dyddiad cau: 2 Rhagfyr 2016

Dim ond peth amser sydd ar ôl i’r gweithlu addysg ddweud eu dweud am y pethau sy'n effeithio ar eu gwaith megis datblygiad proffesiynol, rheoli perfformiad a llwyth gwaith.  Mae’r arolwg ar gael yn ddwyieithog ar-lein ar www.cga.cymru.  

ALN COG 9090

Animeiddiad NEWYDD sydd yn egluro newidiadau i Raglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol

Darganfyddwch mwy am sut mae Llywodraeth Cymru yn trawsnewid y system ar gyfer cynorthwyo plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yng Nghymru. Amlinellodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes y system newydd yn ei Ddatganiad Gweinidogol Ysgrifenedig.

#AnhenionDysguYchwanegol

carbonmonoxide9090

Carbon monocsid: gwybodaeth i athrawon, rhieni a gwarcheidwaid

Gall carbon monocsid (CO) ladd. Gellir atal gwenwyno trwy CO yn hawdd. Darllenwch ymlaen i weld sut.

NRNT1 130130

Y System Archebu Profion - yn cau heddiw!

Mae gwybodaeth am ddyddiadau cynnal y profion yn 2017 a dyddiadau pwysig eraill ar gael yma.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Llawlyfr gweinyddu profion 2017 

Mae’r llawlyfr yn nodi’r trefniadau profion darllen a rhifedd cenedlaethol 2017. Mae’n cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch archebu papurau profion, gweinyddu’r profion a threfniadau mynediad a datgymhwyso.

£5m i sicrhau bod band eang cyflym iawn ar gael i bob ysgol yng Nghymru

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael y cyfle i fanteisio ar wasanaethau band eang cyflym iawn, diolch i £5m o gyllid newydd.

Cyhoeddi sefydlu Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol newydd

Ar ddydd Iau, 17 Tachwedd, datgelodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams fod academi newydd wedi’i sefydlu sef Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.

Holi barn am newidiadau mawr i gyrff llywodraethu ysgolion

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg Kirsty Williams wedi lansio ymgynghoriad ar nifer o gynigion newydd i roi hyblygrwydd i gyrff llywodraethu i benodi llywodraethwyr sydd â'r sgiliau angenrheidiol ac i drefnu eu hunain mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion.

Hoffai Estyn gael gwybod eich barn

Helpwch i ffurfio dyfodol arolygu yng Nghymru.

Mae Estyn wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer y modd y maent yn arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Bydd y cynigion yn dod i rym Medi 2017.

Tudalen we'r Fframwaith Cymhwysedd Digidiol wedi derbyn dros 42, 000 o ymweliadau! Ewch i ddarganfod mwy!

#cwricwlwmiGymru #cymhwysedddigidol

Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol (PQL) ddiwygiedig, yn nodi cyrsiau TGAU a Safon Uwch i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017, yn ogystal â chyfres o gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2019. I gael rhagor o fanylion, cliciwch yma.

Athro Ffiseg yng Nghymru? Eisiau mynd i CERN Chwefror 2017?

Datganwch eich diddordeb – Dysg@wales.gsi.gov.uk

Derbyn ceisiadau nawr ar gyfer cwrs  yn CERN - 6-19 Awst 2017

Yn agored i holl athrawon gwyddoniaeth uwchradd.  Dyddiad cau 31 Rhagfyr 2016.  Ffurflen gais

Dyddiad i'ch dyddiadur! Achlysur Cyflwyno Ffilmiau Byrion a Straeon Digidol Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru

O dan nawdd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016, Pierhead, Bae Caerdydd 11:45am – 2pm

Cyhoeddir canfyddiadau ar hyder yn y system #addysg yng Nghymru ac ar gefnogaeth rhieni i helpu’u plant i ddysgu

diweddariadau ôl-16

Cymru yn ennill mwy o fedalau na neb arall yn nigwyddiad sgiliau mwyaf y DU

Mae pedwar deg pump o bobl ifanc o bob cwr o Gymru wedi ennill medalau yng nghystadleuaeth sgiliau mwyaf y DU, WorldSkills UK.

Gweinidog yn cyhoeddi cyllid newydd o £1 miliwn gan yr UE ar gyfer sgiliau ieuenctid yn Nigwyddiad Sgiliau mwyaf y DU

Mae Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod prosiect i wella sgiliau a rhagolygon swyddi pobl ifanc yn cael ei ymestyn i Ddwyrain Cymru diolch i £1 miliwn yn ychwanegol gan yr UE.

Seminar: Ewrop: pam mae’n parhau’n bwysig i Addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET) yng Nghymru

Wrth i’r DU baratoi i ymadael â’r UE, mae ColegauCymru yn manteisio ar y cyfle i lwyfanu enghreifftiau da o bartneru rhwng colegau yng Nghymru a’u cyfoedion Ewropeaidd.

Cewch gyfle i glywed am y manteision gydweithio gyda Ewrop, ac am y buddiannau i Gymru o ganlyniad i fuddsoddiad arian Ewropeaidd.

Yn agosach at adref fydd enghraifft o’r Alban sy’n rhoi mewnwelediad i fodel ‘Cydnabod Dysgu Blaenorol’ (Recognition of Prior Learning).

ADNODDAU

Cystadleuaeth ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Ydi’r dylunydd mawr nesaf yn eich ysgol chi?  Gofynnwch i ddysgwyr greu logo newydd ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2017.

Cadw dysgwyr yn ddiogel

  1. Modiwl 1 - cyflwyniad cyffredinol i ddiogelu
  2. Modiwl 2 - yn disgrifio rôl yr uwch swyddog dynodedig (DSP) 
  3. Modiwl 3 - yn ymwneud ag astudiaethau achos 

Cafodd Cadw dysgwyr yn ddiogel ei gyhoeddi ar ddechrau 2015 ar ôl i randdeiliaid nodi bod angen dulliau dysgu cyson er mwyn helpu i weithredu'r canllawiau. Mae'r modiwlau hyn ar gyfer pob aelod o staff mewn lleoliad addysgol. Gellir agor y modiwlau drwy fynd i'r RHESTR CHWARAE. Nid oes angen mewngofnodi i Hwb.

Geiriaduron ar-lein Cymraeg-Almaeneg a Cymraeg-Sbaeneg

Geiriaduron ar-lein ar gyfer myfyrwyr TGAU. Ceir  adran ar ferfau yn ogystal â gemau chwilair, hangman a chroeseiriau. Mae’r cyfan ar gael ‘nawr ar Hwb!

hwb

Cyfrifon i lywodraethwyr ar gael ar Hwb+

Gall ysgolion fynd ati bellach i greu cyfrifon ar gyfer eu Corff Llywodraethu er mwyn iddynt allu manteisio ar rai o'r nodweddion a gynigir gan Hwb. 

Adnoddau Hwb

Yr adnodd sydd dan sylw yr wythnos hon yw Biomecaneg TGAU: Dadansoddi symud (CA4)

Canllaw Creu a Rhannu Hwb

Canllawiau i athrawon ar gyfer creu a rhannu eich adnoddau eich hunan ar Hwb.

Newyddion arall

E-bwletin Llywodraethwyr Cymru – Tachwedd 2016

Rydym yn gobeithio y bydd yr e-fwletin diweddaraf yma o ddiddordeb i chi ac yn addysgiadol. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynnwys, neu unrhyw syniadau am ddefnydd yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn croesawu eich barn. Mae yna tua 21,500 o lywodraethwyr yng Nghymru, fe fyddai’n dda o beth meddwl bod pob llywodraethwr ar ein rhestr bostio, felly lledaenwch y neges ymysg eich cydweithwyr.

Pecyn Symbolau Hawliau Plant

Mae swyddfa’r Comisiynydd Plant wedi lansio adnodd ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc gyda anghenion dysgu arbennig ynglyn â’u hawliau dynol, wedi’u amlinellu yn CCUHP. Mae’r adnodd ar gael am ddim o www.complantcymru.org.uk

Addysg gyfrifiadurol

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi comisiynu Pye Tait i ddeall sut mae gwersi cyfrifiadurol (gan gynnwys TGCh) yn cael eu cyflwyno yn ysgolion cynradd ac uwchradd/colegau y DU, gan gynnwys y rhwystrau sy’n codi. Rydym yn annog pawb sy’n addysgu’r pwnc hwn i ymateb, fel y gallwn eich cefnogi yn y dyfodol. I gwblhau’r arolwg ar-lein, ewch i wefan Pye Tait.

Penwythnos Hyfforddiant Athrawon

13 – 15 Ionawr 2017, Neuadd Gregynog 

Wyddoch chi fod dysgu Lladin yn gallu helpu efo llythrennedd a dysgu ieithoedd eraill?

Dyma gyfle cyffrous i ddysgu  sut y gall y Clasuron a Lladin gael eu plethu i mewn neu ei gynnwys yn eich addysgu cyfredol. Mae’n agored i unrhyw athro, mewn unrhyw bwnc, mewn ysgol gynradd neu uwchradd yng Nghymru.  Cysylltwch â Catherine Rozier am fanylion pellach catherinerozier@swansea.ac.uk

#BwlioGwneudynewid cymrwch ran yn yr arolwg

IPLC Canada- Ieithoedd Modern Tramor
Ceisiadau ar agor!

Roedd cynllun ‘Dyfodol Byd-eang’ y Llywodraeth Gymraeg, lansiwyd ym Mehefin 2015, am ddelio gyda dirywiad graddol o’r niferoedd o ddisgyblion sy’n astudio ieithoedd modern tramor ar gyfer TGAU. Bydd taith IPLC 2017 i Ganada, mewn cydweithrediad a British Council Canada a Gweinidogaeth Addysg Ontario, yn archwilio arloeson mewn dysgu ieithoedd a strategaethau i ymgysylltu disgyblion yng Nghymru gyda dysgu ieithoedd. Cysylltwch ag iepwales@britishcouncil.org am fwy o wybodaeth.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant ôl-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym