Hysbysiad o Ddyfarniad / Notice of Award - Bagiau Gwaredu Gwastraff / Waste Disposal Bags

HYSBYSIAD O DDYFARNIAD I GWSMERIAID

NOTICE OF AWARD FOR CUSTOMERS

NPS Banner Logo

Fframwaith Bagiau Gwaredu Gwastraff

NPS-PSU-0049-15

24 Awst 2016

Mae Fframwaith Bagiau Gwaredu Gwastraff y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pum lot nwyddau i'r cwmnïau canlynol:

Lot 1 - Cyflenwi Bagiau Gwastraff Domestig a Masnachol:
JPK Trade Supplies Ltd; Cromwell Polythene Ltd; Sphere Professional Ltd.

Lot 2 - Cyflenwi Bagiau Ailgylchu:
British Polythene Ltd; JPK Trade Supplies Ltd; Sphere Professional Ltd.

Lot 3 - Cyflenwi Leininau Compostadwy:
Cromwell Polythene Ltd; Sphere Professional Ltd; Biobag Ltd; Gelpack Excelsior Ltd; Office Depot UK Ltd.

Lot 4 - Bagiau Gwastraff Clinigol:
Heb ei dyfarnu - rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Lot 5 - Bagiau Gwastraff Amrywiol:
Biobag Ltd; British Polythene Ltd; Cromwell Polythene Ltd; Gelpack Excelsior Ltd; JPK Trade Supplies Ltd; Office Depot UK Ltd; Sphere Professional Ltd.

Lot 6 - Cyflenwi Ffedogau Polythen Dwysedd Isel:
JPK Trade Supplies Ltd; HPC Healthline Ltd.


Dyfernir pob lot ar sail Cymru gyfan.

Mae'r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar ymgysylltu â'r fframwaith, ynghyd â chyfraddau masnachol, ar gael ar gais.

Mae tîm Gwasanaethau Pobl y GCC yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Procserve i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.


Rydym yn sicrhau bod pob aelod-sefydliad y GCC yn derbyn copi o'r Hysbysiad o Ddyfarniad hwn. Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth bwysig hon o fewn eich sefydliad.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk

Waste Disposal Bags
Framework

NPS-PSU-0049-15

24 August 2016

The NPS Waste Disposal Bags Framework has commenced and is now available for the Welsh public sector to use. It has been awarded across five commodity lots to the following companies:

Lot 1 - Supply of Domestic & Commercial Refuse Bags:
JPK Trade Supplies Ltd; Cromwell Polythene Ltd; Sphere Professional Ltd.

Lot 2 - Supply of Recycling Bags:
British Polythene Ltd; JPK Trade Supplies Ltd; Sphere Professional Ltd.

Lot 3 - Supply of Compostable Liners:
Cromwell Polythene Ltd; Sphere Professional Ltd; Biobag Ltd; Gelpack Excelsior Ltd; Office Depot UK Ltd.

Lot 4 - Clinical Waste Bags:
Not awarded - further details to follow.

Lot 5 - Miscellaneous Waste Bags:
Biobag Ltd; British Polythene Ltd; Cromwell Polythene Ltd; Gelpack Excelsior Ltd; JPK Trade Supplies Ltd; Office Depot UK Ltd; Sphere Professional Ltd.

Lot 6 - Supply of Low Density Polythene Aprons:
JPK Trade Supplies Ltd; HPC Healthline Ltd.


All lots are awarded on an all-Wales basis.

Guidance for customers is available on Sell2Wales.

Further framework engagement advice and information for customers, along with commercial rates, are available upon request.

The NPS People Services team is keen to assist customers with individual or collaborative engagement under this framework. Please contact the team to discuss further.

NPS is working with both the successful suppliers and Procserve to develop eTrading Wales marketplace information. Further details will be uploaded to Sell2Wales in due course.

Customers can also utilise the Wales Purchasing Card - Barclaycard for this framework.


We ensure that each NPS member organisation receives a copy of this Notice of Award. Please can you share this important information within your organisation.

 

For further information, please contact:

NPSPeopleServices&Utilities@wales.gsi.gov.uk