Early Achievers Institute - Register Now

Early Achievers Banner

Early Achievers Institute

EA_InstituteEdited

 

Join your colleagues for the Early Achievers Institute

"Welcome to the Future of Quality Recognition: Highlighting the success of providers through a reimagined system"

In Person - April 29, 2023 (Seattle)

Bell Harbor International Conference Center
Registration Fee $30 until April 14
Registration Fee $45 from April 15
Covered parking included

Virtual - May 1–May 2, 2023

Registration Fee $20 until April 14
Registration Fee $30 from April 15

Who should attend?

Open to all Early Achievers participants in the state of Washington, including center-based and family child care educators and program leaders who provide services for children and youth from birth to school age, and their coaches.

To opt in and receive updates for the Early Achievers Institute on your mobile device, text “Institute” to 833-602-8553.

Register Here


Únase a sus colegas en el Instituto de Early Achievers

Bienvenidos al futuro del Reconocimiento de la Calidad: Destacando el éxito de los proveedores a través de un sistema reimaginado

En persona - 29 de abril, 2023 (Seattle)

Bell Harbor International Conference Center
Cuota de inscripción $30 hasta el 14 de abril
Cuota de inscripción $45 del 15 de abril en adelante

Virtual - 1–2 de mayo, 2023

Cuota de inscripción $20 hasta el 14 de abril
Cuota de inscripción $30 del 15 de abril en adelante

¿Quién debería asistir?

Abierto a todos los participantes en Early Achievers en el estado de Washington, incluyendo educadores de programas de cuidados de niños basados en centros educativos y en el hogar, así como líderes de programas que proveen servicios para niños y jóvenes desde el nacimiento a la edad escolar, y también sus asesores.

Para recibir noticias sobre el Instituto de Early Achievers en su dispositivo móvil, envíe un texto con “Institute” al 833-602-8553.

Registrarse aquí


Kubiir asxaabtada iyo Machadka Early Achievers

Ku Soo Dhawoow Mustaqbalka Aqoonsiga Tayada: Muujinta guusha bixiyayaasha iyado loo marayo nidaam dib loo habeeyay.

Muuqaal ahaan - Abriil 29, 2023 (Seattle)

Xarunta Shirarka Caalamiga ah oo Bell Harbor
Kharashka diiwaangelinta $30 ilaa Abriil 14
Kharashka Diiwaangelinta $45 laga bilaabo Abriil 15
Baarkinka daboolan ayaad heli.

Virtual-ka - May 1–May 2, 2023

Kharashka diiwaangelinta $20 ilaa Abriil 14
Kharashka Diiwaangelinta $30 laga bilaabo Abriil 15

Yaa ka soo qayb galaya?

U furan dhammaan ka qaybgalayaasha Early Achievers ee gobolka Washington, oo ay ku jiraan barayaasha daryeelka carruurta ee xarun-ku-saleysan iyo qoyska iyo hoggaamiyeyaasha barnaamijka kuwaas oo bixiya adeegyada carruurta iyo dhallinyarada laga bilaabo dhalashada ilaa da'da dugsiga, iyo tababarayaashooda.

Ka dooro si aad u hesho wararka cusub ee Machadka Early Achievers-ka u dir telefoonka gacanta, "Institute" 833-602-8553.

Iska diwaan geli halkaan