Cylchlythyr mis Mai y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Mai 2016

CY Logo

Cynnwys 

1. Newyddion

2. Edrych i'r Dyfodol

3. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

4. Arbedion

1. Newyddion


Y GCC yn cefnogi Procurex Cymru Byw 2016 a Gwobrau GO Cymru 2016/17

Logo Procurex Cymru a'r Gwobrau GO


Ydych chi'n barod i gymryd rhan yn Niwrnod Caffael yng Nghymru?

 

Mae Procurex Cymru Byw yn dychwelyd i Gaerdydd eleni, yn dilyn llwyddiant anhygoel y digwyddiad cyntaf o’i fath yn 2015. Yn dilyn y digwyddiad, a fydd yn mynd rhagddo yn Arena Motorpoint ar 6 Hydref 2016, bydd seremoni agoriadol Gwobrau GO Cymru yn cael ei chynnal y noson honno yng ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd.

 

Bydd y Diwrnod Caffael hwn yn cynyddu dealltwriaeth a gwybodaeth prynwyr a chyflenwyr fel ei gilydd sy’n rhan o’r broses gaffael gyhoeddus. Drwy amrywiaeth o gyflwyniadau ac arddangosfeydd, bydd pawb sy’n bresennol yn gallu dysgu mwy am y newidiadau deddfwriaethol a’r mentrau sydd ar y gweill sy’n mynd rhagddynt yn y farchnad ddatblygol hon.

 

Bydd cyfleoedd i rwydweithio ac ymgysylltu â’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ar draws cymuned prynwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys cynrychiolwyr o lywodraeth leol, iechyd, addysg, tai a Llywodraeth Cymru.

 

Roedd dros 500 o bobl yn bresennol yn nigwyddiad Procurex Cymru Byw 2015 - peidiwch â cholli eich cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad eleni!

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru ewch i: www.procurexwales.co.uk www.goawards.co.uk/cymru


Tim TGCh y GCC

Digwyddiadau Lansio Cynhyrchion a Gwasanaethau TG


Cynhaliodd tîm Categori TGCh y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) ddigwyddiadau yn Abertawe a Llandudno fis diwethaf, ar gyfer y Cytundeb Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS) a gafodd ei roi ar waith ar 4 Ionawr.  Arddangoswyd yn y digwyddiadau nifer o nwyddau a gwasanaethau cyflenwyr y fframwaith i brynwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, ac roeddent yn gyfle i gwsmeriaid ddysgu mwy am sut i ddefnyddio’r fframwaith.

 

Roedd 106 o brynwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a 31 o fusnesau bach a chanolig yn bresennol yn y digwyddiad, y cyntaf o’r math hwn.

 

Dywedodd David Nicholson, Pennaeth yr Uned Fasnachol a Chaffael TGCh:

 

“Roedd hwn yn ddigwyddiad gwych ac roedd yn gyfle i’r tîm categori gwrdd â’r prynwyr a’r cyflenwyr a gweld pa fantais a gwahaniaeth go iawn mae contractau TGCh y GCC yn dechrau ei wneud”.

 

Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn ac mae cyflenwyr bellach yn hyrwyddo’r fframwaith drwy weithredu ar gyfleoedd i brynwyr a chyflenwyr, gydag un busnes bach a chanolig yn Wrecsam yn cael ei ychwanegu at gadwyn gyflenwi un o gyflenwyr fframwaith ITPS o fewn wythnos i’r digwyddiad.

 

Ymhlith y cyflenwyr fframwaith ITPS a oedd yn bresennol roedd Centerprise; Comcen; Comparex; Computacenter; Dell; Millennium Business Systems; Softcat; SCC; a XMA.  Ymhlith y gwerthwyr partner ITPS a oedd yn bresennol hefyd roedd; Cisco; Citrix; EMC; HP; Lenovo; Microsoft; Toshiba; Epson; Promethean; Polycom; SMART; Yorktel; ElectraNet; NC; Clevertouch; Alcatel-Lucent; Brocade; Huawei; Digital Message; UCi2i; Nimble; Checkpoint; ac AMD.


Darllenwch fwy am Fframwaith ITPS y GCC yma.

Cysylltwch â NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk os hoffech drafod y Fframwaith


Digwyddiad Gwerthuso Bwyd

Gwerthusiadau Fframwaith Bwyd y GCC


Mae’r gwaith sydd ar y gweill yng Nghategori Bwyd y GCC yn mynd rhagddo ac fe gynhaliwyd gwerthusiadau yn ddiweddar yng Ngogledd a De Cymru ar gyfer y cytundeb fframwaith sydd ar droed ar gyfer Brechdanau Parod a Llenwadau Brechdanau.
 
Hoffai’r GCC ddiolch i’r holl randdeiliaid a roddodd o’u hamser i gymryd rhan yn y diwrnodau gwerthuso.  Bwriedir rhoi’r cytundeb fframwaith Brechdanau Parod a Llenwadau Brechdanau ar waith ym mis Mehefin 2016.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cytundebau fframwaith Bwyd sydd ar droed, cysylltwch â thîm Bwyd y GCC ar NPSFood@cymru.gsi.gov.uk


2. Edrych i'r Dyfodol

Er mwyn sicrhau bod y prynwyr a’r cyflenwyr yn cael cymaint o rybudd â phosibl ymlaen llaw am ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu’r tabl Rhagolwg canlynol. Cysylltwch ag e-bost y categori perthnasol i gael rhagor o wybodaeth, a chofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn a GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am y digwyddiadau.


Digwyddiadau i Brynwyr

Edrych i'r Dyfodol Mai

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau uchod, cysylltwch â'r blwch post cyfatebol isod:

 

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Fflyd a Thrafnidiaeth

Bwyd

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

Gwasanaethau Proffesiynol


5. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a Hysbysiadau Contract wedi’u rhestru isod. Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.

Construction and Facilities Management

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau


Hysbysiadau Tybiannol

 

Hysbysiadau Contractau sydd ar Droed

 • Cam 2 Rheoli Cyfleusterau - bwriedir ei gyhoeddi 1 Mehefin 2016.

 

Adroddiadau ar Ganlyniadau Grwpiau Fforwm Categori

 


Diweddariadau

 • Cafodd yr amserlenni eu hadolygu a dyma'r manylion ar gyfer dyddiadau cychwyn a newidiwyd:
  - Cam 2 Rheoli Cyfleusterau - 1 Awst 2016
  - Offer Adeiladu: Llogi Offer a Pheriannau heb eu gweithredu â llaw - 27 Mawrth 2017

 

Cysylltu: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk


Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


Hysbysiadau Dyfarnu Contractau sydd ar Droed

 • Cyflenwi Dillad Llachar a Chyfarpar Diogelu Personol, Iwnifformau, Dillad Gwaith a Dillad Hamdden - mae’r gwerthusiadau wedi dod i ben ac rydym yn awr yn symud i'r cam dyfarnu.

 

Diweddariadau

 • Fframwaith y GCC Cymru gyfan ar gyfer Offer Swyddfa a Phapur Copïo - hoffai’r GCC ofyn i sefydliadau enwebu cynrychiolwyr o’r sector i gynorthwyo gyda’r gwerthusiadau tendro.  Cysylltwch â’r e-bost isod os oes gennych ddiddordeb.
 • Papur Swyddfa, Copïo, Digidol ac ‘Offset’ Eitem 2 NPS-CS-0013-14 - gofynnir i gwsmeriaid nodi bod Corporate Express bellach yn masnachu fel Staples. Gofynnir i unrhyw gwsmeriaid sy’n cwblhau rhagor o gystadlaethau gysylltu ag andy.coxon@staples.com. Bydd canllawiau cyflym i gwsmeriaid newydd yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru ynghyd â’r manylion cyswllt diweddaraf.   Caiff adolygiad nwyddau craidd ei gynnal hefyd yn ystod y misoedd nesaf a chaiff catalogau newydd eu lanlwytho i GwerthwchiGymru a’r Rheolwr Cynnyrch ePS.
 • Cafodd yr amserlenni eu hadolygu a dyma'r manylion ar gyfer dyddiadau cychwyn a newidiwyd:
  - Offer Swyddfa a Phapur Copïo - 19 Medi 2016

 

Cysylltu: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk

 Fflyd a Thrafnidiaeth


Diweddariadau

 • Teiars - bydd y GCC yn parhau i gydlynu cystadlaethau bach ar y cyd.  Dylai cwsmeriaid gysylltu â'r e-bost isod os yw eu sefydliad yn awyddus i gymryd rhan yn y cystadlaethau bach hyn. Mae'r GCC nid yn unig yn ceisio tynnu baich y cystadlaethau bach oddi ar gwsmeriaid, ond mae’r holl gystadlaethau bach a gynhaliwyd hyd yma wedi arwain at arbedion.
 • Cardiau Tanwydd - cynhaliodd y GCC Gystadleuaeth Arall yn erbyn Cytundeb Fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron ar gyfer Cardiau Tanwydd a Gwasanaethau Cysylltiedig, Cyf: RM1027. Dylai unrhyw gwsmer sy’n awyddus i ddefnyddio’r telerau y cytunwyd arnynt o dan y gystadleuaeth fach gysylltu â'r e-bost isod.  Dylech nodi y caiff cyfarfod grŵp defnyddwyr Cerdyn Tanwydd Cymru Gyfan ei gynnal ar 28 Mehefin ac mae croeso i’r holl randdeiliaid fod yn bresennol.
 • Cafodd yr Amserlenni eu hadolygu a dyma fanylion y penawdau ar gyfer y dyddiadau cychwyn a newidiwyd:

  - Darnau Sbâr Cerbydau - 2 Ionawr 2017
  - Gwiriadau Trwydded Yrru - Mae trafodaethau pellach yn mynd rhagddynt gyda’r DVLA.

 

Cysylltu: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


Bwyd

Bwyd


Hysbysiadau Dyfarnu Contractau sydd ar Droed

 • Brechdanau Parod a Llenwadau Brechdanau - bwriedir ei ddyfarnu a’i roi ar waith ym mis Mehefin 2016.
 • Cyflenwi Prydau Rhewedig ar Blât - bwriedir ei ddyfarnu a’i roi ar waith ym mis Mehefin 2016.


Diweddariadau

 • Mae Katie Wilson MCIPS bellach wedi ymuno â’r tîm, fel olynydd i Mark Grant, Pennaeth y Categori.

 

Cysylltu: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk


Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

 

Hysbysiadau Contractau

 • Gwasanaethau Sicrwydd Gwybodaeth - cyhoeddwyd 7 Mai 2016.  Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 20 Mehefin 2016.

 

Hysbysiadau Contractau sydd ar Droed

 • Digideiddio, Storio a Gwaredu - i'w gyhoeddi ym mis Mawrth.

 

Hysbysiadau Dyfarnu Contractau sydd ar Droed

 • Gwasanaethau Ceblau Strwythuredig - bwriedir rhoi’r cytundeb ar waith ganol Mehefin.

 

Diweddariadau - Diolch yn Fawr gan Dîm Categori TGCh!

 • Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at waith y Categori TGCh dros yr ychydig fisoedd diwethaf yn cynnwys:
  - Mynd i ddigwyddiadau lansio Fframwaith ITPS i gwrdd â’r cyflenwyr ac i gael rhagor o wybodaeth am y cytundeb fframwaith.
  - Rhoi adborth drwy Arolwg Boddhad Cwsmeriaid ITPS ar eich profiad o ddefnyddio’r Fframwaith ITPS. Caiff yr adborth ei ddefnyddio i nodi meysydd i’w gwella a fydd yn destun trafod ymhlith cyflenwyr yn eu cyfarfodydd adolygu.
  - Lleisio eich barn ar y gwaith ddylai fod ar y gweill yn y Categori TGCh yn y dyfodol drwy’r holiadur Llunio Amserlenni Gwaith yn y Dyfodol.
  Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi buddsoddi amser ac ymdrech i gefnogi’r categori dros y chwe mis diwethaf.

 

Cysylltu: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

 

Hysbysiadau Contractau

 

Hysbysiadau Dyfarnu Contractau sydd ar Droed

 • Darparu Biniau Gwaredu Gwastraff - bwriedir ei ddyfarnu ddiwedd Mai a’i roi ar waith ar 6 Mehefin 2016.


Adroddiadau ar Ganlyniadau Grwpiau Fforwm Categori


Diweddariadau

 • Gwasanaethau Dysgu a Datblygu a Hyfforddi Corfforaethol - angen Aelodau o’r Panel Gwerthuso.
  Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am gynrychiolwyr sefydliadol i gymryd rhan mewn proses werthuso ar gyfer y fframwaith uchod.  Bydd y fframwaith yn cynnwys 8 Eitem ac mae’n bosibl gwirfoddoli ar gyfer Eitemau penodol os dymunwch.  Dyma’r Eitemau:
  Eitem 1 - Deddfwriaeth a Materion Cyfansoddiadol
  Eitem 2 - Polisi a Sgiliau Gweinidogol
  Eitem 3 - Cronfa fedrus o hyfforddwyr/hwyluswyr i ddarparu deunyddiau hyfforddi presennol cwsmeriaid (Cymraeg a Saesneg)
  Eitem 4 - Asesiad Seicometrig, adborth 360 a Datblygu Tîm
  Eitem 5 - Sgiliau Craidd yn cynnwys; Rheoli Pobl; Materion Adnoddau Dynol; Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant; Cyfathrebu; Sgiliau Cyswllt Cwsmeriaid; Rheoli Prosiect a Rhaglenni; Cyllid a Dysgu Achrededig
  Eitem 6 - Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch
  Eitem 7 - Hyfforddiant Cymorth Cyntaf
  Eitem 8 - Hyfforddiant Lles
  Os hoffech ymuno â’r tîm gwerthuso, cysylltwch â’r e-bost isod am ragor o wybodaeth.

 

Cysylltu: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk


Gwasanaethau Proffesiynol

Gwasanaethau Proffesiynol

 

Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw sydd ar Droed

 • Modelau Darparu Amgen - i’w cyhoeddi’r wythnos sy’n dechrau 6 Mehefin 2016.

 

 Hysbysiadau Contractau sydd ar Droed

 • Yswiriant - i’w gyhoeddi’r wythnos sy’n dechrau 23 Mai 2016. Bydd hyn yn cynnwys broceriaeth; rheoli risgiau; delio â hawliadau a gwasanaethau ymgyfreitha yswiriant amddiffyn.

 

Adroddiadau ar Ganlyniadau Grwpiau Fforwm Categori

 

 

Diweddariadau

 • Gwasanaethau Bargyfreithwyr - rydym wrthi’n ymgynghori’n helaeth ar ein dull caffael gyda’r sector cyhoeddus a siambrau bargyfreithwyr.  Hyd yma, rydym wedi bod yn ddiolchgar o gael adborth gwerthfawr iawn ac edrychwn ymlaen at gael rhagor o adborth yn yr wythnosau i ddod.
 • Fframweithiau Presennol - os bydd unrhyw sefydliad yn awyddus i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r fframweithiau Gwasanaethau Proffesiynol presennol, byddem yn hynod falch o ymuno â chi yn eich swyddfeydd i roi sesiwn friffio i chi.  Cysylltwch â’r e-bost isod i fynegi diddordeb.

 

Cysylltu: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


6. Arbedion

 

Mae’r GCC yn adrodd cyfradd arbedion o 4.68% y flwyddyn ariannol hon, drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys arebdion wedi'u negodi a chytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i'r GCC. 

 

Mae'r arbedion yn hafal i £4,491,826 rhwng 1 Ebrill 2015 a 29 Chwefror 2016.


Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC neu'ch Pennaeth Caffael.


Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk