Cylchlythyr mis Mawrth y GCC

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Mawrth 2016

CY Logo

Cynnwys 

1. Cyflwyniad
2. Newyddion

3. Edrych i'r Dyfodol

4. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

5. Arbedion

2. Newyddion

 

Llwyddiant yn y Gwobrau Cyfleoedd Llywodraeth

Gwobrau GO


Ddydd Mawrth, 8 Mawrth, cafodd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru eu cydnabod yn y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus - Cyfleoedd Llywodraeth eleni. Dyfarnwyd Gwobr ‘Canmoliaeth Uchel’ i ni am ein gwaith cydweithredol ar y Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd yn y categori ‘Gwobr Menter neu Arloesi ym maes Caffael y Flwyddyn - Cyfleoedd Llywodraeth - Sefydliadau Eraill’.
 
Mae’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd wedi’i ddylunio i’w gwneud yn haws i gonsortia gystadlu am gontractau sector cyhoeddus, a’u hennill. Mae llawer o'r gwaith ceisiadau ar y cyd wedi cael ei gyflawni gan gydweithwyr Fflyd. Diolch i bawb a gefnogodd y cysyniad Cynigion ar y Cyd, a'i wneud yn gymaint o lwyddiant.
 
Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus - Cyfleoedd Llywodraeth yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth a chyrhaeddiad yn y sector caffael, ac wedi bod yn feincnod i fesur cynnydd o ran comisiynu, caffael a darparu gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y 16 mlynedd diwethaf. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr ac i bawb a gafodd ei enwebu.
 
Mae modd gweld rhestr lawn o'r enillwyr ar wefan GoAwards.


Digwyddiad Gwasanaethau Pobl

Digwyddiad Lansio Fframwaith Cynlluniau Buddion Gweithwyr


Cafodd y digwyddiad i lansio’r Cynlluniau Buddion Gweithwyr i gwsmeriaid ei gynnal yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr ar 10 Chwefror. 

 

 

Roedd y Darparwr Gwasanaeth a Reolir, iCOM Works Ltd, a nifer o’u partneriaid arbenigol wrth law i gynnig cyngor ac i ddangos y gwahanol Gynlluniau Aberthu Cyflog sy’n cael eu cynnig drwy'r Fframwaith. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cynllun talebau gofal plant
 • cynllun beicio i’r gwaith.
 • cynllun car
 • cynllun ffôn symudol a thechnoleg
 • cynllun prynu gwyliau blynyddol
 • cynllun parcio yn y gweithle
 • cynllun teithio i’r gwaith.
 • cynllun sgrinio iechyd
 • cynllun dysgu personol

 

Cynhelir y digwyddiad nesaf yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno ddydd Gwener 18 Mawrth. Cysylltwch â NPSPeopleServices&Utilities@wales.gsi.gov.uk os ydych yn dymuno trafod y Fframwaith neu ddod i'r digwyddiad.


Cwrdd â'r Prynwr

Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn Rhondda Cynon Taf


Bu busnesau sy’n gobeithio rhwydweithio a sicrhau contractau newydd yn yr wythfed Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr blynyddol a gynhaliwyd fis Chwefror.
 
Bu'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn y digwyddiad, a drefnwyd gan Wasanaeth Caffael Cyngor Rhondda Cynon Taf. Mae'r digwyddiad yn dod â busnesau allweddol, sefydliadau prynu’r sector cyhoeddus ac arbenigwyr y diwydiant at ei gilydd i gynnig cyngor, cymorth a chyfle gwerthfawr i rwydweithio. 

 

Diolch i’r holl fusnesau a ddaeth i ymweld â ni ar stondin y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i drafod y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd ac sydd ar y gweill. Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein contractau/cytundebau fframwaith presennol neu rai sydd i ddod, ewch i’n gwefan.


Daeth cyfanswm o 216 o bobl o 162 o sefydliadau i'r digwyddiad.


3. Edrych i'r Dyfodol

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cymaint o rybudd ymlaen llawn â phosibl i brynwyr a chyflenwyr am ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu'r tablau Edrych i'r Dyfodol isod. Cysylltwch â'r blwch post categori perthnasol am ragor o wybodaeth, a chofiwch gadw llygad ar dudalennau Twitter a LinkedIn y GCC a gwefan GwerthwchiGymru ar gyfer y newyddion diweddaraf am y digwyddiadau.


Digwyddiadau i Gyflenwyr

Os ydych yn gwybod am gyflenwr allai fod â diddordeb mewn unrhyw un o'r digwyddiadau hyn, rhowch wybod iddyn nhw.

 

 

Edrych i'r dyfodol cyflenwyr Mawrth


Digwyddiadau i Brynwyr

Edrych i'r dyfodol prynwyr 1Edrych i'r dyfodol prynwyr 2


Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau uchod, cysylltwch â'r blwch post cyfatebol isod:

 

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Fflyd a Thrafnidiaeth

Bwyd

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

Gwasanaethau Proffesiynol


4. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a Hysbysiadau Contract wedi’u rhestru isod. Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.


Os byddwch angen gwybodaeth bellach neu os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau


Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw


Diweddariadau

 • Cafodd yr amserlenni eu hadolygu a dyma'r manylion ar gyfer dyddiadau cychwyn a newidiwyd:
  - Cyfarpar Adeiladu: Prynu a Llogi Offer Llaw a Chyfarpar - Wythnos yn cychwyn 29 Awst 2016
  - Cyfarpar Adeiladu: Prynu a Llogi Peiriannau a Chyfarpar - Wythnos yn cychwyn 3 Hydref 2016.


Cyswllt: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

   

  Construction and Facilities Management

  Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

  Hysbysiadau Contract


  Adroddiadau Canlyniadau Grwpiau Fforwm Categori (CFG)


  Diweddariadau

  • Cyflenwi Dillad Llachar a Chyfarpar Diogelu Personol (PPE), Iwnifformau, Dillad Gwaith a Dillad Hamdden - rydym yn y cam gwerthuso ar hyn o bryd. Trefnir digwyddiadau samplo ddiwedd mis Mawrth/dechrau Ebrill. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r blwch post isod.


  Cyswllt: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk  Fflyd a Thrafnidiaeth


  Diweddariadau

  • Cyflenwi Teiars - Bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn parhau i gydlynu mini-gystadlaethau cydweithredol. Dylai cwsmeriaid gysylltu â'r blwch post isod os yw eu sefydliad yn awyddus i gymryd rhan yn y mini-gystadlaethau hyn. Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn ceisio tynnu baich y mini-gystadlaethau oddi ar gwsmeriaid ond mae disgwyl i’r ymrwymiad ar y cyd wella canlyniadau hefyd.
  • Cardiau Tanwydd - Cynhaliodd y GCC Gystadleuaeth Bellach yn erbyn Cytundeb Fframwaith Cardiau Tanwydd a Gwasanaethau Cysylltiedig Gwasanaeth Masnachol y Goron Cyf: RM1027. Dylai unrhyw gwsmer sy'n dymuno defnyddio'r telerau y cytunwyd arnynt o dan y mini-gystadleuaeth, gysylltu â'r blwch post isod.
  • Darnau Sbâr i Gerbydau - Cynhaliwyd digwyddiad Ceisiadau ar y Cyd llwyddiannus ar 11 Mawrth 2016, gyda chyflenwyr a fynegodd ddiddordeb mewn ffurfio consortia i ymateb i'r tendr sydd i ddod. Mae cyfarfod Grŵp Fforwm Categori yn cael ei gynllunio ym mis Mawrth/Ebrill. Bydd cynrychiolwyr rhanddeiliaid yn cael gwybod cyn gynted â phosib.
  • Cafodd yr amserlenni eu hadolygu a dyma'r manylion ar gyfer dyddiadau cychwyn a newidiwyd:
   - Darnau Sbâr i Gerbydau - Wythnos yn cychwyn 3 Hydref 2016
   - Gwirio Trwyddedau Gyrru - Wythnos yn cychwyn 1 Awst 2016


  Cyswllt: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


  Bwyd

  Bwyd


  Hysbysiadau Contract


  Hysbysiadau Contract sydd ar y gweill

  • Cyflenwi Prydau wedi’u Rhewi ar Blât - i'w ryddhau yn yr wythnos yn dechrau 21 Mawrth 2016.

  Diweddariadau


  Cafodd yr Amserlenni Bwyd eu hadolygu a dyma fanylion y penawdau ar gyfer dyddiadau cychwyn a newidiwyd:


  - Brechdanau Parod a Llenwadau Brechdanau - 4 Mai
  - Prydau wedi’u Rhewi ar Blât - 25th Mai
  - Diodydd Meddal, Creision Tatws, Byrbrydau a Melysion - 29 Mehefin
  - Groseriaeth, Bwydydd wedi’u Rhewi a Nwyddau - 3 Awst
  - Bara, Rholiau, Teisennau a Chynnyrch Cysylltiedig - 24 Awst
  - Diodydd Alcoholaidd - 24 Awst

  Gofynnir i sefydliadau sicrhau eu bod yn gwneud y trefniadau lleol angenrheidiol i barhau â’r cyflenwadau.


  Cyswllt: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk


  Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

  Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

   

  Hysbysiadau Contract


  Hysbysiadau Contract sydd ar y gweill

  • Gwasanaethau Sicrwydd Gwybodaeth - i'w gyhoeddi ym mis Mawrth yn yr adran Hysbysiadau ar wefan GwerthwchiGymru.
  • Digideiddio, Storio a Gwaredu - i'w gyhoeddi ym mis Mawrth. Bydd hon yn System Brynu Ddeinamig Neilltuedig. Gwahoddir busnesau cymwys, fel y disgrifir dan Erthygl 20 o Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, i wneud cais i gael eu cynnwys ar y System Brynu Ddeinamig ar gyfer y ddwy lot ganlynol:
   Lot 1 - Digideiddio, Storio a Gwaredu Cofnodion
   Lot 2 - Gwaredu, Ailgylchu ac Ail-ddefnyddio Asedau TGCh


  Diweddariadau

  • Byddwn yn cyhoeddi holiadur i sefydliadau sy'n gwsmeriaid, i gael adborth er mwyn dechrau mapio'r cyfnodau nesaf o’r gwaith TGCh sydd ar y gweill. Os hoffech wirio bod gennym ni'r cysylltiadau cywir, cysylltwch â'r blwch post isod.
  • Mae Dyfeisiau Aml-swyddogaeth (MFDs) wedi symud o'r categori Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes i'r Categori TGCh.  Dechreuir ymgysylltu ym mis Mawrth ynglŷn â darparu'r gofyniad hwn.
  • Cafodd yr amserlenni eu hadolygu a dyma'r manylion ar gyfer dyddiadau cychwyn a newidiwyd:
   - Gwasanaethau Ceblau Strwythurol - ceir oedi a byddwn yn hysbysu cwsmeriaid o'r dyddiadau newydd cyn gynted â phosib.
   - Digideiddio, Storio a Gwaredu - Wythnos yn dechrau 13 Mehefin 2016.


  Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


  Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

   

  Hysbysiadau Contract sydd ar y gweill

  • Darparu Bagiau Gwaredu Gwastraff - i'w gyhoeddi ym mis Mawrth.
  • Hyfforddiant Cymraeg - i'w gyhoeddi ym mis Mawrth.
  • Dysgu, Datblygu a Hyfforddiant Corfforaethol, Cam 1 - i'w gyhoeddi ym mis Ebrill.


  Cyswllt: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk


  Gwasanaethau Proffesiynol

  Gwasanaethau Proffesiynol

   

  Diweddariadau

  • Rydym eisoes wedi cael ymateb gwych i'r posibilrwydd fod y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth ar Gontract Gwasanaethau Proffesiynol NEC 3. Mae amser o hyd i gofrestru eich diddordeb mewn dod ar y cyrsiau hyn. Cysylltwch â Kathryn Jones drwy’r blwch post isod.

  Grwpiau Fforwm Categori - Galwad am gynrychiolwyr

  • Gwasanaethau Bargyfreithwyr - rydym wedi cwrdd â nifer o Benaethiaid timau Cyfreithiol drwy gydol Ionawr a Chwefror i sicrhau cynrychiolaeth ar ein Grŵp Fforwm Categori a sefydlwyd i roi cyfle i sefydliadau gyfrannu at broses dendro Gwasanaethau Bargyfreithwyr. Ond byddem yn falch iawn o ymgysylltu rhagor, ac os oes unrhyw un yn dymuno cyfarfod i drafod ymhellach, cysylltwch â’r blwch post isod.


  Cyswllt: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


  5. Arbedion

   

  Mae’r GCC yn adrodd cyfradd arbedion o 4.82% y flwyddyn ariannol hon, drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys arebdion wedi'u negodi a chytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i'r GCC. 

   

  Mae'r arbedion yn hafal i £3,542,187 rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Rhagfyr 2015.

   

  Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC neu'ch Pennaeth Caffael.


  Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

  e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk