Tempo Service Starts on Sunday, August 9

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Service Change

Please scroll down for translations in other languages. |  Desplácese hacia abajo para ver traducciones en otros idiomas | 请向下滚动查看其他语言的翻译

Line 1 will be replaced by Tempo Line 1T on August 9. If you’ve been riding AC Transit’s Line 1, then making the switch to Tempo Line 1T will be simple. All stations will be within a few blocks of existing Line 1 stops, and most Tempo stations are located in the median, along bus-only lanes. Find your current Line 1 stop in this chart to find the nearest Tempo Line 1T station.

About AC Transit Tempo

AC Transit Tempo is our new bus rapid transit service. Tempo travels primarily in bus-only lanes and features stations designed to increase reliability so you can connect to the things that move you. Learn more at actransit.org/tempo.

---

El Servicio Tempo Comienza el Domingo 9 de Agosto

La línea 1 será reemplazada por la línea 1T Tempo el día 9 de agosto. Si ha estado viajando en la línea 1 de AC Transit, hacer el cambio a la línea 1T Tempo será muy fácil. Todas las estaciones estarán a pocas cuadras de las paradas de la línea 1 existentes y la mayoría de las estaciones Tempo están situadas en la mediana, a lo largo de los carriles exclusivos para autobuses. Encuentre su parada actual de la línea 1 en esta tabla para encontrar la estación Tempo más cercana de la línea 1T.

Acerca de AC Transit Tempo

AC Transit Tempo es nuestro nuevo servicio de autobús de tránsito rápido. Tempo viaja principalmente en carriles exclusivos y tiene estaciones diseñadas para incrementar la fiabilidad para conectarle a las cosas que le interesan. Para más información visite actransit.org/tempo.

---

Tempo 服务于8月9日,星期日开始

8月9日,Tempo 1T 线将替代1路巴士。如果您之前搭乘 AC Transit 1路,换乘 Tempo 1T 线将非常简单。所有的车站都在1路现有车站的几个街区内,多数 Tempo 站位于路中,巴士专用道旁边。通过此列表查看您目前使用的1路车站,并找到距离其最近的 Tempo 1T 号线车站。

AC Transit Tempo 简介

AC Transit Tempo 是我们全新的快速巴士服务。Tempo 车主要在巴士专用道上行驶,具有特色的车站设计提高了其服务的可靠性,巴士将带您前往您的目的地。更多详情请造访 actransit.org/tempo

---

Dịch Vụ Tempo Bắt Đầu vào Chúa Nhật, ngày 9 Tháng Tám

Đường Xe 1 sẽ được thay thế bằng Đường Xe Tempo 1T vào ngày 9 Tháng Tám. Nếu quý vị đã dùng Đường Xe 1 của AC Transit, thì việc chuyển sang Đường Xe Tempo 1T sẽ đơn giản. Tất cả các trạm sẽ nằm cách các trạm ngừng hiện thời của Đường Xe 1 vài khu phố, và hầu hết các trạm Tempo đều nằm ở giữa đường, dọc theo các làn đường dành riêng cho xe buýt. Tìm trạm ngừng Đường Xe 1 hiện thời của quý vị trong biểu đồ này để tìm trạm ngừng Đường Xe Tempo 1T gần nhất.

 

Giới thiệu về Tempo của AC Transit

Tempo của AC Transit là dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt tốc hành mới của chúng tôi. Tempo di chuyển phần chính là trên các làn đường dành riêng cho xe buýt và đặc biệt có các trạm được thiết kế để tăng độ tin cậy hầu cho quý vị có thể kết nối với những nơi quan trọng của quý vị. Hãy tìm hiểu thêm tại actransit.org/tempo.