Notice of Nighttime Work During the Month of March 2020

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Bus Rapid Transit

Please scroll down for translations in other languages. |  Desplácese hacia abajo para ver traducciones en otros idiomas | 请向下滚动查看其他语言的翻译 | Vui lòng cuộn xuống để dịch các ngôn ngữ khác

Notice of Nighttime Work During the
Month of March 2020

AC Transit’s East Bay Bus Rapid Transit (BRT) is revitalizing the roadway on 11th and 12th Streets between Broadway and Lake Merritt Boulevard!

To minimize impacts to businesses, motorists, cyclists and pedestrians, this work will be completed over multiple nights, between the hours of 7:00 pm and 5:30 am.

Beginning the first week in March, the BRT contractor, O.C. Jones & Sons, Inc., will begin removing the existing pavement at various locations on 11th and 12th Streets between Broadway and Lake Merritt Boulevard. After the initial roadway rehabilitation is complete, 11th and 12th Streets will be repaved from curb to curb. New traffic lanes and high-visibility crosswalks will be installed in addition to new lighting and traffic signals, helping to make travel safer for everyone.

For most of the work, the contractor will maintain one lane in each direction on 11th and 12th Streets. However, there will be temporary nighttime closures at times. Emergency vehicles will always have access to 11th and 12th Streets.

Please follow all construction and detour signs while this work is underway.

BRT is often called “light rail on wheels” because it brings the frequency, safety, and reliability of light rail to the bus rider. The service will run primarily along International Boulevard between 20th Street and Broadway in downtown Oakland to the San Leandro BART Station. BRT’s new fleet of five-door, hybrid-electric buses will offer train-like boarding along this 9.5-mile route, arriving every seven minutes during peak times. This revolution in East Bay transportation will begin serving the community this spring!

Please contact Community Construction Relations Manager Geoffrey Johnson at (510) 681-3962 or at brtgjohnson@actransit.org with questions or for additional information.

BRT Information Center
3322A International Boulevard
Oakland CA 94601

brt@actransit.org | 510.891.5478

To learn more, visit the BRT website and follow us on Facebook, Twitter or Instagram.

NightWork

2020年3月夜间施工通知

AC Transit 东湾快速公交系统(BRT)正在重建11街和12街(Broadway 和 Lake Merritt Boulevard 之间的路段)!

为了减少对企业,车主,骑车者和行人的影响,施工将持续进行到晚上7:00到凌晨5:30。

三月第一周,BRT的承包商 O.C. Jones & Sons, Inc. 将开始铲除11街12街的多处路面(Broadway 和 Lake Merritt Boulevard 之间的路段)。初步的道路修复完成后,11街和12街将重新铺设。除了新的照明和交通信号灯外,还将修建新的行车道和高可见度的人行横道,为大家出行做安全保障。

对于多数的施工活动,承包商将确保11街和12街上至少有一条道路畅通。但是,夜间会有临时封道。紧急车辆可以随时出入11街和12街。

在施工过程中,请遵守所有施工和绕行标志。

BRT经常被称作“轮子上的轻轨”,因为它的高频率、安全性和可靠性,能为乘客带来轻轨一样的体验。巴士主要沿着 International Boulevard (20th Street 和 Broadway 之间的路段) 行驶,来往于 downtown Oakland 和 San Leandro BART 车站之间。BRT 新推出的五门混合动力电动公交车将沿这条9.5英里的路线提供类似火车的乘车服务,在高峰时段每7分钟一班。这项为东湾交通带来变革的服务将于春季开启!

如有任何问题,或获取更多详情,请联系社区关系经理Geoffrey Johnson,电话:(510) 681-3962;电子邮件:brtgjohnson@actransit.org。

BRT Information Center
3322A International Boulevard 
Oakland CA 94601

brt@actransit.org | 510.891.5478

要了解更多信息,请访问 BRT网站,并在 Facebook Twitter Instagram上关注我们。


Aviso de trabajos nocturnos durante el mes de marzo de 2020

¡El Autobús de Tránsito Rápido de la Bahía del Este de AC Transit (BRT) está revitalizando el corredor en las calles 11th Street y 12th Street entre Broadway y Lake Merritt Boulevard!

Para minimizar el impacto para los negocios, motoristas, ciclistas y peatones, estos trabajos se completarán durante varias noches, entre las 7:00 pm y las 5:30 am.

Comenzando la primera semana de marzo, el contratista del BRT (O.C. Jones & Sons, Inc.) empezará a quitar el pavimento existente en varias ubicaciones de las calles 11th Street y 12th Street entre Broadway y Lake Merritt Boulevard. Después de completar la rehabilitación inicial de la carretera, las calles 11th Street y 12th Street serán repavimentadas de bordillo a bordillo. Se instalarán nuevos carriles de tráfico y cruces peatonales de alta visibilidad, además de la nueva iluminación y las nuevas señales de tráfico, que ayudarán a hacer que los viajes sean más seguros para todos.

Mientras duren los trabajos, el contratista mantendrá abierto un carril en cada dirección en las calles 11th Street y 12th Street. Sin embargo, habrá cierres temporales por la noche en algunas ocasiones. Los vehículos de emergencia siempre tendrán acceso a las
calles 11th Street y 12th Street.

Cumpla con todas las señales de construcción y desvíos mientras el trabajo este en marcha.

Al BRT se le conoce también como “tren ligero sobre ruedas” ya que proporciona al viajero de autobús la frecuencia, seguridad y confiabilidad de un tren ligero. El servicio funcionará principalmente a lo largo de International Boulevard entre 20th Street y Broadway en Downtown Oakland hacia la estación de San Leandro BART. La nueva flota BRT de autobuses híbridos-eléctricos de cinco puertas ofrecerá una subida a bordo como un tren a lo largo de esta ruta de 9.5 millas, llegando cada siete minutos durante las horas pico. ¡Esta revolución del transporte en la Bahía del Este comenzará a dar servicio a la comunidad esta primavera!

Por favor comuníquese con Geoffrey Johnson, Gerente de Construcción y Relaciones Comunitarias, al (510) 681-3962 o en brtgjohnson@actransit.org para obtener respuestas a sus preguntas o para obtener información adicional.

Centro de Información del BRT
3322A International Boulevard 
Oakland CA 94601

brt@actransit.org | 510.891.5478

Para saber más, visite la página web del BRT y síganos en Facebook, Twitter o Instagram.


Thông Báo về Công Việc Ban Đêm Trong Tháng Ba 2020

Hệ Thống Chuyên Chở Xe Buýt Tốc Hành (BRT) Đông Vịnh của AC Transit đang làm sống lại đường xá trên 11th Street và 12th Street ở giữa Broadway và Lake Merritt Boulevard!

Để giảm thiểu tối đa tác động đối với các doanh nghiệp, người lái xe máy, người đi xe đạp và người đi bộ, công việc này sẽ được hoàn tất trong nhiều đêm, trong khoảng thời gian từ 7:00 tối đến 5:30 sáng.

Bắt đầu từ tuần đầu tiên của Tháng Ba, nhà thầu BRT, là O.C. Jones & Sons, Inc., sẽ bắt đầu phá bỏ mặt đường hiện hữu tại các địa điểm khác nhau trên 11th Street và 12th Street ở giữa Broadway và Lake Merritt Boulevard. Sau khi hoàn tất việc khôi phục đường xá ban đầu, 11th Street và 12th Street sẽ được tráng nhựa lại từ lề đường bên này sang lề đường bên kia. Các làn đường giao thông mới và đường băng qua dễ nhìn thấy sẽ được lắp đặt cùng với đèn đường và đèn hiệu giao thông mới, giúp cho việc đi lại được an toàn hơn cho mọi người.

Đối với hầu hết các công việc, nhà thầu sẽ duy trì một làn đường theo mỗi hướng trên 11th Street và 12th Street. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có những lần đóng cửa ban đêm tạm thời. Các xe cấp cứu sẽ luôn có quyền ra vào 11th Street và 12th Street.

Hãy làm theo tất cả các biển báo xây dựng và đi đường vòng trong khi công việc này đang được tiến hành.

BRT thường được gọi là “xe điện nhẹ trên bánh xe” vì nó mang lại mức thường xuyên, độ an toàn, và đáng tin cậy của xe điện nhẹ cho người đi xe buýt. Dịch vụ này sẽ hoạt động chủ yếu dọc theo International Boulevard ở giữa 20th Street và Broadway tại trung tâm thành
phố Oakland đến Trạm BART tại San Leandro. Đội xe buýt lai điện, năm cửa mới của BRT sẽ cung cấp các chuyến xe giống như xe lửa dọc theo tuyến đường dài 9.5 dặm này, đến nơi mỗi bảy phút một lần trong giờ cao điểm. Cuộc cách mạng về chuyên chở tại Đông Vịnh này
sẽ bắt đầu phục vụ cộng đồng vào mùa xuân này!

Xin vui lòng liên lạc với Quản Lý Giao Tiếp Xây Dựng Cộng Đồng Geoffrey Johnson ở số (510) 681-3962 hoặc tại brtgjohnson@actransit.org với những thắc mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết.

BRT Information Center
3322A International Boulevard
Oakland CA 94601

brt@actransit.org | 510.891.5478

Để tìm hiểu thêm, hãy vào xem trang mạng của BRT và theo dõi chúng tôi trên FacebookTwitter hoặc Instagram.