Meet AC Transit Tempo

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

AC Transit Tempo Header Image

Please scroll down for translations in other languages. |  Desplácese hacia abajo para ver traducciones en otros idiomas | 请向下滚动查看其他语言的翻译 | Vui lòng cuộn xuống để dịch các ngôn ngữ khác 

Tempo Coach

Meet AC Transit Tempo

We are excited to introduce our new bus rapid transit service which will launch later this summer. Designed for the way you move, AC Transit Tempo will offer a reliable, accessible, and safe ride.

We can't wait to welcome all of you when service starts!

Learn more at actransit.org/Tempo

___

Conozca a AC Transit Tempo

El nuevo servicio de autobús de tránsito rápido de AC Transit llegará este verano. Diseñado para la forma en que usted se mueve, AC Transit Tempo ofrecerá un viaje confiable, accesible y seguro.

¡Esperamos poder darle la bienvenida este verano!

Para más información, visite actransit.org/Tempo

___

AC Transit Tempo 即将与大家见面

AC Transit 的新快速公交系统服务将于今夏推出

AC Transit Tempo 专为您的出行方式而设计,将提供可靠、便捷和安全的乘车体验。

如需更多信息,请访问 actransit.org/Tempo

___

Xin giới thiệu AC Transit Tempo

Sẽ có dịch vụ chuyên chở công cộng mới bằng xe buýt nhanh của AC Transit vào mùa hè này. Được thiết kế cho cách di chuyển của quý vị, AC Transit Tempo sẽ là chuyến xe đáng tin cậy, có phương tiện trợ giúp người khuyết tật, và an toàn.

Chúng tôi lấy làm hào hứng về việc sắp có dịch vụ!

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến actransit.org/Tempo

 

Tempo Logo