Cylchlythyr Allforio Cymru Rhifyn 3

Newyddion Allforio

=============
Allforio

Rhifyn 3 Gorffennaf 2014

=============

Ydych chi’n darllen y cylchlythyr hwn yn Gymraeg?

Er ein bod wedi cyhoeddi  ein cylchlythyron yn ddwyieithog ers y dechrau, roedd yn rhaid i’r darllenwyr danysgrifio i’r fersiwn Saesneg a chlicio trwodd wedyn er mwyn gweld y Gymraeg. Ond yn ddiweddar rydyn ni wedi gwella ein system gylchlythyron fel bod modd ichi dderbyn y cylchlythyr yn eich dewis iaith yn syth. Tanysgrifiwch yn awr i’w gael yn Gymraeg!

 

=============
Dubai

Llywodraeth Cymru yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica

Mae gan Lywodraeth Cymru swyddfa yn Dubai ers 2004. Yn Llysgenhadaeth Prydain y mae’r swyddfa ond mae’n gwasanaethu’r holl farchnadoedd ar draws y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Mae’n hyrwyddo Cymru yn y gwledydd hyn ac yn cynnig cyngor a chefnogaeth o bob math i gwmnïau sy’n allforio o Gymru.

Os hoffech wybod mwy am y swyddfa a’i gwasanaethau, cysylltwch â Busnes Cymru.

=============
Trade Mission

Teithiau masnach

Er bod dulliau cyfathrebu modern yn ei gwneud yn haws ac yn rhwyddach meithrin cysylltiadau dros y byd, byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno ei bod yn well cynnal busnes wyneb yn wyneb pryd bynnag y bo modd.

Gallwn ni eich helpu chi i gyrraedd eich marchnad. Mae ein rhaglen ni o deithiau masnach yn gyfle i chi gynnal trafodaethau gwerthfawr a dylanwadol iawn gyda darpar gwsmeriaid.

Os ydych chi’n awyddus i sefydlu cysylltiadau â chwsmeriaid yn y Dwyrain Canol, pam nad ymunwch chi ag un o’n teithiau masnach neu sioeau arddangos yno:

Taith fasnach i GITEX, Dubai, yr Emiraethau Arabaidd Unedig – 11-17 Hydref 2014

Taith fasnach i’r Big 5, Dubai, yr Emiraethau Arabaidd Unedig – 15-21 Tachwedd 2014

Taith fasnach i Dubai, yr Emiraethau Arabaidd Unedig – 15-21 Tachwedd 2014

Taith fasnach i Arab Health, yr Emiraethau Arabaidd Unedig – 24-30 Ionawr 2015

Taith fasnach i Qatar ac Oman – 7-13 Chwefror, 2015 

Taith fasnach i Gulf Food, Dubai, yr Emiraethau Arabaidd Unedig – 19-22 Chwefror, 2015 

Darllenwch ragor am ein rhaglen o deithiau masnach ac arddangosfeydd. 

=============
daubai

Cymdeithas y Dwyrain Canol

Cymdeithas y Dwyrain Canol (Middle East Association - (MEA) yw prif fforwm busnes y Deyrnas Unedig ar gyfer hyrwyddo masnach a buddsoddi gyda’r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Gyda’u rhwydwaith o gysylltiadau mewn llywodraethau ac yn y sector preifat gall y gymdeithas helpu cwmnïau drwy roi gwybodaeth, mynediad a chanllawiau iddynt ddatblygu eu busnes yn llwyddiannus ar draws y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Dysgwch ragor am yr MEA a’u teithiau masnach tramor.

=============

Gwerddon o Gyfleoedd

Mae economi gwledydd y Gwlff yn parhau i dyfu ac mae yno ddigonedd o gyfleoedd busnes mewn amrywiol sectorau. Y prif farchnadoedd twf yw:

oman

Oman

Olew a nwy yw sylfaen economi Oman ond mae’r wlad yn prysur ddatblygu diwydiannau eraill newydd hefyd, gan gynnwys cynhyrchion olew (petrogemegion/mhetalau), porthladdoedd a logisteg, pysgodfeydd a thwristiaeth fodern a ffyniannus. Mae Prydain wedi bod yn masnachu gydag Oman ers dros 350 o flynyddoedd ac mae nwyddau a gwasanaethau o Brydain yn adnabyddus a phoblogaidd yno. Caiff safonau Prydeinig eu defnyddio a’u derbyn yn eang hefyd, felly mae Oman yn farchnad werth chweil i allforwyr o Gymru.

 

=============
Qatar

Qatar:

Yn sgîl llwyddiant nwy hylifedig naturiol, Qatar sydd â’r Cynnyrch Domestig Gros uchaf y pen yn y byd. Bydd Qatar yn buddsoddi hyd at $220 biliwn mewn seilwaith  dros yr 8 mlynedd nesaf wrth baratoi ar gyfer Cwpan y Byd yn 2022 a’r Weledigaeth Genedlaethol 2030. Gydag economi sy’n tyfu’n gyflym a lefelau uchel o gyfoeth personol mae yma archwaeth am nwyddau a gwasanaethau o ansawdd. Mae Qatar yn farchnad addawol a chyffrous dros ben i gwmnïau sy’n allforio felly.

=============
export

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE):

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig yw trydedd farchnad allforio fwyaf Cymru. Er bod nwy ac olew’n dal yn bwysig yno mae arallgyfeirio economaidd wedi ysgogi twf cryf mewn amryw o sectorau eraill hefyd. Bellach, yr Emiraethau yw canolbwynt byd busnes, logisteg, y cyfryngau a hamdden yn y Dwyrain Canol. Disgwylir y bydd EXPO 2020 yn Dubai yn ychwanegu US$23 biliwn arall i’r economi. Wrth i’r economi ffynnu a chyfoeth y bobl dyfu mae yma fwy a mwy o awydd i brynu nwyddau a gwasanaethau o ansawdd. Caiff cynnyrch o Brydain eu cydnabod a’u gwerthfawrogi’n fawr yno ac o’r herwydd mae’r Emiraethau Arabaidd yn dal i gynnig cyfleoedd busnes heb eu hail i allforwyr o Gymru.

=============
saudi

Saudi Arabia:

Dyma’r economi fwyaf yn y Dwyrain Canol, sy’n gyfrifol am 25% o Gynnyrch Domestig Gros. Gan fod refeniw olew yn uwch nag erioed gwelwyd cynnydd yn y gwariant cyhoeddus ar seilwaith a lles. Mae hyn yn cynnwys prosiectau mawr ym maes ynni, dŵr; olew, neu a phetrogemegion; cyfathrebu; trafnidiaeth; mwyngloddio; adeiladu a seilwaith cymdeithasol. Mae gan Brydain berthynas hanesyddol gref â Saudi Arabia, a’r wlad hon yw ein partner masnach mwyaf ni yn y Dwyrain canol o hyd. Mae cwmnïau o Gymru yn llwyddo yn y farchnad allforio hon wrth iddi barhau i dyfu.

=============
kuwait

Kuwait:

Mae economi Kuwait yn ddibynnol iawn ar refeniw olew ond bydd Gynllun Datblygu Kuwait yn lleihau’r ddibyniaeth honno. Cyhoeddwyd y cynllun yn 2009 a’i nod yw trawsnewid Kuwait o wlad ddibynnol ar olew i ganolfan fasnachol ac ariannol bwysig. Buddsoddwyd mewn amrywiaeth o sectorau economaidd, yn enwedig adeiladu, addysg a hyfforddiant, yr amgylchedd, awyrennau, gofal iechyd, amddiffyn a diogelwch a manwerthu. Mae cwmnïau o Brydain yn uchel eu parch am eu sgiliau ymgynghori, technoleg, hyfforddiant a’u gwaith caleda c mae gan Kuwait berthynas dda gyda Phrydain ers tro byd. Mae Kuwait yn farchnad ddynamig ac agored i allforwyr o Gymru.

Os hoffech ymchwilio ymhellach i’r marchnadoedd hyn, cysylltwch â’n tîm masnach ni. Gallwn ddarparu cefnogaeth wedi’i deilwra i’ch cwmni chi, boed ar gyfer canfod y llwybr gorau i dorri trwodd i farchnadoedd Asia, nodi’r cyfleoedd yn y marchnadoedd hynny neu ymweld â’r gwledydd ar un o’n teithiau masnach ni.

=============
=============
trade

Seminarau Allforio

Er mwyn eich helpu chi i baratoi ar gyfer marchnadoedd tramor, rydyn ni’n cynnal seminarau rheolaidd am gyfleoedd y farchnad a phrosesau allforio. Mae’r seminarau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer casglu gwybodaeth am y materion allforio diweddaraf ond maen nhw hefyd yn gyfle i rwydweithio â busnesau o’r un anian. Daeth dros 50 o gwmnïau o bob rhan o Gymru i seminar a gynhalion ni ar gyfleoedd busnes yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn ddiweddar.

Rydyn ni’n datblygu ein rhaglen o seminarau allforio ar gyfer yr hydref nesaf - cadwch lygad am y manylion yng nghylchlythyr nesaf Allforio Cymru.
Mae nifer o sefydliadau eraill yn cynnal seminarau ledled Cymru i gwmnïau sy’n allforio. Dyma rai ohonynt:
Mae Cymdeithas Cwmnïau Allforio Gorllewin Cymru yn rhoi cymorth i allforwyr ar draws y De. Maen nhw’n cynnal seminarau rheolaidd ar amryw o faterion perthnasol.
Mae Centre for Business yn cynnal cyrsiau ymarferol i gwmnïau ar y gwahanol gamau yn y broses allforio.
Cyngor Busnes Tsieina a Phrydain yw prif sefydliad y Deyrnas Unedig ar gyfer hyrwyddo masnach a buddsoddi yn Tsieina. Maen nhw’n cynnal seminarau a gweithdai cymorth i gwmnïau sy’n edrych ar y farchnad yn Tsieina, gan gynnwys gweithdai cymorth rheolaidd yng Nghymru.
Mae Siambr Fasnach Gorllewin Caer a Gogledd Cymru yn rhoi cefnogaeth i allforwyr o bob rhan o’r Gogledd. Maen nhw’n cynnal cyrsiau ar amryw o bynciau yn ymwneud ag allforio.

 

=============

Os oes gennych ymholiad, ffoniwch +44(0)3000 6 03000 neu cysylltwch â ni yn: Cymorth Busnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch at Wefan Busnes Cymru.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cynnig gwasanaeth un stop ar gyfer holl anghenion eich busnes. Mae Llywodraeth Cymru o blaid busnes, ac mae’n cynnig: mynediad at gyllid, pecynnau cymorth amrywiol, cyngor ynghylch masnachu rhyngwladol, cymorth i ganfod lleoliad, datblygu’r gweithlu a sgiliau, a chysylltiadau â rhwydweithiau diwydiannau.

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.