Bwletin Gwaith Ieuenctid

Medi 2022

 
 

Cynnwys

Gair gan Gadeirydd y Bwrdd

sharon

Sharon Lovell

Croeso cynnes i'r rhifyn hwn o'r Bwletin Gwaith Ieuenctid. Ein ffocws arbennig ar y mater hwn yw cynaliadwyedd, mater allweddol i Fwrdd Gweithredu'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid, sy'n ymwneud â chynnal dyfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau'r haf. Rwyf wedi bod yn falch iawn o weld cynifer o bobl ifanc yn mwynhau'r digwyddiadau 'Haf o Hwyl' a gefnogir gan Llywodraeth Cymru, yn ogystal â llawer o weithgareddau eraill.

Fel Cadeirydd Bwrdd Gweithredu’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid, rwy’n falch bod y broses o recriwtio aelodau bwrdd ar y gweill a bydd yn dod i ben yn fuan. Roedd ansawdd y ceisiadau yn rhagorol a fydd yn fy ngalluogi i adeiladu Bwrdd a all ysgogi'r newid sydd ei angen arnom i symud ein sector yn ei flaen.

Fodd bynnag, rwyf am bwysleisio bod rhywfaint o’r gwaith sydd ei angen i ategu’r newid hwnnw eisoes ar y gweill. Yn dilyn yr arolwg mapio gweithlu a gynhaliwyd y llynedd, bydd Llywodraeth Cymru yn anfon papur briffio cyn bo hir ar rai gwersi allweddol a ddysgwyd o’r gwaith hwn. Darparodd y gwaith mapio hwn giplun cychwynnol o'r gweithlu gwaith ieuenctid a bydd yn wybodaeth ddefnyddiol i'r Bwrdd newydd wrth iddo ddatblygu ei gynllun ar gyfer datblygu'r gweithlu.

Yn ogystal, yn dilyn y cynlluniau peilot Iaith Gymraeg a gynhaliwyd yng Ngheredigion a Chaerffili yn ddiweddar, rwyf hefyd yn falch o glywed bod Llywodraeth Cymru yn gwneud £440,000 ychwanegol y flwyddyn ar gael am y 3 blynedd nesaf i gefnogi ymdrechion i annog pobl ifanc a'r gweithlu i ddefnyddio'r Gymraeg yn amlach a chael syniad cliriach o anghenion pobl ifanc o ran derbyn gwasanaethau gwaith ieuenctid yn Gymraeg.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi £440,000 y flwyddyn arall dros 3 blynedd i gefnogi gwaith ychwanegol i ddeall sut y gall gwaith ieuenctid gyrraedd mwy o bobl ifanc, ac i nodi’r rhwystrau sy’n atal ymgysylltu â gwasanaethau gwaith ieuenctid. Gallai hyn gynnwys darparu cymorth i bobl ifanc ag anableddau, y rhai sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol, cymorth i bobl ifanc sy'n nodi eu bod yn LGTBQ+ ac unrhyw faes arall lle nad yw pobl ifanc yn defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd. Bydd ariannu ar gael i awdurdodau lleol y bydd gofyn iddynt weithio gyda'r sector gwirfoddol i ddatblygu a darparu gwasanaethau. Mae gwaith partneriaeth yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd.

Yr hydref hwn bydd llawer o bobl ifanc mewn perygl o brofi tlodi o ganlyniad i gostau byw cynyddol. Wrth i ni wynebu’r heriau economaidd hyn, yn ychwanegol at y materion presennol sy’n effeithio ar ein pobl ifanc, credaf y dibynnir yn fwy nag erioed ar wasanaethau gwaith ieuenctid i ddarparu cymorth.

Rhai o fy mlaenoriaethau cyntaf wrth i’r Bwrdd gael ei sefydlu yw cynnal adolygiad ariannu ar gyfer y sector, ymchwilio i gryfhau’r ddeddfwriaeth ar gyfer gwaith ieuenctid ac archwilio rôl a chylch gwaith corff cenedlaethol. Nawr yw'r amser i adeiladu cynaliadwyedd mewn gwaith ieuenctid.

Llais Person Ifanc

Mae Ellie Sanders yn 18 oed ac yn dod o Abertawe. Mae Ellie yn Llysgennad Climate Cymru ac yn aelod o Grŵp Llywio, yn ogystal â bod yn Ysgrifennydd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru (Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru) ac yn aelod o WEAll Cymru.  Mae gan Ellie y neges ganlynol ar gyfer pobl ifanc ac ar gyfer y rhai sy'n cefnogi pobl ifanc yng Nghymru.

Ellie climate change

'Un peth dwi'n clywed llawer – ac yn enwedig gan bobl ifanc – yw, “does dim pwynt i mi wneud dim byd, un person ydw i. Pa wahaniaeth fydd rhywbeth dwi'n gwneud yn ei wneud? Hyd yn oed pe bawn i eisiau gwneud rhywbeth, fyddwn i ddim yn gwybod sut i wneud gwahaniaeth i rywbeth sy'n effeithio ar y byd i gyd beth bynnag”.

Pe bawn i’n gallu rhoi un neges i bobl ifanc Cymru mewn ymateb i hyn, byddwn i’n dweud “Rydych chi’n bwerus. Yn fwy pwerus nag yr ydych chi'n meddwl. Rydych chi a'ch gweithredoedd yn bwysig.”

Mae fy nhaith wedi bod yn ymwneud â gweithredu hinsawdd, ond mae'r un neges yn wir am faterion eraill hefyd. Mae gweithredoedd a barn pobl ifanc yn bwysig a'r peth pwysicaf y gallwn ei wneud yw annog pobl ifanc i gymryd rhan sut bynnag y gallant.

Rwy’n teimlo’n falch iawn o allu dweud mai fi oedd un o Lysgenhadon cyntaf Climate Cymru. Fe ddechreuais i ymwneud â'r rhwydwaith o'r cychwyn cyntaf ac am siwrnai! Yr hyn a apeliodd fwyaf ataf oedd ein huchelgais – mynd â 10,000 o leisiau Cymreig i COP26, a oedd byth yn mynd i fod yn dasg hawdd. Ar y pryd, roeddwn yn gymharol newydd i fyd actifiaeth hinsawdd ac yn teimlo braidd yn ddiwerth. Beth allwn i, merch ifanc 16 oed o Dde Cymru, ei gyfrannu at ymgyrch Cymru gyfan mewn cynhadledd newid hinsawdd fyd-eang? Ond doedd dim angen i mi boeni. Wrth galon Climate Cymru mae cynwysoldeb; bod yn agored ac yn dderbyniol i bawb, waeth beth fo'ch hunaniaeth a'ch gwybodaeth am newid hinsawdd.

Rwy’n hynod ddiolchgar am y cyfleoedd rwyf wedi'u cael. Rwyf wedi gallu gweithio gyda rhai o elusennau a mudiadau mwyaf Cymru a chwrdd â phobl anhygoel sydd â chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd yn eu meysydd. Mae’r holl grwpiau hyn o bobl ac unigolion wedi’u dwyn ynghyd drwy Climate Cymru, ac mae hyn wedi caniatáu cydweithio ac atebion a rennir. Rwyf wedi dysgu llawer – gan gynnwys yr hyn y gallwn ei wneud fel pobl ifanc i helpu i frwydro yn erbyn argyfwng byd-eang. Gall fod yn frawychus ac eithafol meddwl bod yn rhaid i ni roi’r gorau i’n ffordd o fyw a dod yn rhyfelwyr eco i helpu i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. Ond mae cymaint o gamau bach y gallwn eu cymryd na fyddant yn effeithio'n fawr ar ein bywydau o ddydd i ddydd, ond a all helpu ein planed yn fawr. Yr hyn y mae'n rhaid i ni ei gofio yw, er y gall mynd â bag siopa amldro yn ein siop groser wythnosol yn lle prynu un plastig untro ymddangos yn fach ac yn ddi-nod, mae'n dal i fod yn un bag plastig untro llai yn y cefnfor. Dychmygwch pe bai pob siopwr yng Nghymru yn gwneud hyn. Yn sydyn, yn lle un bag plastig untro sy'n ymddangos yn ddibwys, mae miloedd nad sy'n mynd i mewn i'r cefnforoedd.

Yr hyn sy'n bwysig yw bod yn rhaid i ni bob amser fod â gobaith a chydnabod bod ein cyfraniadau, waeth pa mor fach, yn adio i fyny - a bod ein gweithredoedd o bwys. Rwyf wir yn credu bod gennym ddyletswydd i’n hunain ac i’r cenedlaethau a fydd yn ein dilyn i wneud y dyfodol gorau y gallwn i bawb. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw chwilfrydedd ac awydd am newid.'

Os oes gan unrhyw un o’ch pobl ifanc ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch drwy’r canlynol: https://climate.cymru/cy/ychwanegu-eich-llais/   

https://www.instagram.com/ycawales/ https://www.instagram.com/ycawales/

climate cymru

Ffocws Arbennig: Cynaliadwyedd

Wythnos Fawr Werdd 2022 – yn dechrau 24 Medi

Mae Climate Cymru yn cefnogi'r Wythnos Fawr Werdd gyda channoedd o ddigwyddiadau ledled Cymru i ddathlu'r gwaith anhygoel sy'n digwydd ar y newid yn yr hinsawdd ac i addysgu pobl am yr hyn sy'n digwydd a'r hyn y gallant ei wneud i helpu. Ewch i dudalen Dod o Hyd i Ddigwyddiad i weld beth sydd ar gael. Mae Wythnos Fawr Werdd yn ffordd wych o gychwyn eich taith gweithredu hinsawdd gyda'ch grwpiau ieuenctid - mae'n wythnos o bositifrwydd sydd mewn cyferbyniad i'r digalondid a'r anobaith mae llawer o bobl ifanc yn ei gysylltu â phwnc newid hinsawdd.

big green week

Pobl ifanc yn ymwneud â natur yn Sefydliad Glynebwy

Ymwelodd dros 80 o blant a theuluoedd lleol â Sefydliad Glynebwy (EVI)  ProMo-Cymru ym Mlaenau Gwent yn ystod eu Hwythnos Agored i gymryd rhan mewn amrywiaeth o grefftau awyr agored naturiol rhad ac am ddim a gweithdai addysgiadol bywyd gwyllt.

Mae llawer o’r mudiadau a gymerodd ran ar gael i gyflwyno sesiynau i grwpiau ieuenctid mewn mannau eraill – mae profiad blaenorol wedi dangos bod y math hwn o ddigwyddiad yn gatalydd i fwy o bobl ifanc ddod yn weithgar yn eu cymunedau lleol ac yn fwy ymwybodol o gynlluniau bioamrywiaeth lleol a mentrau amgylcheddol eraill.

evi

Cynhaliodd EggSeeds (elusen addysgiadol) weithdai, gan rannu eu hangerdd a ffyrdd arloesol o ysbrydoli a chysylltu â phlant a theuluoedd trwy grefftio naturiol. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys pyrograffeg (y grefft o addurno pren gyda marciau llosgi), crefft broc môr, paentio cerrig mân a gwneud a hau bomiau hadau i addurno gardd gymunedol EVI a mynd adref gyda nhw. 

Bu Ymddiriedolaeth Natur Gwent hefyd yn cymryd rhan yn yr wythnos, gan helpu pawb i adeiladu cartrefi pryfed ac adnabod gwahanol wyfynod mewn blychau gwyfynod (ffordd gyfeillgar a diniwed o gasglu gwyfynod). Eglurwyd rôl bwysig gwyfynod o ran peillio nosol a sut maent yn defnyddio eu sugnyddion hir i yfed neithdar o flodau. 

Dywedodd un rhiant, “Mae cymaint o wastraff plastig a dibwrpas yn gysylltiedig â gweithgareddau plant. Mae'n wych dod yma a defnyddio adnoddau naturiol a chynaliadwy ar gyfer crefftau sy'n hwyl, yn addysgiadol ac sydd â phwrpas gwirioneddol. Gallant fynd â nhw adref, eu defnyddio, cael eu hatgoffa o'r hyn a ddysgwyd a darganfod hyd yn oed yn fwy pan ddaw'r pryfed i aros. Mae'n wych iddynt gael eu hamgylchynu gan yr amgylchedd y maent yn dysgu amdano.”

owl sanctuary visit

Yn olaf, ymwelodd Noddfa Tylluanod Glyn Ebwy gyda'u tylluanod achub ac adar ysglyfaethus, gan ddefnyddio'r ganolfan a'i gardd i roi cyfle i deuluoedd ryngweithio â nhw a chael gwybod am eu cynefinoedd naturiol, eu diet a'u cadwraeth.

Dywedodd Sian Tucker, Rheolwr Canolfan EVI, “Mae’n hudolus gweld yr holl deuluoedd yma yn y sefydliad hynaf yng Nghymru yn dysgu am bwysigrwydd bioamrywiaeth, natur a bywyd gwyllt – yn union fel y gwnaeth cenedlaethau 170 o flynyddoedd cyn nhw pan oedd yr adeilad yn Sefydliad Gwyddonol.

Mae ffocws ar gynaliadwyedd, yr amgylchedd ac addysg yn rhan allweddol o'n hethos cymunedol yma yn EVI”.

Ariannwyd gweithgareddau Wythnos Agored EVI gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Yng Nghymru

Estyn yn cydnabod gwasanaethau gwaith ieuenctid o safon yn Nhorfaen

Mae sylwadau gan Estyn am ansawdd darpariaeth gwasanaeth gwaith ieuenctid yn Nhorfaen yn eu hadroddiad yn 2022 ar Wasanaethau Addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi tynnu sylw at sut mae gwasanaethau gwaith ieuenctid rhagorol yn helpu i adeiladu dyfodol gwell, gan fod o fudd i bobl ifanc a chymunedau.

torfaen YS

Yn ystod y pandemig cynhaliodd ac estynnodd Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen berthnasoedd cryf gyda phobl ifanc trwy hybiau ysgol a gwaith allgymorth. Yn y misoedd dilynol, mae Estyn yn pwysleisio bod “niferoedd uchel o bobl ifanc wedi dychwelyd i ddarpariaeth mynediad agored”.

Mae’r Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, yn esbonio sut, trwy fuddsoddi mewn gwasanaethau fel clybiau ieuenctid a meithrin partneriaethau cryf gydag asiantaethau eraill a gwasanaethau’r cyngor, mae datblygiadau’n cael eu gwneud a fydd yn dod â buddion cynaliadwy i bobl ifanc a chymunedau.

Dywedodd y Cynghorydd Cross: "Rydym yn falch o'n gwasanaeth ieuenctid sy'n cefnogi cannoedd o bobl ifanc bob blwyddyn. O ddarpariaeth wedi'i thargedu megis grwpiau rhieni ifanc, i weithio gydag asiantaethau eraill fel ysgolion a'r Hwb ym Mlaenafon, maen nhw'n cyffwrdd â bywydau pobl ifanc ledled Torfaen."

Am fanylion llawn gweler tudalennau 6 a 7 yma.

torfaen YS

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen, prosiect 16+ i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a bywyd.

Llwybr 2 Taith: Newyddion am alwadau am ariannu partneriaeth a chydweithio strategol

Yn hydref 2022, bydd Taith yn lansio ei ail alwad ariannu, Llwybr 2 – Partneriaeth a Chydweithio Strategol. Mae mudiadau gwaith ieuenctid yn gymwys i wneud cais o dan y llinyn hwn.

taith

Bydd y Llwybr yn ariannu prosiectau rhwng mudiadau gwaith ieuenctid yng Nghymru a’u partneriaid rhyngwladol sy’n dymuno cydweithio a rhannu eu harbenigedd a’u harferion gorau tuag at nod strategol.

Bydd Llwybr 2 yn cael ei lansio am geisiadau ym mis Hydref 2022. Cofiwch gadw llygad ar wefan Taith  am fanylion digwyddiadau, sesiynau galw heibio a gweminarau yn ogystal â gwybodaeth fanylach am gwmpas y llwybr ac awgrymiadau da ar sut i gyflwyno cais o safon.

Dylai mudiadau gwaith ieuenctid nodi hefyd y bydd Llwybr 1 (symudedd staff a dysgwyr) yn agor eto ar gyfer ceisiadau ym mis Ionawr 2023.

I gael rhagor o wybodaeth am Lwybrau 1 a 2 cysylltwch â thîm Taith ar enquiries@taith.wales.

O amgylch y Byd

eryica

ERYICA - digwyddiadau rhithwir

Mae Asiantaeth Gwybodaeth a Chwnsela Ieuenctid Ewrop (ERYICA) yn fudiad Ewropeaidd annibynnol, sy'n cynnwys cyrff a rhwydweithiau cydgysylltu gwybodaeth ieuenctid cenedlaethol a rhanbarthol. Mae ERYICA yn hyrwyddo cydweithrediad rhyngwladol ym maes gwaith a gwasanaethau gwybodaeth ieuenctid ac yn trefnu digwyddiadau rhithwir a gweminarau am ddim yn rheolaidd.

Cangen Ymgysylltu ag Ieuenctid Llywodraeth Cymru sy'n talu am aelodaeth ERYICA dros Gymru, sy'n golygu bod cyfleoedd ar gael i weithwyr ieuenctid, rheolwyr, gwirfoddolwyr ac ati yn y sectorau gwirfoddol a statudol yng Nghymru. Ymhlith y digwyddiadau sydd ar ddod:

  • Sut gall gwasanaethau gwybodaeth ieuenctid gefnogi ffoaduriaid ifanc? II Online Café - Medi 30, 11:00 – 13:00 CET
  • Gweminar ar lythrennedd ariannol – 19 Hydref, 11:00 – 13:00 CET
  • Gweminar ar iechyd meddwl – Tachwedd 23 , 11:00 – 13:00 CET
  • Canllaw ar Gyfranogiad Ieuenctid mewn Gwybodaeth Ieuenctid - Cyflwyniad Ar-lein – Rhagfyr 14, 11:00 – 12:00 CET

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Angelina Pereira Gonçalves - Cydlynydd Gwasanaeth Aelodau angelina.pereira@eryica.org neu ewch i wefan ERYICA.

Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae hi wedi bod yn haf prysur i dîm Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid (YWQM) gyda gwasanaeth Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid RhCT yn llwyddo i ennill y Marc Ansawdd Arian ac Ieuenctid a Chymuned Cynffig a'r Pîl yn adnewyddu eu Marc Ansawdd Efydd. Roedd yr aseswyr wedi'u calonogi'n fawr gan ymrwymiad y staff a'r gwirfoddolwyr yn y ddau fudiad ac wedi'u cyffroi gan yr arfer da a oedd yn cael ei arddangos. Pob lwc i Wasanaethau Ieuenctid Bro Morgannwg a Chaerffili ar eu hasesiadau fis Medi yma, a chroeso cynnes i Welsh ICE sy’n cychwyn ar eu taith Marc Ansawdd.

Bydd y tîm yn Wrecsam ar 5 Hydref 2022 yn cynnal seminar lle gall fudiadau ddarganfod mwy am y Marc Ansawdd a beth y gall ei wneud iddynt. Gallwch gofrestru eich diddordeb nawr

Cymraeg: yma

Ydych Chi Wedi Clywed?

Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc

Datblygwyd Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc o hyd at £2000 fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r Warant i Bobl Ifanc. Dysgwch fwy yma.

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda Explore

Mae rhaglen ddatblygu 6 wythnos Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru ar gyfer pobl ifanc 16-15 oed yn rhedeg ym mis Medi a mis Hydref. Mae'n cynnig cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i helpu i gynyddu hyder a sgiliau cyflogadwyedd.  Dysgwch fwy...

princes trust

Beth all fearless.org ei wneud i chi?

Fearless.org yw’r gwasanaeth ieuenctid sy’n gysylltiedig â’r elusen rhoi gwybod am droseddau'n ddienw Crimestoppers. Mae Fearless yn ymweld ag ysgolion, clybiau ieuenctid a digwyddiadau cymunedol gan ddarparu sesiynau rhyngweithiol i bobl ifanc a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud â llinellau cyffuriau, troseddau cyllyll a throseddau casineb. Mae gweithdai wedi'u cynllunio i addysgu pobl gan ddefnyddio profiad uniongyrchol a gweithio i frwydro yn erbyn y diwylliant gwrth-snecian.  I drefnu sesiwn yn eich gwasanaeth eich hun, cysylltwch â Kendra.Ross@crimestoppers-uk.org

fearless

Syniadau Mawr Cymru ar daith – Hydref 2022

Mae Syniadau Mawr Cymru yn mynd ar daith yr hydref hwn gan gynnig cyfres o ddigwyddiadau i bobl ifanc a allai fod â syniad busnes eisoes, neu sy’n syml yn chwilfrydig am fyd hunangyflogaeth. Dysgwch fwy yma.

Twf Swyddi Cymru Plws yma i helpu ein pobl ifanc i ffynnu!  

Os ydych chi'n gwybod am berson ifanc 16-18 oed a allai elwa o gefnogaeth i gael swydd neu benderfynu ar ei lwybr gyrfa, gallai #TwfSwyddiCymruPlws fod ar eu cyfer nhw. Cymerwch olwg yma

ewc

Cod Ymarfer ac Ymddygiad Proffesiynol Diwygiedig

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei God diwygiedig ar Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol.

Mae'r Cod yn nodi'r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a ddisgwylir gan 82,000 o ymarferwyr addysg cofrestredig CGA sy'n gweithio ledled Cymru a'i fwriad yw llywio eu barnau a'u penderfyniadau. Mae'r Cod diwygiedig ar gael i'w ddarllen nawr.

Addysgwyr Cymru

Dyma eich atgoffa bod Addysgwyr Cymru ar gael i fudiadau gwaith ieuenctid, gan gynnig mynediad i swyddi, cyfleoedd dysgu proffesiynol a gwybodaeth am lwybrau gyrfa.

ewc

A yw eich cofnod cofrestru CGA yn gywir?

Cymerwch amser i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol ar Gofrestr CGA yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch wirio'ch cofnod nawr trwy fewngofnodi i FyCGA.

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Mae CGGC wedi lansio cylch ariannu 2022/23 ar gyfer Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Mehefin. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Sioe Addysg Genedlaethol 2022

7 Hydref 2022, Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Bwciwch eich lle AM DDIM heddiw a dewch i ddweud helo i @YWWales ar stondin 59!

Meic

Byddwch yn Rhan o Cylchlythyr Gwaith Ieuenctid

E-bostiwch gwaithieuenctid@llyw.cymru os ydych am gyfrannu at y cylchlythyr nesaf.

Byddwn yn darparu canllaw arddull ar gyfer cyflwyno erthyglau, ynghyd â gwybodaeth am gyfanswm geiriau erthyglau ar gyfer y gwahanol adrannau.

Cofiwch ddefnyddio #YouthWorkWales #GwaithIeuenctidCymru ar drydar i godi proffil Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Ydych chi wedi tanysgrifio ar gyfer Bwletin Gwaith Ieuenctid?  Cofrestrwch yn gyflym yma

 
 
 

AMDANOM NI

E-gylchlythyr chwarterol sy’n darparu newyddion diweddaraf, diweddariadau a datblygiadau mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/gwaith-ieuenctid-ac-ymgysylltu


Cysylltwch â ni:

gwaithieuenctid@llyw.cymru

Dilyn ar-lein: