Child Care Subsidies Program Billing Process Changes and Authorization Increases | Somali | Spanish

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image
 • Child Care Subsidies Program Billing Process Changes and Authorization Increases in Response to COVID-19  

 • Isbeddelada Geeddi-socodka Qaansheeg Diyaarinta Barnaamijka Kaabista Daryeelka Carruurta iyo Kororka Oggolaanshaha iyadoo Laga Ambaqaadayo Xaaladda Cadurka COVID-19

 • Programa de subsidios de cuidado de niños cambios en el proceso de facturación y aumentos de autorizaciones en respuesta a COVID-19


Child Care Subsidies Program Billing Process Changes and Authorization Increases in Response to COVID-19  

Authorization Increase and Enrollment Based Billing

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) is making two temporary changes to support providers and families in response to the COVID-19 pandemic. The first change allows licensed providers to claim for their Child Care Subsidy payment based on enrollment rather than attendance from March 16 through April 30, 2020. The second change automatically increases authorizations for school-age children to full-time care. The increase will be added to the April supplemental invoice for March. These changes are made in collaboration with SEIU 925.

Provider Guidance

 • For centers and family home providers who are authorized 30 half-day units for school-age children, the authorization will increase by eight half-day units for March and 16 half-day units for April. Providers claim two half-days for each day the child is scheduled to attend over five hours.
  • The additional units for March will be included in the April supplemental invoice.
  • The additional units for April will be included in the regular April invoice.
 • For licensed family homes who are authorized for a monthly rate, the monthly rate will increase based on the chart below.
  • The rate difference for March will be included in the April supplemental invoice.
  • The rate for April will be included in the regular April invoice.
New Licensed Family Home Monthly Rate
  March 2020 Rate April 2020 Rate
Region 1 435.24 491.04
Spokane 522.41 589.38
Region 2 487.50 550.00
Region 3 572.91 646.36
Region 4 630.05 710.82
Region 5 522.41 589.38
Region 6 504.86 569.58
 • Licensed providers should claim for care provided in March and April following normal billing rules. If the licensed provider was closed temporarily due to COVID-19, they may claim payment based on the child’s anticipated attendance between March 16 through April 30 as though they were open. If your authorization was closed due to a temporary closure and you wish to be authorized, or if you claimed incorrectly, please contact the Child Care Provider Line at 1-800-394-4571 or providerhelp@dcyf.wa.gov.
 • Providers will continue to receive Tiered Reimbursement payments following the normal Tiered Reimbursement payment process.

Please contact the Child Care Provider Line with any additional questions at 1-800-394-4571 or providerhelp@dcyf.wa.gov.


Isbeddelada Geeddi-socodka Qaansheeg Diyaarinta Barnaamijka Kaabista Daryeelka Carruurta iyo Kororka Oggolaanshaha iyadoo Laga Ambaqaadayo Xaaladda Cadurka COVID-19  

Kororka Oggolaanshaha iyo Qaansheeg Diyaarinta Ku Saleysan Diiwaangelinta

Waaxda Carruurta, Dhallinyarada, iyo Qoysaska (DCYF) ayaa sameynaysa laba isbeddel ku-meelgaar ah si loo taageero adeeg-bixiyayaasha iyo qoysaska iyadoo laga ambaqaadayo xaaladda cudurka COVID-19 ee adduunka oo dhan ku faafaya. Isbeddelka koowaad ayaa wuxuu u oggolaanayaa adeeg-bixiyeyaasha shatiyesan in ay sheegtaan lacag-bixintooda Kaabista Daryeelka Carruurta oo lagu saleynayo diiwaangelinta beddelkii imaanshaha laga bilaabo 16ka Maarso ilaa 30-ka Abriil, 2020. Isbeddelka labaad ayaa wuxuu si otomaatik ah u kordhinayaa oggolaanshaha loogu talagalay carruurta da’da iskuulka jirta waxaanna laga dhigayaa daryeel waqti buuxa ah. Kororka bisha Maarso ayaa waxaa lagu dari doonaa qaansheega dheeriga ah ee bisha Abriil. Isbeddeladan ayaa la sameeyay iyadoo lala kaashanaya SEIU 925.

Hagidda Adeeg-bixiyaha

 • Adeeg-bixiyeyaasha xarumaha iyo guryaha qoysaska ee loo oggolaaday 30-ka qaybood oo nus-maalmeed ah ee loogu talagalay carruurta da’da iskuulka jirta, oggolaanshaha wuxuu ku kordhin doonaa 8 qaybood oo nus-maalmeed ah bisha Maarso iyo 16 qaybood oo nus-maalmeed ah bisha Abriil. Adeeg-bixiyeyaasha waxay sheegtaan laba nus-maalmeed maalin kasta ee cunugga loo qorsheeyay in uu dhigto in ka badan shan saacadood.
  • Qaybaha dheeraadka ah ee bisha Maarso ayaa waxaa lagu dari doonaa qaansheega dheeriga ah ee bisha Abriil.
  • Qaybaha dheeraadka ah ee bisha Abriil ayaa waxaa lagu dari doonaa qaansheega bisha Abriil ee caadiga ah.
 • Loogu talagalay guryaha qoyska ee shatiyeysan ee loo oggolaaday qiime bille ah, qiimaha billaha ah ayaa kordhi doona iyadoo lagu saleynayo shaxda hoos ku xusan.
  • Farqiga u dhaxeeya qiimaha ee bisha Maarso ayaa waxaa lagu dari doonaa qaansheega dheeriga ah ee bisha Abriil.
  • Qiimaha bisha Abriil ayaa waxaa lagu dari doonaa qaansheega caadiga ah ee bisha Abriil.
Qiimaha Billaha ah ee Guriga Qoyska Shatiyeysan ee Cusub
  Qiimaha Maarso 2020 Qiimaha Abriil 2020
Degaanka 1 435.24 491.04
Spokane 522.41 589.38
Degaanka 2 487.50 550.00
Degaanka 3 572.91 646.36
Degaanka 4 630.05 710.82
Degaanka 5 522.41 589.38
Degaanka 6 504.86 569.58
 • Adeeg-bixiyeyaasha shatiyeysan waa in ay sheegtaan qaansheega daryeelka la bixiyay billaha Maarso iyo Abriil iyagoo raacaya xeerarka qaansheeg diyaarinta caadiga ah. Haddii si ku meelgaar ah loo xiray adeeg-bixiyaha shatiyeysan iyadoo sabab u ah cudurka COVID-19, waxay sheegan karaan lacag-bixinta oo lagu saleynayo imaanshaha cunugga ee la filayay inta u dhexeysa 16-ka Maarso ilaa 30-ka Abriil sidii iyagoo furan.   Haddii oggolaanshahaaga la xiray iyadoo sabab u ah xiritaan ku-meelgaar ah oo aad adigana doonayso in laguu oggolaado, ama haddii aad si khalad ah qaansheeg u sheegatay, fadlan kala xiriir Khadka Bixiyaha Daryeelka Carruurta lambarkan 1-800-394-4571 ama providerhelp@dcyf.wa.gov.
  • Adeeg-bixiyeyaasha waxaa ay sii heli doonaan lacag-bixinnada Lacag-celinta oo Heerar Kala Duwan leh iyagoo raacaya geeddi-socodka lacag-bixinta ee Lacag-celinta oo Heerar Kala Duwan leh.

Fadlan wixii su’aalo dheeraad ah kala xiriir Khadka Bixiyaha Daryeelka Carruurta lambarkan 1-800-394-4571 ama providerhelp@dcyf.wa.gov.


Programa de subsidios de cuidado de niños cambios en el proceso de facturación y aumentos de autorizaciones en respuesta a COVID-19

Aumento de autorización y facturación basada en la inscripción

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) está haciendo dos cambios temporales para apoyar a los proveedores y las familias en respuesta a la pandemia de COVID-19. El primer cambio permite a los proveedores con licencia a reclamar su pago de Subsidio de Cuidado de Niños basado en la inscripción en lugar de la asistencia desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril de 2020. El segundo cambio aumenta automáticamente las autorizaciones para los niños de edad escolar para el cuidado de tiempo completo. El aumento será añadido a la factura suplementaria de abril para marzo. Estos cambios son hechos en colaboración con SEIU 925.

Orientación del proveedor

 • Para los centros y proveedores que sean hogares familiares que están autorizados 30 unidades de medio día para niños en edad escolar, la autorización aumentará por ocho unidades de medio día para marzo y 16 unidades de medio día para abril. Los proveedores reclaman dos medios días por cada día que el niño estaba bajo cuidado más de cinco horas.
  • Las unidades adicionales para marzo se incluirán en la factura suplementaria de abril.
  • Las unidades adicionales para abril se incluirán en la factura normal de abril.
 • Para proveedores que sean hogares familiares con licencia que están autorizados para una tarifa mensual, la tarifa mensual aumentará según la tabla abajo
  • La diferencia de tarifas para marzo se incluirá en la factura suplementaria de abril.
  • La tarifa de abril se incluirá en la factura normal de abril.
Nueva tarifa mensual de hogar familiar con licencia
  Tarifa de marzo de 2020 Tarifa de abril de 2020
Región 1 435.24 491.04
Spokane 522.41 589.38
Región 2 487.50 550.00
Región 3 572.91 646.36
Región 4 630.05 710.82
Región 5 522.41 589.38
Región 6 504.86 569.58
 • Los proveedores con licencia deben reclamar el cuidado brindado en marzo y abril siguiendo las reglas normales de facturación. Si el proveedor con licencia se cerró temporalmente debido a COVID-19, puede reclamar el pago basado en la asistencia anticipada del niño entre el 16 de marzo y el 30 de abril como si estuviera abierto. Si su autorización se cerró debido a un cierre temporal y desea ser autorizado, o si solicitó el pago incorrectamente, comuníquese con la Línea de Proveedores de Cuidado de Niños al 1-800-394-4571 o providerhelp@dcyf.wa.gov.

Comuníquese con la Línea de Proveedores de Cuidado de Niños con cualquier pregunta adicional al 1-800-394-4571 o providerhelp@dcyf.wa.gov.