Superintendent Arntzen Hosts Prestigious NROTC Scholarship Award Ceremony