Get voting materials in Chinese, Korean, Spanish or Vietnamese!

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Vote! Department of Elections

Do you or someone you know speak Chinese/中文, Korean/한국어, Spanish/Español or Vietnamese/Tiếng Việt?

Making it easier to vote is a priority at King County Elections. We are happy to announce that voting materials are now available in Chinese, English, Korean, Spanish or Vietnamese! 

Are you already registered to vote in King County?

Simply complete this online form to begin receiving translated voting materials by mail in your preferred language.

Do you need to register to vote in King County?

If you are eligible to vote, you can register online or complete and mail in the language form to get your voting materials in ChineseKoreanSpanish or Vietnamese.


索取您的中文投票資訊!

您已金郡登記投票

只需填寫此網上表格開始透過郵寄獲取您的中文投票資訊。

您需要在金郡登記投票嗎?

若您有資格投票,您可以於網上登記或填寫此表格及將其寄回,便可獲取您的中文投票資訊。

了解更多資訊,請致電:206-296-8683或電郵:elections@kingcounty.gov 


한국어로 투표 자료를 받아보세요!

킹카운티에 이미 유권자 등록을 하셨습니까?

이 온라인 서류를 작성해 주시면 한국어로 투표 자료를 받으실수 있습니다.

킹카운티에 유권자 등록을 하셔야 합니까?

귀하에게 투표권이 있으시다면 이서류를 작성하셔서 우편으로 보내주세요. 한국어로 투표 자료를 받으실수 있습니다.    

자세한 정보는 전화 206-296-8683 또는 elections@kingcounty.gov로 이메일 하세요.    


¡Obtén tus materiales de votación en español!

¿Te has inscrito para votar en el Condado de King?

Sólo llena este formulario en línea para que comiences a recibir tus materiales de votación en español por correo.

¿Necesitas inscribirte para votar en el Condado de King?

Si eres elegible para votar, puedes inscribirte en línea o llenar y enviar este formulario por correo para recibir tus materiales de votación en español.

Para obtener más información, llámanos al 206-296-8683, o escríbenos un mensaje a elections@kingcounty.gov.   


Nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt!

Quý vị đã ghi danh bỏ phiếu ở Quận King chưa?

Quý vị chỉ cần điền vào mẫu đơn trực tuyến này để bắt đầu nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt qua đường bưu điện.

Quý vị có cần ghi danh bỏ phiếu ở Quận King không?

Nếu quý vị có đủ điều kiện để bỏ phiếu, quý vị có thể ghi danh trực tuyến hoặc điền vào mẫu đơn này và gửi lại qua đường bưu điện để nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt.    

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi 206-296-8683 hoặc gửi thư điện tử đến elections@kingcounty.gov.      


For more information, contact 206-296-8683 or elections@kingcounty.govKing County Elections provides voting materials in Chinese, English, Korean, Spanish and Vietnamese by County policy.

Get Social with us

WordpressTwitterFacebookInstagramSnapchat