Newyddion Arloesi

Mehefin 2017

English

 
 
 
 
 
 
Ken Skates

Creu'r amgylchiadau economaidd cywir

Fel Llywodraeth, rydym yn falch iawn o'r rhan rydym yn ei chwarae wrth helpu busnesau i ehangu ac i greu a chadw swyddi.

A ninnau'n Llywodraeth sy'n gadarn o blaid busnesau, rydym yn gweithio'n galed i greu'r amodau economaidd priodol i gefnogi mentrau masnachol o bob maint, gan helpu i greu ac i ddiogelu swyddi ym mhob cwr o Gymru.

 Rhagor o wybodaeth.

Adventa

Cymorth Amhrisiadwy i Fusnesau yng Nghymru

Mae cymorth Arloesi a roddwyd gan Lywodraeth Cymru wedi helpu Advanta, sy'n fusnes teuluol, i ddatblygu mathau newydd o gynhyrchion ar gyfer ei gwmni, sy'n cynhyrchu nwyddau printiedig. Mae'r cymorth hwnnw wedi'i helpu hefyd i sicrhau cynnydd o 30% yn ei drosiant a'i allforion.  

 

Cliciwch yma i weld a all ein cefnogaeth ni agor marchnadoedd newydd ar eich cyfer, hybu gwerthiant eich busnes a'i wneud yn fwy proffidiol.

Optic

Optec Leader yn anelu am y farchnad fyd-eang

Mae cwmni o Gymru sy'n cyd-osod ceblau ffeibr optig yn ehangu, gan ddechrau masnachu yn y farchnad byd-eang mewn storio data, sy'n werth US$23 biliwn.  

 

Diolch i gymorth a gafodd oddi wrth Lywodraeth Cymru, mae gan y busnes bellach nodau masnach ac offer a fydd yn sicrhau bod ei broses weithgynhyrchu'n effeithlon a chywir. 

 

Rhagor o wybodaeth.

innovation - straeon
Tata

Allwch chi ddatrys heriau a arweinir gan ddiwydiant?

Oes diddordeb gennych mewn Gwneud y Gorau o Ynni? Mae Tata Steel yn awyddus i gydweithio â busnesau yng Nghymru ar:

Adfer gwastraff mewn ffordd gosteffeithiol

Lleihau'r galw am ynni

Systemau ynni adnewyddadwy

Effeithlonrwydd y genhedlaeth nesaf

Rhagor o wybodaeth.

Advances

Rhifyn 81 Advances Wales ar gael nawr

Mae gwyddonwyr yng Nghymru yn dod o hyd i ddatblygiadau arloesol ym maes gofal iechyd mewn lleoedd annisgwyl.

Mae'r rhifyn diweddaraf o Advances Wales yn canolbwyntio ar y gwyddorau bywyd. Ceir ynddo newyddion ac erthyglau am ddatblygiadau ym maes ymchwil feddygol yng Nghymru, technoleg iechyd a biotechnoleg.

 Darllenwch y rhifyn diweddaraf yma

innovation - archebwch

Sicrhau bod y bwyd a diod sydd ar gael i blant yn fwy maethlon

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cystadleuaeth sy'n rhoi cyfle i fusnesau ddatblygu atebion arloesol i sicrhau bod y bwyd a diod sydd ar gael i blant ysgol yn fwy maethlon, ond gan leihau costau ar yr un pryd.

Bydd hyd at £50,000 ar gael i hyd at chwe busnes yn ystod cam un. Bydd y ddau brosiect gorau'n cael hyd at £350,000 ychwanegol, sy'n golygu bod cyfanswm o £1 filiwn ar gael ar gyfer y gwaith hwn.

Rhagor o wybodaeth am yr Her hon, sy'n rhan o SBRI (y Fenter Ymchwil Busnesau Bach)

Gŵyl Arloesedd Cymru – 19-30 Mehefin 2017

Bydd yr Ŵyl hon, sy'n cael ei chynnal ar y cyd gan gwmnïau a sefydliadau academaidd, yn rhoi llwyfan i arloesedd yng Nghymru, ac yn rhoi cyfle i arloeswyr rwydweithio gydag arbenigwyr o fyd diwydiant a dangos eu cynhyrchion i ddarpar gwsmeriaid o Gymru a thu hwnt. 

Os hoffech ddod i un o'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yng Nghymru, neu os hoffai'ch cwmni gynnal digwyddiad fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru, ewch i wefan Gŵyl Arloesedd Cymru. 

Sesiwn Friffio ar gfyer Cystadleuaeth Gweithgynhrychu a Deunyddiau – 21 Mehefin 2017 – Stadiwm SWALEC, Caerdydd

Nod y gystadleuaeth hon yw symbylu busnesau i arloesi ym meysydd gweithgynhyrchu a deunyddiau.  Mae'n bosibl y bydd Innovate UK yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau a fydd yn mynd i'r afael â heriau technegol neu fasnachol. Y bwriad yw helpu busnesau, yn enwedig BBaChau, i fod yn fwy cynhyrchiol a chystadleuol ac i dyfu.

Archebwch eich lle

Clinigau Arbenigwyr Gwasanaeth Arloesi SMART

Beth am alw heibio i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i'ch busnes arloesi? Gallwn eich helpu i:

  • fuddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu
  • diogelu'ch asedau drwy hawliau eiddo deallusol
  • manteisio ar gyfleusterau ac arbenigedd mewn prifysgolion a cholegauBeth am fynd ati i archebu lle er mwyn cael siarad yn gyfrinachol ag un o'n harbenigwyr?

Canolfan Waterton

26 Mehefin

Pen-y-bont ar Ogwr

OpTIC Glyndŵr

29 Mehefin

Llanelwy

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: