Cylchlythyr mis Ionawr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Ionawr 2017

CY Logo

Cynnwys 

1. Newyddion

2. Edrych i'r Dyfodol

3. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

4. Arbedion

5. Newidiadau Staff GCC

 

1. Newyddion


Cyfle i ddweud eich dweud ar ein cylchlythyr!

 

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar gylchlythyr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a bwletin Gwerth Cymru.

 

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ac mae’n hollbwysig i ni ar gyfer datblygu a gwella ein dulliau cyfathrebu yn y dyfodol.

 

Er mwyn casglu eich barn, rydym wedi creu’r arolwg byr, dienw canlynol: https://www.surveymonkey.co.uk/r/VHZP52T

 

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn cwblhau’r arolwg ar y ddolen uchod, erbyn dydd Gwener 24ain Chwefror. Diolch ichi ymlaen llaw am eich adborth.


Rhifau ffôn newydd ar gyfer y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol


Hoffwn eich hysbysu bod rhif staff y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) wedi’i drosglwyddo yn ddiweddar i rifau ffôn 03000 newydd. Rydym wedi diweddaru Cyfeiriadur Cysylltiadau GCC i adlewyrchu hyn ac mae copïau ar gael ar gais yn awr.
 
Mae’r Cyfeiriadur yn darparu dadansoddiad o staff y GCC sy’n gweithio ar draws y saith categori, ynghyd â manylion eu meysydd gwaith penodol. Fe’i cynlluniwyd i gynorthwyo cwsmeriaid i gysylltu â’r GCC gydag ymholiadau.

 

Mae'r Cyfeiriadur Cysylltiadau ar gael i gwsmeriaid, ar wefan GwerthwchiGymru: https://www.sell2wales.gov.wales/Authority/Resources/Resources.aspx?ID=&Type=13360&Path=1745-13360
 
Fel arall, cysylltwch â NPSCommunications@cymru.gsi.gov.uk i wneud cais am gopi.


Rhestr o Fframweithiau Byw


Mae’r rhestr o Fframweithiau GCC sydd ar gael i’w defnyddio wedi’i diweddaru i adlewyrchu’r fframweithiau newydd a ddyfarnwyd ddechrau mis Ionawr, ac maent ar gael ar ein gwefan: http://nps.gov.wales/categories/framework-agreements/?lang=cy

Llun o gontract

Deddfwriaeth Cyfryngwyr IR35

 

Cadarnhaodd Datganiad Hydref 2016 gynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio Deddfwriaeth Cyfryngwyr (IR35) yn Ebrill 2017. Mae mesurau newydd yn cael eu cyflwyno i sicrhau bod y rhai sy’n derbyn arian cyhoeddus yn uniongyrchol yn talu’r lefel gywir o dreth a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol, ac y bydd hyn yn cael effaith ar gyflogi gweithwyr sy’n gweithredu drwy gyfryngwr, yn cynnwys eu cwmni cyfyngedig eu hunain (h.y. Cwmni Gwasanaeth Personol). Bydd hyn yn rhoi llai o gyfrifoldeb ar y gweithiwr i dalu’r lefelau cywir o dreth, a mwy o gyfrifoldeb ar y corff sy’n ymgysylltu (asiantaeth gyflogi a chyflogwr y sector cyhoeddus).

 

Mae offer ar-lein yn cael ei ddatblygu i helpu cyflogwyr i sefydlu a oes angen cymhwyso’r rheolau i gyfryngwyr ar gyfer contractau dros dro unigol. Mae’r GCC hefyd yn gweithio gyda chyflenwyr ar y fframwaith Gweithwyr Asiantaeth i sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth hon.

 

Bydd Gwerth Cymru yn cyhoeddi Nodyn Cyngor Caffael gyda chanllaw pellach yn ystod y misoedd nesaf. Yn y cyfamser, ar gyfer y cwsmeriaid hynny sy’n defnyddio’r Gwasanaeth a Reolir gan y GCC ar gyfer y fframwaith Darparu Gweithwyr Asiantaeth, bydd eich cyflenwr yn gallu darparu gwybodaeth a chyngor pellach i chi ar y newidiadau hyn. Fel arall, cysylltwch â’r tîm i drafod hyn: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk

 

Mae’n bosibl cyfeirio ymholiadau penodol am y newidiadau deddfwriaethol i ir35@hmrc.gov.uk neu gallwch gysylltu â llinell gymorth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar 0300 123 2326 i gael rhagor o wybodaeth.


Digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr

 

Bydd y GCC yn mynychu’r digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn Rhondda Cynon Taf yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, ddydd Gwener 3ydd Mawrth 2017 rhwng 10am - 3pm.

 

Mae’r digwyddiad hwn, sydd yn ei nawfed flwyddyn, yn cael ei drefnu gan Wasanaeth Caffael Cyngor Rhondda Cynon Taf. Mae’r digwyddiad yn dod â busnesau allweddol, sefydliadau prynu’r sector cyhoeddus ac arbenigwyr diwydiannau ynghyd i gynnig cyngor, cymorth a chyfle gwerthfawr i rwydweithio.

 

Eleni, mae Cyngor RhCT hefyd yn trefnu dau ddigwyddiad allgymorth yn rhanbarth Cynon a Rhondda RhCT, fel a ganlyn:

 • Digwyddiad Cynon – Dydd Iau 9fed Mawrth 2017 yng Nghanolfan Arloesedd y Cymoedd rhwng 2.30pm - 6.30pm
 • Digwyddiad y Rhondda – Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2017 yng Nghanolfan Chwaraeon Ystrad rhwng 2.30pm - 6.30pm


Gall busnesau sy’n awyddus i rwydweithio ac archwilio’r posibilrwydd o sicrhau contractau newydd gofrestru i fynychu’r digwyddiadau drwy gysylltu ag Annaleise Eaves yng Nghyngor RhCT ar Annaleise.Eaves@rctcbc.gov.uk


2. Edrych i'r Dyfodol


Er mwyn sicrhau eich bod yn cael cymaint o rybudd â phosibl ymlaen llaw am ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu’r tabl 'Edrych i'r Dyfodol' isod. Cysylltwch ag e-bost y categori perthnasol i gael rhagor o wybodaeth, a chofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am y digwyddiadau.


Edrych i'r Dyfodol ar Ddigwyddiadau:

http://gov.wales/docs/nps/170127-forward-look-cy.pdf


3. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau wedi’u rhestru isod. Hysbysebir pob un ohonynt drwy wefan GwerthwchiGymru, ond gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.


Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau, a Chyfleustodau


Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw

 

Hysbysiadau Contract i Ddod

 • Darparu Deunyddiau Goleuadau Priffyrdd – i’w gyhoeddi ddiwedd Chwefror.

 

Diweddariadau

 • Halen Craig (NPS-CFM-0018-15) a Deunyddiau Glanhau a Phorthorol (NPS-CFM-0026-15) - mae ceisiadau am brisiau diwygiedig ar y fframweithiau hyn wedi’u derbyn ac wedi’u cymeradwyo yn awr. Mae pob pris diwygiedig wedi’u cynnwys yn y catalogau Basware yn awr ac mae rhestrau prisiau diwygiedig ar gael ar wefan GwerthwchiGymru. Bydd unrhyw ddiweddariadau sy’n cael eu cyflwyno i gatalogau cwsmeriaid unigol yn cael eu gweithredu gan y cyflenwr. Cysylltwch â’r blwch postio isod i gael rhagor o wybodaeth.
 • Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol (NPS-CFM-0005-14) a Deunyddiau Gwresogi Trydanol a Phlymio T(NPS-CFM-0005-14) - mae prisiau diwygiedig yn cael eu hystyried ar gyfer y fframweithiau hyn. Cynghorir cwsmeriaid ynghylch unrhyw ddiwygiadau ar ôl eu cwblhau.


Cysylltu: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

 


Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


Hysbysiadau Dyfarnu Contract

 • Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo - mae’r fframwaith hwn wedi’i ddyfarnu ac mae ar gael i’w ddefnyddio yn awr. Mae canllawiau a gwybodaeth am brisiau ar gael i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru: 
  https://www.sell2wales.gov.wales/Authority/Resources/Resources.aspx?ID=&Type=13084&Path=11755-13081-13084
  Mae digwyddiadau lansio wedi’u trefnu ym mis Chwefror a mis Mawrth yng ngogledd Cymru (10 Mawrth 2017) a de Cymru (16 Chwefror 2017), er mwyn i gwsmeriaid gael cyfle i gwrdd â’r darparwr llwyddiannus a chanfod beth sydd ar gael. Os ydych yn awyddus i fynychu un o’r digwyddiadau hyn, cysylltwch â’r blwch postio isod i gael rhagor o wybodaeth.

 

Adroddiadau Canlyniadau’r Grŵp Fforwm Categorïau

 

Diweddariadau

 • Cyflenwi Papur Swyddfa, Copïo, Argraffu Digidol a Phapur Arbenigol (Lot 2) – gyda thymor cychwynnol o ddwy flynedd ar gyfer y trefniant hwn, yn dod i ben 18 Ionawr 2017, mae’r GCC wedi ysgogi’r cyntaf o ddau gyfnod ymestynnol o ddeuddeg mis. Bydd y cyfnod hwn rhwng 19 Ionawr 2017 a 18 Ionawr 2018.
  Mae GwerthwchiGymru a Basware yn cael eu diweddaru gyda phrisiau a chanllawiau, ac mae gwybodaeth am yr estyniad hwn wedi’i chyflwyno i gwsmeriaid. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r blwch postio isod.


Cysylltu: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk

    


   Fflyd a Thrafnidiaeth

   Fflyd a Thrafnidiaeth


   Hysbysiadau Dyfarnu Contractau

    

    

   Hysbysiadau Contract i Ddod

   • Llogi Cerbydau II (sy'n cynnwys Ceir a Cherbydau Masnachol Ysgafn (o dan 3.5 tunnell GVW) a Cherbydau Arbenigol (dros 3.5 tunnell GVW)) - i’w gyhoeddi ddechrau Chwefror. Mae’r Gwerthusiad Opsiynau wedi’i gymeradwyo gan Grŵp Cyflawni'r GCC ac mae’r Grŵp Fforwm Categorïau wedi cwrdd i gytuno ar ddogfennaeth y tendr.  Cyflwynir dogfennaeth y tendr wedi’u hail-ddrafftio i aelodau'r Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

    

   Diweddariadau

   • Partiau Sbâr i Gerbydau – Lansiwyd y fframwaith mewn digwyddiad yn Llanfair-ym-Muallt ar 18 Ionawr 2017. Yr oedd yn darparu cyfle i gwsmeriaid gwrdd â’r cyflenwyr i gael dealltwriaeth o sut y bydd y fframwaith yn gweithredu. Daeth nifer dda i’r digwyddiad, gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. I gael gwybodaeth bellach am sut i ymgysylltu â’r fframwaith hwn, cysylltwch â’r blwch postio isod.
   • Tanwyddau Hylif – mae cyfarfodydd i adolygu prisiau gyda chyflenwyr sydd wedi’u cadarnhau ar gyfer diwedd mis Chwefror, cyn y bydd yn flwyddyn ers cadarnhau’r cytundeb. Disgwylir i’r prisiau diwygiedig ddod i rym ym mis Ebrill 2017.
   • Cyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig – cwblhawyd cystadlaethau bychain yn llwyddiannus ar gyfer Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Gwynedd. Mae ymatebion masnachol yn cael eu meincnodi yn awr i sefydlu arbedion.
   • Cardiau Tanwydd - noder bod newidiadau wedi’u gwneud i bersonél yn UK Fuels a bod rheolwr cyfrif newydd yn awr ar gyfer sector cyhoeddus Cymru. Mae’r canllaw i gwsmeriaid wedi’i ddiweddaru yn awr gyda manylion cyswllt newydd ar GwerthwchiGymru.
   • Offer ‘Tracio’ a ‘Thelemateg’ – mae cyfle i negodi’r prisiau ar gyfer amser trwyddedau hysbysebu a chynnal a chadw os bydd rhanddeiliaid yn darparu’r wybodaeth. Os bydd unrhyw gwsmer yn awyddus i geisio am hyn ar y cyd, cysylltwch â’r blwch postio isod.
   • Arolwg Fflyd Blynyddol y GCC - er mwyn cyrraedd y nifer fwyaf o gwsmeriaid, rydym wedi ail-agor yr Arolwg Fflyd Blynyddol. Dylai unrhyw gwsmer nad ydynt wedi ymateb i hyn o’r blaen gysylltu â’r tîm ar y blwch postio isod i gael copi. Bydd hyn yn helpu i ragweld piblinell gwaith GCC yn y dyfodol a nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer sector cyhoeddus Cymru.

        

       Cysylltu: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


       Bwyd 


       Hysbysiadau Contract i Ddod

       • Cyhoeddir dau Hysbysiad Contract ddiwedd Chwefror
        - Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diod Ffres
        - Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diod wedi’u Pecynnu

        

       Diweddariadau

       • Digwyddiadau lansio - lansiwyd digwyddiadau yn llwyddiannus ar gyfer cwsmeriaid a gynhaliwyd yn dilyn dyfarnu’r cytundebau fframwaith ar gyfer ‘Cyflenwi a Dosbarthu Brechdanau wedi’u Paratoi a Llenwadau Brechdanau’ a ‘Chyflenwi a Dosbarthu Prydau wedi’u Rhewi ar Blât, Prydau Gweadog wedi’u Haddasu ac wedi’u Rhewi a Chawl wedi’i Rewi’.  Mae canllaw ar gael i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru: https://www.sell2wales.gov.wales/Authority/Resources/Resources.aspx?ID=&Type=6480&Path=6480
        Cysylltwch â’r blwch post Bwyd isod os oes angen cymorth arnoch ar sut i ddefnyddio’r fframwaith.
       • Mae tîm categori Bwyd GCC wedi ymgysylltu’n ddiweddar â Fforymau Arlwyo Awdurdodau Lleol a’r GIG, i drafod cynnwys y tendrau i ddod, a chynllunio gweithdai gwneud penderfyniadau a fydd yn hysbysu’r tendrau i ddod. Cyfarfu’r tîm hefyd â’r Grŵp Arlwyo Addysg Uwch ar 24 Ionawr i ddarparu gwybodaeth a derbyn adborth ar y tendrau.
       • Digwyddiadau ymgysylltu â’r farchnad – yn dilyn cyhoeddi Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw ym mis Tachwedd, a’r trafodaethau a gafwyd gydag aelodau’r Grŵp Fforwm Categorïau, mae tîm categori Bwyd GCC wedi cysylltu â 600 o ddarpar ddarparwyr a’u gwahodd i fframweithiau i fynychu ein digwyddiadau ymgysylltu â’r farchnad. 


        Digwyddiad Bwyd Ionawr 2017
        Digwyddiad ymgysylltu Bwyd yng Nghaerdydd


        Cynhelir digwyddiadau pellach ymgysylltu â’r farchnad ar:

         

        - 31 Ionawr yn Llandrindod

        - 7 Chwefror yng Nghaerfyrddin

         

        Cysylltwch â’r blwch postio Bwyd isod i gael rhagor o wybodaeth.

        Cysylltu: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk


        Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

        Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

         

        Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw

         

        Hysbysiadau Dyfarnu Contractau

        • Cyflenwi Dyfeisiadau Aml-swyddogaeth a Nwyddau a Gwasanaethau Cysylltiedig - mae’r fframwaith hwn yn weithredol yn awr ac ar gael i’w ddefnyddio. Bydd canllawiau i gwsmeriaid ar wefan GwerthwchiGymru yn fuan.
        • Digido, Storio a Gwaredu – mae’r fframwaith hwn yn weithredol yn awr ac ar gael i’w ddefnyddio.  Bydd canllawiau i gwsmeriaid ar wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

         

        Diweddariadau

        • Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG - bydd y tîm categori TGCh yn adolygu’r fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG yn fuan, fframwaith a lansiwyd ychydig dros flwyddyn yn ôl. Byddwn yn croesawu eich safbwyntiau a’ch profiadau hyd yma. Yn dilyn yr adolygiad, byddwn yn ystyried p’un a ydym am ymestyn y fframwaith y tu hwnt i’r cyfnod dwy flynedd gychwynnol. I ddarparu adborth ar y fframwaith, cysylltwch â’r blwch postio TGCh isod.
        • Digwyddiadau cwrdd â Phrynwyr/Cyflenwyr – Rydym yn cynllunio’r ail gyfres o’r digwyddiadau hyn ar gyfer gogledd a de Cymru, yn dilyn ein digwyddiadau cychwynnol yn Ebrill 2017. Mae’r rhain wedi’u cynllunio, yn amodol ar argaeledd lleoliadau, ar gyfer canol 2017. Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn gofyn am unrhyw awgrymiadau neu syniadau a allai fod gennych i helpu i sicrhau bod digwyddiadau eleni yn llwyddiant.
        • Cynhyrchion a Gwasanaethau TG
         - Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos gyda chyflenwyr y fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TGCh, er mwyn sicrhau bod catalogau ar gael i gyflenwyr a’u bod yn gyfredol. Mae catalogau dwbl ‘punch-out’ ar gael yn awr drwy Basware. Bydd angen i gwsmeriaid sydd eisiau mynediad at yr e-gatalogau ychwanegu catalogau cyflenwyr unigol yn adran ‘View’ Rheolwr Cynnyrch Basware.
        • Gwasanaethau Ceblo Strwythuredig - mae’r fframwaith hwn yn cynnig llwybr cydsyniol i’r farchnad ar gyfer ystod o nwyddau a gwasanaethau rhwydwaith, seilwaith telathrebu, a cheblau ffibr optig.  Cofiwch ystyried defnyddio’r fframwaith hwn wrth gynllunio unrhyw brosiectau adeiladu neu adnewyddu. Mae canllaw ar gael ar GwerthwchiGymru:  https://www.sell2wales.gov.wales/Authority/Resources/Resources.aspx?ID=&Type=10720&Path=11764-10720
        • Fframwaith Teleffoni Cymru Gyfan (Cyfathrebiadau llinell sefydlog, VoIP, Symudol ac Unedig) - mae’r cam cwmpasu wedi dechrau. Os hoffech gymryd rhan yn y broses neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r blwch postio TGCh isod.


          Cysylltu: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


          Gwasanaethau Pobl


          Hysbysiadau Dyfarnu Contractau

          • Bagiau Gwastraff Clinigol a Bagiau Sbwriel Ysbytai – mae’r fframwaith hwn wedi’i ddyfarnu a bydd yn weithredol o ddiwedd Chwefror. Mae canllawiau i gwsmeriaid, amserlenni masnachol a chatalogau yn cael eu paratoi yn awr ar gyfer y dyddiad gweithredu. Penodwyd un cyflenwr, a lwyddodd i basio’r holl brofion cynnyrch a gwerthusiadau technegol, gydag arbedion o 18% yn cael eu cyflawni yn erbyn y prisiau presennol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ar y cam hwn, cysylltwch â’r blwch postio Gwasanaethau Pobl isod.

           

          Diweddariadau

          • Bagiau Gwaredu Gwastraff - mae nifer o gwsmeriaid wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau bychain a dyfarniadau uniongyrchol o dan y fframwaith, ac maent yn cael mynediad at y cynnyrch gwarantedig a’r arbedion ariannol sydd ar gael o dan y trefniant hwn. Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth arnoch i ddefnyddio’r fframwaith hwn, cysylltwch â’r blwch postio Gwasanaethau Pobl isod.
          • Hyfforddiant Corfforaethol, Gwasanaethau Dysgu a Datblygu – mae GCC yn dymuno hysbysu cwsmeriaid bod WEA YMCA Cymru wedi cyhoeddi enw masnachu newydd: Addysg Oedolion Cymru. Mae’r sefydliad yn edrych ymlaen at ei lansiad ffurfiol yn 2017, a bydd manylion am hyn yn cael eu cyhoeddi gan y sefydliad yn agosach at y dyddiad.
          • Digwyddiad Adnoddau Dynol – bu i’r tîm Gwasanaethau Pobl gynnal digwyddiad Adnoddau Dynol yn ddiweddar yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio’n benodol ar fframweithiau canlynol GCC, gyda phob un ohonynt wedi’u hanelu ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd Adnoddau Dynol a Chyllid:
           - Staff Asiantaeth
           - Iechyd Galwedigaethol
           - Teithio a Llety Busnes
           - Buddiannau Cyflogeion
            
          Digwyddiad Adnoddau Dynol
          Digwyddiad Adnoddau Dynol y GCC - Canolfan Waterton


          Cafodd cwsmeriaid gyfle yn y digwyddiad i gwrdd â nifer o gyflenwyr fframwaith amrywiol. Mae cwsmeriaid a chyflenwyr wedi rhoi adborth cadarnhaol, ac rydym yn trefnu digwyddiad tebyg yn awr i’w gynnal yng ngogledd Cymru. Bydd manylion yn dilyn yn fuan, ac os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r blwch postio isod.


          Cysylltu: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk

           


          Gwasanaethau Proffesiynol

           

           

          Hysbysiadau Contract

           

          Hysbysiadau Contractau Arfaethedig

          • Gwelliannau a Chyngor Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref, Rhaglen Cymru Gynnes – disgwylir y bydd yr Hysbysiad Contract ar gyfer Cam 1, y fframweithiau rheolwr cynllun wedi’i Lleoli mewn Ardal, yn cael ei gyhoeddi yn ystod mis Rhagfyr 2016. Bydd yr Hysbysiad Contract ar gyfer Cam 2, y rheolwr cynllun sy’n seiliedig ar alw, yn cael ei gyhoeddi fis Chwefror 2017.

           

          Diweddariadau


          • Gwasanaethau Cyfreithiol gan Fargyfreithwyr – derbyniwyd ymateb aruthrol gan y farchnad, gyda mwy na 400 o gyflwyniadau yn cael eu derbyn. Gydag ymateb mor uchel, mae’r asesiad o’r ceisiadau yn cymryd ychydig mwy o amser nac a ragwelwyd, ond disgwylir i’r fframwaith ddod yn weithredol ym mis Chwefror.
          • Ymgynghoriaeth Adeiladu (Fframwaith Eiddo) – mae’r fframwaith hwn wedi’i ymestyn am 12 mis arall hyd at fis Rhagfyr 2017. Mae gwybodaeth gyfredol am brisiau a chanllawiau i gwsmeriaid ar gael ar GwerthwchiGymru: https://www.sell2wales.gov.wales/Authority/Resources/Resources.aspx?ID=&Type=8020&Path=11752-7400-8020
          • Fframweithiau Ymgynghoriaeth Adeiladu – cynhelir ail gyfarfod y Panel Rheoli ar gyfer y rhwydweithiau hyn ar 1 Chwefror yn y Drenewydd, Powys. Mae’r grŵp yn cynnwys cwsmeriaid allweddol a’i gylch gwaith yw adolygu perfformiad y cytundebau, rhannu arfer gorau ac ystyried trefniadau ar gyfer y dyfodol. Mae’r grŵp yn parhau i fod yn agored i aelodau newydd sydd â diddordeb yn y fframweithiau hyn. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â blwch postio’r Gwasanaethau Proffesiynol isod.
          • Hyfforddiant Cyfreithiol - mae cyflenwyr sy’n rhan o’n fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau hyfforddiant a briffio. Bydd GCC yn diweddaru’r rhestr o ddigwyddiadau ac amserlenni i ddod, pan fyddwn yn eu derbyn gan ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol. Mae’r amserlen bresennol  ar gael ar-lein yma: http://gov.wales/docs/nps/161011-nps-events.docx


          Cysylltu: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


          4. Arbedion

           

          Mae’r GCC yn adrodd cyfradd arbedion o 3.50% y flwyddyn ariannol hon, drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys cytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i'r GCC. 

           

          Mae'r arbedion yn hafal i £3,066,973 rhwng 1 Ebrill 2016 a 30 Tachwedd 2016.

           

          Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC  neu'ch Pennaeth Caffael.


          5. Newidiadau Staff GCC

           

          Penodwyd Jessica Bearman yn ddiweddar gan GCC yn Bennaeth newydd y Categori Bwyd.

          Cafodd Paul Griffiths ei benodi yn Bennaeth Rheoli Categorïau dros dro.


          Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

          e-bostiwch: NPSCommunications@cymru.gsi.gov.uk