Emergency Broadband Benefit Program

DHS Logo

ForwardHealth Community Partners

ForwardHealth logo

Updates for local agencies, community-based organizations, and providers who provide assistance to members of Wisconsin's health and nutrition public assistance programs.


Emergency Broadband Benefit Program

Español Ι Hmoob

The Federal Communications Commission (FCC) has launched a temporary program to help families and households afford internet service during the COVID-19 pandemic. The Emergency Broadband Benefit provides a discount of up to $50 per month toward broadband service for eligible households and up to $75 per month for households on qualifying Tribal lands. Eligible households can also receive a one-time discount of up to $100 to purchase a laptop, desktop computer, or tablet from participating providers.

Learn more about the benefit online, including eligibility and enrollment information, or call 833-511-0311.

Applications to enroll in the program will be accepted starting May 12, 2021. Eligible households can enroll through a participating broadband provider, directly on the Universal Service Administrative Company (USAC) website, or using a mail-in application.

Additional Information

The Emergency Broadband Benefit is an FCC program to help families and households struggling to afford internet service during the COVID-19 pandemic. This new benefit will connect eligible households to jobs, critical healthcare services, virtual classrooms, and so much more.


Beneficio de Banda Ancha de Emergencia

La Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) (FCC) implementó un programa temporal para ayudar a familias y grupos familiares a pagar el servicio de Internet durante la pandemia de COVID-19. El Emergency Broadband Benefit (Beneficio de Banda Ancha de Emergencia) provee a los grupos familiares elegibles un descuento de hasta $ 50 por mes para el servicio de banda ancha y de hasta $ 75 por mes para grupos familiares en tierras tribales elegibles. Los grupos familiares elegibles también pueden recibir un descuento único de hasta $ 100 para comprar una computadora portátil, computadora de escritorio o tableta de los proveedores participantes. Obtenga más información sobre el beneficio en línea, incluida la información de elegibilidad e inscripción, o llame al 833-511-0311. Las solicitudes de inscripción al programa comenzarán a recibirse a partir del 12 de mayo de 2021. Los grupos familiares elegibles pueden inscribirse a través de un proveedor de banda ancha participante, directamente en el sitio web de Universal Service Administrative Company (USAC), o a través de una solicitud por correo postal.

Información adicional

El Emergency Broadband Benefit (Beneficio de Banda Ancha de Emergencia) es un programa de la FCC para ayudar a las familias y grupos familiares que tienen dificultades para pagar el servicio de Internet durante la pandemia de COVID-19. Este nuevo beneficio permitirá conectar a los grupos familiares elegibles a trabajos, servicios de cuidados de salud esenciales, salones de clases virtuales y mucho más.


Txoj Kev Pab Xaim Iv Taws Nej Kub Ceev

Federal Communications Commission (Tsoom Fwv Teb Chaws Koom Haum Tswj Kev Sib Txuas Lus) (FCC) tau qhib ib txoj kev pab rau cov tsev neeg thiab yim neeg kom them taus xaim iv taws nej rau thaum muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19. Emergency Broadband Benefit (Kev Pab Xaim Iv Taws Nej Kub Ceev) yuav lov mus txog $50 ib hlis twg ntawm tus nqi xaim iv taws nej rau cov yim neeg tsim nyog tau kev pab thiab mus txog $75 ib hlis twg rau cov yim neeg tsim nyog tau kev pab nyob rau av Qhab. Cov yim neeg tsim nyog puav leej yuav tau ib zaug nqi lov txog $100 mus muas lub tshuab hluav taws xob laptop, lub tshuab hluav taws xob txawb ntawm rooj, los sis ib daim phiaj tablet ntawm cov chaw koom tes. Kawm ntxiv txog cov txiaj ntsim kev pab saum huab cua, nrog rau txoj kev tsim nyog tau kev pab thiab kev rau npe, los sis hu rau 833-511-0311. Yuav pib txais cov ntawv rau npe thov txoj kev pab thaum lub Tsib Hlis Ntuj Hnub tim 12, 2021. Cov yim neeg uas tsim nyog tau kev pab rau npe koom nrog ib lub lag luam xaim iv taws nej, ncaj qha ntawm qhov vas sab rau Universal Service Administrative Company (USAC), los sis xa tsab ntawv thov mus.

Ncauj Lus Qhia Ntxiv

Emergency Broadband Benefit (Kev Pab Xaim Iv Taws Nej Kub Ceev) yog FCC ib txoj kev pab rau cov tsev neeg thiab yim neeg uas them tsis taus xaim iv taws nej rau thaum muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19. Qhov txiaj ntsim kev pab tshiab no yuav txuas cov yim neeg tsim nyog tau kev pab mus cuag cov hauj lwm, cov kev kho kab mob kev nkeeg tseem ceeb, cov kev kawm ntawv hauv tshuab hluav taws sob, thiab ntau tsav yam ntxiv.