Digwyddiad Gwasanaethau Corfforaethol y GCC / NPS Corporate Services Event

NPS banner

Fe'ch gwahoddir i fynychu'r digwyddiadau lansio ar gyfer fframwaith newydd
'cyflenwi cyfarpar diogelu personol (CDP) llachar, iwnifform, gwisg gwaith a gwisg hamdden'.


Bydd y fframwaith yn darparu dillad a gwasanaethau cysylltiedig i sefydliadau yn sector cyhoeddus Cymru o 1 Hydref 2017 tan 30 Medi 2020.

Bydd y digwyddiadau lansio yn cynnwys marchnad anffurfiol, gan rio cyfle i chi gwrdd â chyflenwyr y fframwaith wyneb yn wyneb i drafod gofynion ac anghenion y dyfodol, ac i weld y cynhyrchion allweddol sydd ar gael.


De Cymru:

Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017
Amser: 09:30 – 13:00
Lleoliad: Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

Gogledd Cymru:

Dyddiad: Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2017
Amser: 09:30 – 13:00
Lleoliad: Swyddfa Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9RZ

Cost: Am ddim

 

Mae gwybodaeth gefndirol a chanllawiau ar y fframwaith ar gael ar wefan GwerthwchiGymru


Noder ei bod yn hanfodol trefnu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiadau hyn. 


Cysylltwch â npscorporateservices@llyw.cymru i drefnu eich lle. 

Rydym yn croesawu defnyddwyr y cynhyrchion hyn megis staff iechyd a diogelwch, ynghyd â staff caffael o sefydliadau cwsmer y GCC yn y digwyddiadau hyn. 

Mae'r gwahoddiad hwn wedi'i ddosbarthu'n bennaf i Benaethiaid Caffael. Gofynnir i chi flaenyrru'r gwahoddiad hwn at unigolion o fewn eich sefydliad, a allai fod â diddordeb mewn mynychu.

 

You are invited to attend the launch events for the recently awarded 'supply of high visibility, personal protective equipment (PPE), uniforms, workwear and leisurewear' framework.


The framework will provide clothing and associated services for organisations across the Welsh public sector from 1st October 2017 until 30th September 2020.

The launch events will feature an informal marketplace, giving you an opportunity to meet all framework suppliers face-to-face to discuss requirements and future needs, and view the key products on offer.

 

South Wales:

Date: Tuesday 5th December 2017
Time: 09:30 – 13:00

Venue: Waterton Technology Centre, Bridgend CF31 3WT

North Wales:

Date: Wednesday 13th December 2017
Time: 09:30 – 13:00
Venue: Welsh Government Office, Sarn Mynach, Llandudno Junction, Conwy LL31 9RZ

 Cost: Free

 

Background information and framework guidance is available on Sell2WalesPlaces must be booked in advance for these events.


Please register your attendance by email to npscorporateservices@gov.wales 


We welcome end users of these products such as health and safety staff, along with procurement staff from NPS customer organisations at these events.


This invitation has been issued predominantly to Heads of Procurement. Please forward this invitation to individuals within your organisation, that may be interested in attending.