Senior Olympic Festival Registration Opens Monday, Nov. 15