Cylchlythyr mis Hydref y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Hydref 2016

CY Logo

Cynnwys 

1. Newyddion

2. Edrych i'r Dyfodol

3. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

4. Arbedion

 

1. Newyddion

Mini-gystadlaethau - dechreuwch wneud arbedion heddiw!

Arian - Hawlfraint y Goron

Ar hyn o bryd mae’r GCC yn cydlynu nifer o fini-gystadlaethau caffael ar ran sefydliadau cwsmeriaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Dyluniwyd y rhain i ysgafnhau baich cwsmeriaid sy’n ymgymryd â phroses dendro lawn, ac er mwyn helpu i ysgogi gwell cyfraddau arbedion.


Mae nifer o gwsmeriaid eisoes wedi manteisio ar y cyfle hwn, ac wedi adrodd am arbedion da hyd yma.

 

Roedd gan y cystadlaethau cydweithredol ychwanegol o dan fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth, werth contractau cyfunol o bron i £40m, ac yn dilyn yr ymarferiad caffael a arweiniwyd gan y GCC, adroddwyd am arbedion o tua 5% yn erbyn y cyfraddau fframwaith.

 

Hefyd, mae’r adborth gan gwsmeriaid ar fini-gystadlaethau cydweithredol o dan fframwaith Cyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae cwsmeriaid y GCC wedi adrodd am arbedion o rhwng 9% - 36% drwy ddyfarnu uniongyrchol drwy’r fframwaith hwn. Drwy fini-gystadlaethau cydweithredol a gynhaliwyd gan y GCC ar ran cwsmeriaid, adroddwyd am  arbedion o rhwng 10% - 26%Mae mini-gystadlaethau wedi helpu i gwsmeriaid y GCC greu arbedion ychwanegol o 2% ar gyfartaledd.

 

Dywedodd Sue Day, Swyddog Caffael Strategol, Cyngor Sir Fynwy:

“Yn ddiweddar mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymryd rhan mewn nifer o fini-gystadlaethau cydweithredol a gynhaliwyd gan y GCC; roedd y nwyddau dan sylw yn cynnwys Staff Asiantaeth, Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig, a Chardiau Tanwydd.  Fel awdurdod lleol bychan rydym yn ddibynnol iawn ar fframweithiau’r GCC fel ein llwybr i’r farchnad; mae’n ysgafnhau’r baich o gynnal proses dendro lawn ac mae’n darparu arbedion maint allai arwain at fwy o arbedion mewn perthynas â chyfraddau fframwaith y cytunwyd arnynt eisoes. Byddwn yn parhau i archwilio cyfleoedd i gydweithredu yn y dyfodol gyda chymorth ein cydweithwyr yn y GCC.”

 

Mae'r GCC yn awyddus i hwyluso mini-gystadlaethau dan y cytundeb Gwasanaethau Yswiriant a dyfarnwyd yn ddiweddar. Os oes gan unrhyw gwsmer ofyniad, ac yn awyddus i archwilio mini-gystadlaethau, gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth: http://nps.gov.wales/news/mini-competitions?lang=cy

 


Procurex Cymru Byw!


Llun o logo Procurex


Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad Procurex Cymru Byw ar 6 Hydref 2016 yn Arena Motorpoint Caerdydd. Bu i dros 1000 o gynrychiolwyr fynychu’r cynulliad mwyaf erioed yng Nghymru o weithwyr caffael proffesiynol a chynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat.


Roedd y digwyddiad yn cynnig cyfle unigryw i’r sectorau cyhoeddus a phreifat i arddangos arloesedd, rhwydweithio a chydweithio, a gwella eu sgiliau a gwybodaeth drwy amrywiaeth o barthau hyfforddiant, cymorth ac arweiniad.


Roedd niferoedd llawn o staff  Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Gwasanaethau Caffael Corfforaethol, Gwerth Cymru, Caffael Trafnidiaeth, Gwerthwch i Gymru a Busnes Cymru ar gael i roi cyngor a chymorth ym Mhafiliwn Llywodraeth Cymru drwy gydol y dydd.
  
Gweler rhagor o wybodaeth a dolen i oriel lluniau ar ein gwefan: http://nps.gov.wales/news/procurex-wales-live?lang=cy


Llwyddiant i’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yng Ngwobrau GO!


Staff y GCC a Llywodraeth Cymru yn derbyn gwobr


Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) a Llywodraeth Cymru wedi cael eu henwi’n enillwyr yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) Cymru 2016/17.

 

Cynhaliwyd Gwobrau GO Cymru ar 6 Hydref 2016 a bu i’r tîm ennill categori ‘Gwobr Arloesedd neu Fenter GO y Flwyddyn - Llywodraeth Ganolog a’r GIG’.


Gweler rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: http://nps.gov.wales/news/go-awards-success?lang=cy


Diwrnod Sector Addysg Bellach

 

Bu i'r colegau Addysg Bellach (AB) yng Nghymru a'r GCC yn dyfnhau ymgysylltiad yn ystod y Diwrnod Sector AB a gynhaliwyd ar 22 Medi. Amcanion y diwrnod oedd deall y sector yn well a gwella mynediad at gyfleoedd caffael cydweithredol.


Gyda chynrychiolaeth o naw o’r 14 coleg ar draws Cymru, daeth Penaethiaid Caffael at ei gilydd i rannu arfer gorau a dysgu mwy am ddefnyddio fframweithiau'r GCC.


Bu i’r rhai a fynychodd roi cefnogaeth ragorol i gynnal Diwrnod Sector AB arall, a mynegodd 90% y byddai diwrnod arall yn ddefnyddiol iddynt. Bydd Diwrnod Sector AB nesaf y GCC yn cael ei gynnal ar 30 Tachwedd. Rydym wrth ein bodd bod Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnig cynnal y digwyddiad hwn yn eu campws newydd ar Ffordd Dumballs. Bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon i golegau AB yn fuan.


Darllenwch mwy am y diwrnod Sector Addysg Bellach ar ein gwefan: http://nps.gov.wales/news/further-education-sector-day?lang=cy


Gwelliannau a chyngor ar Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref

 

Bydd y GCC yn cynnal dwy broses gaffael fawr mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru; cynllun Arbed 3  a Nest. Mae Nest yn gynllun a arweinir gan alw ar gyfer cartrefi daliadaeth breifat unigol ar draws Cymru, yn seiliedig ar gynhwysedd deiliad y tŷ. Mae Arbed 3 yn seiliedig ar ardal, ar gyfer ‘strydoedd’ o gartrefi â phob math o ddeiliadaeth.

 

Mae’r ddau weithgaredd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng rheolwyr cynlluniau, ac er mwyn cael gwared â dyblygu a sicrhau dilyniant bydd y GCC yn arwain y gweithgaredd caffael. Bydd y cynllun Arbed hefyd yn cynnwys darparu gwasanaethau rheoli cynlluniau i’w defnyddio gan awdurdodau lleol, er mwy sicrhau bod cyllid Arbed 3 yn cael ei ddefnyddio’n gyflym.

 

Mae’r GCC wedi cyhoeddi Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar GwerthwchiGymru er mwyn ategu’r ymarfer o ymgysylltu â’r farchnad, ac yna bydd yn cyflwyno opsiynau i Grŵp Cyflawni’r GCC. Mae manylion am ddigwyddiadau rhanddeiliaid y sector cyhoeddus ar gael yn y tabl ‘Edrych i'r Dyfodol’ isod.


2. Edrych i'r Dyfodol


Er mwyn sicrhau eich bod yn cael cymaint o rybudd â phosibl ymlaen llaw am ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu’r tabl 'Edrych i'r Dyfodol' isod. Cysylltwch ag e-bost y categori perthnasol i gael rhagor o wybodaeth, a chofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am y digwyddiadau.


Edrych i'r Dyfodol ar Ddigwyddiadau i Brynwyr:

http://gov.wales/docs/nps/161024-look-forward-cy.pdf


3. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau wedi’u rhestru isod. Hysbysebir pob un ohonynt drwy wefan GwerthwchiGymru, ond gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.


Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau, a Chyfleustodau


Hysbysiadau Dyfarnu Contractau

 

Diweddariadau

 • Darparu Cynnyrch Goleuo Priffyrdd - rydym yn chwilio am gynrychiolwyr y sector i ymuno â'r Grŵp Fforwm Categori ar gyfer y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r blwch post isod os hoffech gymryd rhan.
 • Bydd y GCC yn dechrau gwaith cyn bo hir ar ddatblygu fframwaith ar gyfer Cynnal a Chadw, a Gosod Lifftiau Teithwyr. Bydd Grŵp Fforwm Categori yn cael ei sefydlu i lywio'r fframwaith dros y misoedd nesaf. Cysylltwch â'r blwch post isod am ragor o wybodaeth.
 • Llogi Peiriannau a Chyfarpar heb eu gweithredu - cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Fforwm Categori (GFfC) ar 2 Tachwedd. Bydd cwmpas llawn y fframwaith yn cael ei gytuno gan y GFfC, ond disgwylir y bydd yn cynnwys ystod o gyfarpar megis rholeri ffordd, pympiau dŵr a chynwysyddion ar y safle. Disgwylir i'r cytundeb gychwyn ym mis Mawrth 2017.

 

Cysylltu: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk


Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


Diweddariadau

 • Cyflenwi Offer Gwelededd Uchel ac Offer Diogelwch Personol (PPE), Lifrai, Dillad Gwaith a Dillad Hamdden - mae cytundeb Consortiwm Prynu Cymru a’r catalogau cysylltiedig wedi cael eu hymestyn fel cam interim. Rydym yn y broses o ddrafftio gwerthusiad opsiynau newydd i’w adolygu gan y Grŵp Fforwm Categori a’r Grŵp Cyflawni.
 • Offer Swyddfa a Phapur Llungopïwr - y terfyn amser ar gyfer cyflwyno oedd 19 Medi 2016, ac ar hyn o bryd mae gwerthusiadau technegol yn cael eu cynnal.
 • Fframwaith Asiantaeth Cyfryngau - rydym yn bwriadu sefydlu Grŵp Fforwm Categori ar gyfer adnewyddu’r fframwaith hwn. Bydd cyfarfod cyntaf y grŵp yma yn cael ei gynnal ar 16 Tachwedd 2016 yn Swyddfa Llywodraeth Cymru, Bedwas, gyda chyfleusterau cynadledda fideo i Gyffordd Llandudno. Cysylltwch â’r blwch postio isod os hoffech gymryd rhan, neu os oes gennych unrhyw adborth ar y cytundeb presennol.


Cysylltu: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk

    


   Fflyd a Thrafnidiaeth

   Fflyd a Thrafnidiaeth


   Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw

   • Fframwaith ar gyfer Llogi Cerbydau Arbenigol dros 3.5 Tunnell GVW yn ôl y Galw - cyhoeddwyd ar 26 Medi 2016. Mae’r fframwaith cyfredol ar gyfer Llogi Cerbydau Arbenigol drwy’r Cerdyn Pryniant Cymreig dan arweiniad Cyngor Dinas Casnewydd yn dod i ben ar 1 Mai 2017. Yn fuan bydd y GCC yn sefydlu Grŵp Fforwm Categori (GFfC) ar gyfer y fframwaith hwn. Gall cwsmeriaid sydd â diddordeb mewn cymryd rhan fel cynrychiolwyr y sector gysylltu â’r blwch postio isod.

    

   Diweddariadau

   • Cardiau Tanwydd - bu i’r GCC gynnal digwyddiad Tanwydd ar 7 Medi mewn cydweithrediad â CCS a Chardiau Tanwydd y DU. Mae cyflwyniadau’r digwyddiad ar gael drwy anfon cais i’r blwch postio isod. Bydd Gareth Bicker o Gardiau Tanwydd y DU yn hapus o ymweld ag unrhyw sefydliadau cwsmeriaid sydd â diddordeb. Cysylltwch â’r blwch postio isod os hoffech gael mwy o wybodaeth.
   • Teiars - erbyn hyn mae’r mini-gystadlaethau a’r dyfarniadau uniongyrchol wedi’u cwblhau ar gyfer bron y cyfan o gwsmeriaid y GCC. Mae’r arbedion i gwsmeriaid rhwng 9% - 45%. Mae cwsmeriaid sy’n ymgymryd â dyfarniad uniongyrchol wedi adrodd am arbedion o 9% ar gyfartaledd. Mae cwsmeriaid sydd wedi ymgymryd â chystadleuaeth ychwanegol drwy dîm Fflyd y GCC wedi adrodd am arbedion o 11% ar gyfartaledd.
   • Arolwg Fflyd Blynyddol y GCC - Mae’r arolwg hwn yn amcanu at gasglu data ar broffil fflyd y sector cyhoeddus yng Nghymru a dadansoddiad o gostau cwsmeriaid unigol er mwyn rhoi golwg i ni ar “gost oes gyfan” gweithrediadau, a hysbysu piblinell y GCC yn y dyfodol. Os ydych yn dymuno cwblhau’r arolwg hwn, ac nad ydych wedi derbyn copi hyd yma, cysylltwch â’r blwch postio isod. Y terfyn amser ar gyfer cwblhau’r arolwg hwn yw 7 Tachwedd 2017.

      

     Cysylltu: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


     Bwyd 


     Hysbysiadau i Ddod am Gontractau a Ddyfarnwyd

     • Brechdanau wedi eu Paratoi a Llenwadau Brechdanau; a Phlatiau o Brydau Bwyd wedi’u Rhewi - mae’r ddau fframwaith ar hyn o bryd yn cael eu gwerthuso a byddant yn cael eu dyfarnu ym mis Tachwedd.

      

     Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw i Ddod

     • Bydd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr un ar ddeg o gontractau/fframweithiau sydd ar ôl yn cael eu cyhoeddi yn ystod mis Tachwedd, a bydd y prosesau caffael yn cychwyn yn gynnar yn 2017.

      

     Diweddariadau

     • Yn ddiweddar cafwyd tri aelod newydd  ar dîm bwyd y GCC:
      - Lynda Scutt yn ymuno fel Pennaeth Categori
      - Jill Gomez yn ymuno fel Rheolwraig categori
      - mae Mark Grant nawr yn Gynghorydd Categori


     Cysylltu: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk


     Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

     Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

      

     Hysbysiadau Contractau


     Hysbysiadau i Ddod am Gontractau a Ddyfarnwyd

     • Gwasanaethau Sicrwydd Gwybodaeth - mae gwerthuso tendrau a gwiriadau sicrwydd ansawdd bron â chael eu cwblhau, a bwriedir mynd yn fyw ddiwedd mis Hydref. Diolch i bob aelod o’r Grŵp Fforwm categori ac i’r gwerthuswyr am eu gwaith caled ar y fframwaith hwn.


     Diweddariadau

     • Mae cam nesaf y Biblinell TGCh wedi cael ei baratoi yn dilyn arolwg cwsmeriaid a gasglodd ofynion ar draws y sectorau. Rhoddwyd cyflwyniad ar y cam nesaf arfaethedig i SOCTIM ar 28 Gorffennaf. Os hoffech gymryd rhan yn yr arolwg o hyd neu dderbyn mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r blwch postio TGCh isod. Byddwn yn rhannu’r biblinell arfaethedig yn ystod yr wythnosau nesaf, ac fe’i cyflwynwyd i gynulleidfaoedd yn nigwyddiad Procurex Cymru ar 6 Hydref.
     • Dyfeisiadau Amlswyddogaethol a Gwasanaethau Argraffu a Reolir yn Fewnol - mae gwaith yn mynd rhagddo i gwmpasu’r fframwaith. Cynhaliwyd gweithgor technegol ar 7 Medi 2016 er mwyn trafod y gofynion penodol a’r manylebau technegol ar gyfer y rhestr Nwyddau Craidd. Mae’r Gwerthusiad Opsiynau hefyd wedi cael ei gylchredeg i Grŵp Cyflawni'r GCC er mwyn ei gymeradwyo. Diolch i bawb sydd wedi mynychu’r cyfarfodydd, ac am eich cefnogaeth barhaus. Rydym yn dal i chwilio am arbenigwyr technegol er mwyn ffurfio’r panel gwerthuso, ac os ydych yn barod i gynorthwyo cysylltwch â’r blwch postio TGCh isod.
     • Mae gwaith wedi cychwyn er mwyn edrych ar ofynion  fframwaith rheoli gwybodaeth myfyrwyr. Os hoffech gymryd rhan neu os ydych eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r blwch postio TGCh isod.
     • Ar hyn o bryd mae’r arolygon bodlonrwydd yn nwylo’r cwsmeriaid, a  bydd hynny yn arwain at ail set o gyfarfodydd arolwg ar gyfer y fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS). Mae adolygiad o’r nwyddau craidd er mwyn diweddaru catalogau ITPS hefyd yn mynd rhagddo a bwriedir i’r catalogau diwygiedig fod ar gael ym mis Hydref. Bwriedir i hynny ddelio â phroblem catalogau coll a brofwyd gydag ambell un o lotiau’r fframwaith.
     • Rydym wrthi’n meddwl am yr ail set o ddigwyddiadau ‘Cyfarfod â’r Prynwr/Cyflenwr’ ar gyfer Gogledd a De Cymru, yn dilyn ein digwyddiadau cychwynnol ym mis Ebrill 2016. Mae’r rhain wedi eu cynllunio ar gyfer canol 2017. Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn gofyn am unrhyw awgrymiadau neu syniadau sydd gennych er mwyn sicrhau bod y digwyddiad y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus.


     Cysylltu: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


     Gwasanaethau Pobl

      

     Hysbysiadau Dyfarnu Contractau

      

     Diweddariadau

     • Fframwaith Buddion Cyflogeion -  mae Cynllun Aberthu Cyflog Sgrinio Iechyd a chynhyrchion eraill sy’n gysylltiedig ag Iechyd yn cynnwys Cynlluniau Arian Parod Iechyd ac Yswiriant Bywyd ar gael nawr i’r holl sefydliadau cwsmeriaid o dan Fframwaith Buddion Cyflogeion.
     • O ganlyniad i ymgynghoriad HMRC ar aberthu cyflog sy’n digwydd ar hyn o bryd, bydd digwyddiadau i gwsmeriaid yn cael eu trefnu ar gyfer dechrau’r flwyddyn nesaf, ar ôl cyhoeddi datganiad yr Hydref ym mis Tachwedd, pan fydd unrhyw newidiadau yn cael eu hadlewyrchu. Mae mwy o wybodaeth am ymgynghoriad HMRC ar gael ar-lein yma.
     • Bydd digwyddiad Adnoddau Dynol yn cael ei gynnal ar 22 Tachwedd 2016 yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, fydd yn cynnig cyfle i gyfarfod Rheolwyr Categori’r GCC a darparwyr fframwaith. Hefyd, mae’r GCC yn awyddus i dderbyn eich syniadau ynglŷn ag unrhyw weithgaredd caffael Adnoddau Dynol yn y dyfodol y gall y GCC eu helpu. Mae mwy o fanylion ar gael yn yr adran ‘Edrych Ymlaen’ uchod.

      

     Cysylltu: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk


     Gwasanaethau Proffesiynol

     Gwasanaethau Proffesiynol

      

     Hysbysiadau Contractau

     • Gwasanaethau Cyfreithiol gan Fargyfreithwyr - cyhoeddwyd 10 Hydref 2016. Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno yw dydd Gwener, 18 Tachwedd 2016. Cynhaliwyd mwy o brofion ar y model gyda’r farchnad, Cyngor y Bar a’r Grŵp Fforwm Categori, a chadarnhawyd eu bod oll yn fodlon â’r dull caffael.

      

     Diweddariadau

     • Gwasanaethau Yswiriant- rydym yn awyddus i gefnogi sefydliadau sy’n cymryd eu camau cyntaf wrth ddefnyddio’r fframwaith hwn. Os bydd gennych unrhyw anghenion, cysylltwch â’r blwch postio isod i drafod y cymorth sydd ar gael. Recordiwyd a chynhaliwyd gweminar drwy Gymdeithas Rheolwyr Risg Awdurdodau Lleol (ALARM) ym mis Medi, gan roi sylw i’r cytundeb a sut y’i defnyddir.
      http://www.alarm-uk.org/login?ReturnUrl=/events-and-webinars/past-webinars 
     • Hyfforddiant ymwybyddiaeth Contract Gwasanaethau Proffesiynol NEC3 - bu i dros 90 o gynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus fynychu’r digwyddiadau a hwyluswyd gan GCC ac a gynhaliwyd gan un o’n darparwyd fframweithiau, WSP. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: http://nps.gov.wales/news/nec-3-professional-training?lang=cy
     • Hyfforddiant Cyfreithiol - mae cyflenwyr ein fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan gyfreithwyr yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau hyfforddi a briffio. Mae amserlen lawn ar gael ar-lein yma.


     Cysylltu: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


     4. Arbedion

      

     Mae’r GCC yn adrodd cyfradd arbedion o 3.29% y flwyddyn ariannol hon, drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys cytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i'r GCC. 

      

     Mae'r arbedion yn hafal i £1,258,228 rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Gorffennaf 2016.

      

     Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC  neu'ch Pennaeth Caffael.


     Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

     e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk