Cylchlythyr mis Mawrth y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Mehefin 2017

CY Logo

Cynnwys 

1. Newyddion

2. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

 

1. Newyddion


Cadeirydd Bwrdd y GCC i ymddeol

Mae Steven Morgan yn bwriadu ymddeol fel Cadeirydd Bwrdd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC). Mae Steven Morgan wedi cadeirio Bwrdd y GCC ers iddo gael ei benodi ym mis Chwefror 2014 drwy’r broses penodiadau cyhoeddus.

Sefydlwyd Bwrdd y GCC i roi cymorth a chyfeiriad strategol i Gyfarwyddwr y GCC ac i sicrhau bod y GCC yn gyfrwng effeithiol o roi trefniadau caffael ar y cyd ar waith sy’n darparu gwerth am arian i’r sector cyhoeddus yng Nghymru - diwallu anghenion cwsmeriaid a chroesawu polisi caffael y Gweinidogion; a chymryd cyfrifoldeb am y gweithio mewn partneriaeth llwyddiannus rhwng y GCC a’r sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru.

 

Bydd Steven yn ymddeol o’i swydd fel Cyfarwyddwr Masnachol, y Weinyddiaeth Amddiffyn ym mis Gorffennaf ac mae hyn yn cyd-fynd â diwedd ei gyfnod fel Cadeirydd Bwrdd y GCC.

 

Yr Is-gadeirydd presennol, Neil Frow, fydd yn cymryd yr awenau fel Cadeirydd y Bwrdd.


Ydych chi wedi gweld Adroddiad Blynyddol 15/16?

Mae Adroddiad Blynyddol 2015/16 y GCC ar gael ar ein gwefan. I weld yr adroddiad, ewch i: http://gov.wales/docs/nps/170510-annual-report-cy.pdf


Phone

Rhifau ffôn newydd y GCC

Cofiwch fod staff y GCC wedi trosglwyddo i rifau ffôn 03000 yn gynharach eleni. Rydym wedi diweddaru Cyfeirlyfr Cysylltiadau’r GCC i adlewyrchu hyn.
 
Mae’r Cyfeirlyfr yn trefnu staff y GCC fesul saith categori, ynghyd â manylion eu meysydd gwaith penodol. Y bwriad yw cynorthwyo cwsmeriaid i gysylltu â’r GCC gyda’u hymholiadau.
 
Mae’r Cyfeirlyfr Cysylltiadau ar gael i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru. Neu cysylltwch â NPSCommunications@wales.gsi.gov.uk i ofyn am gopi.


Rhestr o'r Fframweithiau Byw

Mae’r rhestr o Fframweithiau’r GCC sydd ar gael i'w ddefnyddio wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r fframweithiau sydd wedi cael eu dyfarnu’n ddiweddar. Mae ar gael ar ein gwefan.Procurex 2017

Rydym eisoes wedi dechrau cynllunio Procurex 2017, a bydd yn cael ei gynnal yn Arena Motorpoint ar 9 Tachwedd.

Gyda mwy o lawer i’w gadarnhau, bydd y diwrnod wedi’i drefnu yn seiliedig ar y pedair strategaeth drawsbynciol sy'n rhan o ymrwymiadau Symud Cymru Ymlaen Llywodraeth Cymru, sef Ffyniannus a Diogel, Iach ac Egnïol, Uchelgais a Dysgu ac Unedig a Cysylltiedig.

Gallwch gael gwybod rhagor am Procurex Cymru yn y fan yma a gallwch weld Procurex Cymru y llynedd yn y fan yma


2.Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

Mae yna nifer o Hysbysiadau wedi’u rhestru isod. Hysbysebir pob un ohonynt drwy wefan GwerthwchiGymru, ond gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau, a Chyfleustodau

Fframweithiau ar fin cael eu dyfarnu

Mae fframwaith y GCC ar gyfer Cynnal a Chadw Lifftiau Grisiau Domestig, Lifftiau Teithwyr a Lifftiau Nwyddau i fod i gael ei ddyfarnu ar 1 Awst 2017.  Bydd Canllaw'r Fframwaith ar gael ar GwerthwchiGymru ar ôl y dyddiad pryd y bydd yn dod ‘yn fyw’.

 

Gweithio i gael y prisiau gorau i’n cwsmeriaid

Yn rhifyn mis Ionawr 2017 o Gylchlythyr y GCC, fe wnaethom ni roi gwybod bod y GCC yn cael ceisiadau i amrywio prisiau’r fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol ar gyfer ail ben-blwydd y fframwaith ar 6 Chwefror 2017.

 

Cwblhawyd y trafodaethau ar eich rhan. Mewn adeg heriol oherwydd bod arian cyfredol yn anwadal, rydym wedi llwyddo i gytuno y bydd oedi cyn gweithredu’r codiadau pris a hefyd y gostyngiadau i'r codiadau pris gwreiddiol y gofynnwyd amdanynt.

 

Mae catalogau diwygiedig y fframwaith, gyda manylion y prisiau newydd a’r dyddiadau gweithredu, ar gael nawr ar wefan GwerthwchiGymru yn y fan yma.

 

Diweddariadau

 • Mae tendr y GCC ar gyfer Darparu Deunyddiau Goleuadau Priffyrdd yn fyw ar hyn o bryd, a’r dyddiad cau yw 16 Mehefin.

 • Mae Accommodation Furniture Solutions Ltd, sydd ar fframwaith y GCC ar gyfer Darparu Dodrefn (NPS-CFM-0006-14), wedi rhoi'r gorau i fasnachu.   Mae rhestr ddiwygiedig o'r cyflenwyr a’r canllawiau wedi cael eu huwchlwytho i GwerthwchiGymru ar gyfer sefydliadau sy’n Gwsmeriaid.

 • Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod Boiler Plant Maintenance (Glamorgan) wedi cael ei dynnu o’u Fframwaith Rheoli Cyfleusterau Cam 2 - Cynnal a Chadw Mecanyddol (NPS-CFM-0042-16).  Mae’r Rheolwr-Gyfarwyddwr a pherchennog y busnes wedi ymddeol a chafodd y busnes ei gau.  Mae rhestr ddiwygiedig o'r cyflenwyr a’r canllawiau wedi cael eu huwchlwytho i GwerthwchiGymru ar gyfer sefydliadau sy’n Gwsmeriaid.

 Cysylltu: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

 


Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Diweddariadau

Tra ydym yn cwblhau'r gwaith o werthuso’r Fframwaith newydd ar gyfer y Cyfryngau, er mwyn sicrhau bod gennym wasanaeth parhaus, rydym wedi ymestyn y Fframwaith Asiantaethau’r Cyfryngau hyd at 31 Gorffennaf 2017. Cytunwyd ar hyn yn ffurfiol gydag 8 o’r 9 Cyflenwr sydd ar y trefniant presennol. Oherwydd nifer yr ymatebion a gafwyd, rydym hefyd wedi symud y dyddiad pryd mae’r Fframwaith yn mynd yn fyw i 17 Gorffennaf 2017. 

Cysylltu: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk


Fflyd a Thrafnidiaeth

 

Fframweithiau ar fin cael eu dyfarnu

Hurio Cerbydau II – ar fin cael ei ddyfarnu ar 31 Mai 2017. 2 flynedd fydd cyfnod cychwynnol y contract, gyda’r opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall fesul cyfnodau nad ydynt yn fwy na 12 mis. Bydd rhagor o fanylion ar gael ar GwerthwchiGymru ar ôl dyfarnu.

Diweddariadau

 • Mae ATS wedi cynnwys Codiadau Pris ar y fframwaith Teiars yn dilyn codiadau gan eu gwneuthurwyr nhw.  Rydym wedi gweithio'n galed gyda'r cyflenwr i leihau effaith hyn ar ein cwsmeriaid, ac rydym wedi negodi codiadau % is. Rhoddir y manylion llawn ar GwerthwchiGymru a’u dosbarthu i Reolwyr Fflyd. Mae’r GCC yn parhau i weithio’n agos â’r ATS i ganfod brandiau cyfatebol o'r un safon ac ansawdd er mwyn lleihau rhagor ar y codiad pris. Bydd Rheolwr Cyfrifon Pwrpasol ATS hefyd yn gweithio’n agos â chwsmeriaid unigol i sicrhau’r canlyniad masnachol gorau posibl.  Bydd y prisiau’n codi ar 1 Mehefin 2017.
 • Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru gyfan am 10am ar 6 Mehefin yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn y Drenewydd.  Os ydych yn dymuno dod, anfonwch neges i flwch post y fflyd. 
 • Mae Fflyd y GCC eisiau adborth drwy holiadur am y modd y mae Sefydliadau'r Sector Cyhoeddus yng Nghymru wedi mabwysiadu, neu wrthi’n ystyried mabwysiadu, carbon isel neu danwydd arall ar gyfer cerbydau eu fflyd.   I lenwi'r holiadur, ewch i https://www.surveymonkey.co.uk/r/J23Y9KL
 • Rydym yn gweithio gyda Rheolwyr Fflyd i ddatblygu’r hyn sydd yn yr arfaeth ar gyfer caffael drwy fframweithiau yn y dyfodol.  Rydym wrthi’n sefydlu gweithgorau i edrych ar safoni manylebau cerbydau a modelau costio oes gyfan. Os hoffai unrhyw Gwsmer gymryd rhan, dylai gysylltu â blwch post Fflyd y GCC:


Cysylltu: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


Bwyd

Bwyd  

Hysbysiadau dyfarnu contractau

Mae tendr y GCC ar gyfer Bwydydd a Diodydd Ffres (gan gynnwys Cig wedi’i Rewi) bellach yn fyw, a gellir mynd iddo drwy system e-Dendro Cymru. Mae’r hysbysiad contract sy’n disgrifio’r gofyniad wedi cael ei gyhoeddi ar GwerthwchiGymru Rhaid i gynigwyr gyflwyno eu tendrau drwy idders must submit their tenders through eDendro Cymru, ac os nad ydynt wedi gwneud eisoes bydd angen iddynt gofrestru yn: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

 

Cefnogi Cyflenwyr i Dendro

I godi ymwybyddiaeth ymysg cynigwyr am ddisgwyliadau'r broses dendro mae tîm Bwyd y GCC wedi cynnal pedwar Digwyddiad Gwybodaeth i Gynigwyr ledled Cymru. Roedd y rhain yn ceisio cefnogi cynigwyr i ddeall Sut i Dendro.  Bydd deunyddiau'r digwyddiad ar gael cyn bo hir i bob cynigydd drwy e-Dendro Cymru.

 

Cyhoeddi Adroddiadau Canlyniadau

 

Mae’r Adroddiadau Canlyniad ar gyfer Grwpiau Fforwm Categori Bwyd mis Mawrth ac Ebrill wedi cael eu cyhoeddi ar GwerthwchiGymru


Cysylltu: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk


Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

  

Fframweithiau Newydd ar y gweill:

 

1) Fframwaith Gwasanaethau Digidol

Rydym wrthi’n cwmpasu Fframwaith Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru gyfan, i ymorol am sbectrwm eang o wasanaethau ac offer digidol, ynghyd â rhoi llwybr i’r farchnad ar gyfer datrysiadau arloesol a phwrpasol.  Rydym wedi cynnal y Fforwm Categori cychwynnol i drafod hyd a lled y Cytundeb ond rydym yn awyddus i gael rhagor o fewnbwn er mwyn sicrhau bod gofynion Cwsmeriaid yn cael eu hystyried wrth gwmpasu’r Cytundeb. Felly, byddem yn falch petaech yn gallu rhoi o’ch amser i lenwi'r holiadur byr sy’n atodedig.

 

Ni ddylai gymryd ond rhyw 2-3 munud i'w lenwi, a bydd yn gymorth inni ffurfio cytundeb a fydd yn diwallu anghenion y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

 

Fersiwn Gymraeg: http://doo.vote/fframwaith-gwasanaethau-digidol-i-gymru-gyfan 

Fersiwn Saesneg http://doo.vote/nps_digital_services_framework

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag: NPSICTCategoryTeam@Wales.gsi.gov.uk

 

2) Gwasanaethau Ychwanegol Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA)

 

Mae hyn yn edrych ar ddatrysiadau hyblyg sy’n gweithio; gwasanaethau teleffoni; a chysylltedd i ategu arlwy presennol PSBA.

 

3) Ymgynghoriadau Technoleg

 

Darparu mynediad i brynu eich holl gymorth ymgynghoriadau technegol.

 

Rydym yn bwriadu ymgysylltu â chwsmeriaid ledled Cymru i drafod y tri maes sydd ar y gweill – rydym eisiau deall eich blaenoriaethau yn y meysydd hyn fel y gallwn eu hystyried wrth ddylunio ein strategaethau. Anfonwch neges e-bost atom os hoffech roi mewnbwn: NPSICTCategoryTeam@wales.gsi.gov.uk  

 

Fframweithiau Digidol a TGCh Presennol y GCC

 • Cynnyrch a Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth – 12 lot yn ymwneud â chaledwedd, meddalwedd a datrysiadau integredig.
 • Ceblau Strwythuredig – cofiwch am hyn wrth gomisiynu adeiladau newydd, ailwampiadau ac adnewyddu cit (mae manylion ar gael hefyd ar faes categori’r GCC ar gyfer rheoli cyfleusterau ac adeiladu)
 • Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth
 • Dyfeisiau Aml-swyddogaeth ac Argraffu
 • Digideiddio, Storio a Gwaredu

Mae canllaw mwy manwl ar bob fframwaith ar gael yn GwerthwchiGymru https://www.sell2wales.gov.wales/ContractsAndResources/Info.aspx

 

Digwyddiadau:

 

Byddwn yn nigwyddiad Cymru Ddigidol 2017 ym mis Medi, ac rydym yn gweithio’n agos â’r tîm trefnu i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r digwyddiad ar gyfer ein cyflenwyr a’n cwsmeriaid.


Cysylltu: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.ukGwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl

Fframweithiau ar fin cael eu dyfarnu

1) Mae disgwyl i Gyflenwi Dillad Llachar, Cyfarpar Amddiffyn Personol, Iwnifformiau, Dillad Gwaith a Dillad Hamdden gael ei ddyfarnu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 3 Gorffennaf

2) Mae disgwyl i'r Fframwaith Prynu ar gyfer y Cyfryngau, Ymgyrchoedd Marchnata Integredig a Gwasanaethau Cysylltiadau Cyhoeddus gael ei ddyfarnu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 17 Gorffennaf. 

 

Cysylltu: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk

Gwasanaethau Proffesiynol

 

Fframweithiau Newydd

Mae’r Cytundeb Gwasanaethau Cyfreithiol gan Fargyfreithwyr ar gael erbyn hyn i’w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.  Mae’r Cytundeb yn cynnig mynediad at Fargyfreithwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw mewn dau ddeg pedwar o ddisgyblaethau sy’n debyg i gategorïau Cronfa Indemniad Bar Mutual.  Mae rhestr lawn o’r Bargyfreithwyr; manylion cyswllt; a’r disgyblaethau ar gael yn yr offer hidlo sydd yn GwerthwchiGymru.

 

Dyma Gytundeb Panel penagored, a bydd yn parhau ar agor i ganiatáu lle i newydd-ddyfodiad drwy gydol ei oes.  Os oes angen cymorth arnoch chi neu eich timau cyfreithiol i ddefnyddio’r cytundeb hwn, neu os ydych yn dymuno gweld sut mae’r offer hidlo’n gweithio, anfonwch neges i NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk .

Diweddariadau

 1. Roedd yn bleser gennym siarad yn seminar Cymdeithas Rheolwyr Risg Awdurdodau Lleol (ALARM) Cymru yn Llandrindod ym mis Ebrill. Yn y digwyddiad, roeddem yn gallu rhannu’r modd yr oedd System Brynu Ddeinamig Yswiriant yn gweithio, a sut gallu sefydliadau gael cymorth gan y fframwaith cysylltiedig ar gyfer Gwasanaeth Cymorth Yswiriant. I ddilyn, cafwyd sesiwn Holi ac Ateb fywiog lle’r oedd yn glir bod angen i nifer o sefydliadau adnewyddu premiymau o fis Ebrill 2018 ymlaen. Byddem yn falch o gefnogi sefydliadau i gynnal gweithgareddau caffael drwy'r fframwaith, ac roeddem yn gofyn i'r sefydliadau gysylltu â nhw cyn gynted â phosibl i roi eu gofynion arfaethedig.
 2. Mae Cyflenwyr ar fframwaith y GCC ar gyfer Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr yn cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau hyfforddi a briffio. Cyn bo hir, bydd y GCC yn diweddaru rhestr o'r digwyddiadau sydd ar y gweill ond yn y cyfamser gellir cael y rhestr gyfredol ar-lein yn y fan yma


Cysylltu: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

e-bostiwch: NPSCommunications@cymru.gsi.gov.uk