Bwletin Gwaith Ieuenctid

Mawrth 2021

 
 

Cynnwys

Gair gan Gadeirydd y Bwrdd

Cadeirydd y Bwrdd, Keith Towler

Llais Keith

Ar adeg pan mae pawb yn dechrau rhagweld llacio cyfyngiadau a chanllawiau diwygiedig ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid rydym hefyd wrth gwrs ar fin mynd i'r cyfnod cyn yr etholiad. Mae'r rhifyn hwn o'r Fwletin yn canolbwyntio ar bobl ifanc a'r broses ddemocrataidd wrth i bobl ifanc 16 a 17 oed gael pleidleisio am y tro cyntaf mewn etholiad Senedd.

Mae'n wych gweld cymaint o ddigwyddiadau hysting yn cael eu trefnu, rhai yn benodol ar gyfer pobl ifanc, gydag eraill lle mae pobl ifanc yn cymryd rhan ac yn gofyn cwestiynau i ymgeiswyr plaid wleidyddol. Rwy'n gobeithio y bydd y mwyafrif o bobl ifanc eisoes wedi cofrestru i bleidleisio. Os ydych chi'n cefnogi person ifanc sydd angen cofrestru o hyd, defnyddiwch y ddolen hon

Mae gwasanaethau gwaith ieuenctid mor brysur ag erioed ledled Cymru felly roeddwn i eisiau defnyddio'r cyfle hwn i ddweud cymaint mae'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid a gwirfoddolwyr yn ei wneud yn ystod y pandemig.

Er bod llawer o'r gweithlu gwaith ieuenctid wedi cael eu heffeithio gan ‘ffyrlo’, i lawer, ni fu unrhyw egwyl o gwbl. Mae ymarferwyr gwaith ieuenctid wedi parhau i gefnogi rhai o'r bobl ifanc fwyaf agored i niwed ledled y pandemig. Mae'n bwysig ein bod yn cydnabod ac yn deall y cyfraniad hwnnw.

Rwy'n clywed bod blinder a theimladau o beidio â chael eich gwerthfawrogi yn ddigalon ac wrth ddelio â phobl ifanc sy'n dioddef trawma ac yn wynebu ansicrwydd o ddydd i ddydd, mae'n effeithio ar forâl a lles ymarferwyr.

Mae gwaith ieuenctid yn achub bywyd i rai ac mae'n gwneud i gymaint o bethau cadarnhaol ddigwydd i bobl ifanc. Mae'n bwysig cydnabod hynny a chefnogi ein staff gwaith ieuenctid a'n gwirfoddolwyr. Gallwn wneud hynny trwy gydnabod cyfraniad gwaith ieuenctid Covid-19 a thrwy ymdrechu i gefnogi lles ein gweithlu wrth iddynt wynebu rhai o'r amgylchiadau mwyaf heriol y maent yn debygol o'u hwynebu erioed yn ystod eu gyrfaoedd gwaith ieuenctid.

Gyda diolch i Helen o CWVYS a'r holl gyfranwyr i'r rhifyn hwn.

Llais Person Ifanc

Yn y rhifyn yma mae gennym stori gan fenyw ifanc, a sut mae parhau i ymgysylltu â gwaith ieuenctid wedi ei helpu yn ystod cyfyngiadau symud y pandemig

Image of young person

Roedd byw'n annibynnol yn golygu fy mod i wedi bod yn eithaf unig am y rhan fwyaf o 2020. Mae gen i lawer o ffrindiau sy'n bwysig i mi, a roeddwn yn gweld eisiau nhw yn ystod y cyfyngiadau cymud. Mae fy nheulu hefyd yn bwysig i mi ac felly rydw i wedi gweld eisiau llawer o bobl. Rwyf hefyd wedi colli’r holl wirfoddoli yr oeddwn yn ei wneud yn fy ardal leol gyda gwasanaeth ieuenctid Conwy.

Rwyf wedi dioddef gydag iselder o'r blaen felly roedd bod ar fy mhen fy hun yn anodd. Siaradais â'm Gweithiwr Ieuenctid yn rheolaidd. Rhoddodd gefnogaeth a chymhelliant imi pan oeddwn ei angen. Fe wnaethon ni hefyd siarad am ffyrdd y gallwn i fod yn fwy egnïol gan nad oeddwn i eisiau gadael fy fflat ac roeddwn i'n ysmygu mwy na'r arfer.

Pan ddywedodd wrthyf fy mod wedi cael fy enwebu ac yn llwyddiannus wrth ennill Gwobr Diana am fy ngwirfoddoli roeddwn mor hapus ac ni allwn gredu fy mod wedi ennill. Pan ffoniodd i ddweud wrthyf, o ni ddim yn medru siarad mewn gwirionedd. Fe roddodd hyn hwb i mi hefyd gan ei fod yn dangos bod gen i weithwyr ieuenctid sy'n credu ynof fi ac roedd hefyd yn fy atgoffa fy mod i'n bwysig ac wedi rhoi llawer i'm cymuned ac felly dylwn i deimlo'n falch.

Fe roddodd obaith a chred i mi hefyd a rhoi hwb mawr i'm hunan-barch. Hefyd rhoddodd fy Ngwasanaeth Ieuenctid blac i mi, sydd nawr yn fy lolfa. Mae mynychu'r clybiau rhithwir hefyd wedi helpu gan fy mod wedi gallu siarad â phobl ifanc eraill yr oeddwn yn arfer gwirfoddoli â nhw. Dywedodd fy ngweithiwr ieuenctid wrthyf am aros yn gysylltiedig â nhw, fel rydw i'n ei wneud ag ef.

Ffocws Arbennig - Ymgysylltu Democrataidd

Codi dy Lais

llais

Mae Coda Dy Lais yn brosiect partneriaeth rhwng Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, Cerddoriaeth Celf Digidol Abertawe a Deryn, a ariennir gan Gronfa Democratiaeth y DU. Ei nod yw codi lleisiau pobl ifanc a gwella eu dealltwriaeth o'u rôl mewn democratiaeth yng Nghymru, gan gynnwys trwy gofrestru i bleidleisio a chymryd rhan yn yr etholiadau Senedd sydd ar ddod.

Wnaeth wefan Coda Dy Lais (i bobl ifanc) lansio ar 19eg Mawrth, mae’n cynnwys gwybodaeth allweddol am ddemocratiaeth a'r etholiad, a chynnwys digidol a grëwyd gan bobl ifanc yng Nghymru. Ewch i'r wefan i ddarganfod mwy!

Fel rhan o'r prosiect, mae cyllid ar gael i bobl ifanc a chlybiau ieuenctid i helpu i godi llais pobl ifanc am ddemocratiaeth yng Nghymru ac etholiadau'r Senedd.

Gall pobl ifanc (16-30 oed) wneud cais am £500 i greu cynnwys digidol (ee fideos, podlediadau, blogiau) gan roi eu safbwyntiau ar ddemocratiaeth yng Nghymru a'r etholiad. Bydd y cynnwys digidol yn cael ei rannu ar wefan Coda Dy Lais a'r cyfryngau cymdeithasol.

Gall sefydliadau ieuenctid yng Nghymru wneud cais am £500 i gynnal digwyddiad neu weithgaredd ar-lein sy'n cefnogi pobl ifanc i ddysgu am yr etholiad Senedd sydd ar ddod a chodi eu llais.

Bydd Hustings Coda Dy Lais yn digwydd ddydd Iau 15fed Ebrill.

I gael mwy o wybodaeth am Coda Dy Lais, gan gynnwys yr arian sydd ar gael i bobl ifanc a sefydliadau ieuenctid, cysylltwch â Grant Poiner - grant@bgc.wales

Mae pobl ifanc yn cyhoeddi galwad ledled y DU am drawsnewid iechyd meddwl

logo

Nododd ymgyrchwyr ifanc ledled y DU Wythnos Iechyd Meddwl Plant (1-7 Chwefror 2021) gyda galwad unedig am drawsnewid y system iechyd meddwl yn un sy'n rhoi anghenion pobl ifanc yn y canol.

Gyda chefnogaeth elusennau ym mhob un o bedair gwlad y DU, gan gynnwys Hafal a ProMo-Cymru yng Nghymru, mae cannoedd o bobl ifanc wedi dod ynghyd i amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer sut y dylai gwasanaethau iechyd meddwl edrych yn eu cymunedau fel rhan o 'Our Minds Our Future'.

Yng Nghymru, mae Hafal a ProMo-Cymru wedi casglu lleisiau mwy na 100 o bobl ifanc rhwng 12 a 25 oed, gan fynegi eu barn, eu dymuniadau a'u theimladau am beth dylai gefnogaeth iechyd meddwl a lles (o ansawdd dda) edrych a theimlo fel.

Yr alwad gan bobl ifanc i wella cefnogaeth iechyd meddwl a lles emosiynol yw:

  1. Rydyn ni eisiau ffordd ganolog i bobl ifanc 16-25 oed ddod o hyd i gymorth a'i gyrchu
  2. Rydyn ni eisiau gweld gwasanaethau'n cydweithio'n dda i'n helpu ni i ddefnyddio dull cyfannol
  3. Rydym am gael mynediad at leoliadau wyneb yn wyneb ac ar-lein sy'n ddiogel, yn groesawgar ac yn parchus
  4. Rydyn ni am i ddylanwadwyr a llunwyr penderfyniadau wrando arnon ni, clywed ein llais a bod yn atebol i ni
  5. Rydyn ni eisiau gweld Gweinidog gyda phortffolio ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed

I gael mwy o wybodaeth am 'Our Minds Our Future' (Cymru) a sut y gallwch chi gymryd rhan,defnyddiwch y ddolen hon

Fy Ngwaith Ieuenctid / Beth Mae Gwaith Ieuenctid yn ei Olygu i Mi

Conwy CBC

Dywedwch wrthym am eich gwaith a’r heriau sy’n eich wynebu

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi bod yn cyflwyno gwaith ieuenctid yn ystod y pandemig ond yn ceisio meddwl am ffyrdd newydd ac arloesol y gallwn weithio'n ddiogel. Mae hyn wedi bod yn anodd ar adegau wrth i ni wynebu rhwystrau newydd a cholli'r darpariaethau mynediad agored, fodd bynnag rydym wedi addasu. Rydym wedi gallu parhau â gwaith allgymorth a chefnogi pobl ifanc agored i niwed ledled y gwahanol Haenau. Mae allgymorth wedi cael ei rwystrau ei hun, gan gynnwys anawsterau grwpiau yn ymgynnull, y tywydd a nosweithiau dywyllach yn tynnu i mewn. Rydym wedi gallu meithrin perthnasoedd cadarnhaol â phobl ifanc Conwy ac mae ein presenoldeb yn y gymuned wedi helpu'r bobl ifanc i weld rydyn ni dal yma i'w cefnogi. Byddwn yn parhau i wneud hynny ac yn edrych ymlaen at wahodd pobl ifanc yn ôl i'n canolfannau.

Beth sy'n wych am yr hyn rydych chi'n ei wneud a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn eich ardal chi

Mae gan y bobl ifanc ledled Conwy fynediad at Wasanaeth Ieuenctid sydd wedi addasu ers mis Mawrth 2020. Rydym wedi gallu sefydlu rhaglen allgymorth sy'n caniatáu i bobl ifanc gael mynediad at weithwyr ieuenctid eu hardal ar draws pob ardal yng Nghonwy. Mae allgymorth yn caniatáu i weithwyr ieuenctid barhau i adeiladu eu perthnasoedd â phobl ifanc a rhieni yn ein cymuned leol. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, yn ogystal â'r timau plismona lleol ledled Conwy. Yna cefnogwyd hyn eto gan ein hymweliadau ar stepen drws â phobl ifanc agored i niwed yn ystod canllawiau cloi llymach. Rydym wedi cael adborth da ar gyfer ein gwaith allgymorth gan bobl ifanc ac aelodau eraill o'r gymuned leol.

Sut ydych chi'n defnyddio'ch sgiliau

Mae gweithwyr ieuenctid yng Nghonwy yn addasu'n gyson ac yn dysgu ffyrdd newydd o gymhwyso ein sgiliau i'n gwaith. Mae ein gwaith allgymorth yn wahanol i'n darpariaethau mynediad agored arferol, fodd bynnag, rydym yn dal i adeiladu a chynnal perthnasoedd â phobl ifanc. Pan allwn barhau â darpariaethau fel y gwnaethom cyn Mawrth 2020, bydd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn parhau i ddarparu allgymorth ar ryw ffurf. Rydyn ni'n gallu cysylltu â phobl ifanc nad ydyn nhw wedi mynychu darpariaethau o'r blaen, a chynyddu nifer ein pobl. Rydym wedi cael adborth gwych gan y teuluoedd rydyn ni'n eu cefnogi, sy'n ddiolchgar o weld wyneb cyfeillgar o le diogel, sydd wedi'i bellhau'n gymdeithasol.

I ddarganfod mwy

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

01492 575100 youthservice@conwy.gov.uk neu gwasanaethieuenctid@conwy.gov.uk @GIConwyYS

Ydych chi wedi clywed

Pob rhifyn rydym yn darparu lle i unigolion a sefydliadau rannu gwybodaeth â'u cyfoedion.

YEF

Mae Gronfa Waddol Ieuenctid (YEF) yn gyffrous i rannu newyddion am y rowndiau grant sydd ar ddod. Mae YEF wedi lansio ei brosbectws, gan gyhoeddi buddsoddiad o hyd at £20 miliwn i ddarganfod beth sy'n gweithio i gefnogi'r plant a'r bobl ifanc sydd â'r risg uchaf o ddod yn rhan o drais, darllenwch fwy am sut i wneud cais yn y prosbectws.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd CWVYS adroddiad ar effaith Coronafeirws ar y sector ieuenctid gwirfoddol, yn dilyn arolwg o'i Aelodaeth. Mae'n dilyn ymlaen o arolwg ac adroddiad tebyg a gyhoeddwyd yr haf diwethaf. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiad diweddaraf yma.

CWVYS
St John's

Mae Ambiwlans Sant Ioan Cymru yn ail-ysgrifennu ei gwricwlwm ar gyfer Cadetiaid 11-18 oed, ac yn chwilio am gefnogaeth gan y gymuned Gwaith Ieuenctid. Mae Ambiwlans Sant Ioan Cymru eisiau llunio cwricwlwm cryf, cyflawn sy'n fodern, yn berthnasol ac yn ddeniadol. Os ydych chi am gymryd rhan neu eisiau mwy o wybodaeth e-bostiwch youth@sjacymru.org.uk

Mae Grŵp Cynghori Pobl Ifanc yn NYAS Cymru wedi lansio eu maniffesto sy’n cynnwys adran ar “Pe byddent yn Prif Weinidog am Ddiwrnod” a’r hyn y byddent am ei weld yn digwydd. Mae'n craff a byddai NYAS wrth ei fodd yn gweld diwrnod o'r fath lle mae bobl ifanc a phrofiad ofal yn cymryd drosodd y Senedd. Darllenwch eu hadroddiad o'r enw “Gwrandewch os ydych yn Gofalu.”

NYAS
Vote logo

Mae Prosiect Pleidlais 16/17 yn ymgyrch sy’n ymgysylltu pobl ifanc a gwleidyddiaeth cyn etholiadau Seneddol. Bydd ‘Ni Bia’r Dewis’ yn gynhadledd rithiol a gynhelir ar Ebrill y 15fed, ac fe gynigir sesiynau ar lythrennedd gwleidyddol i weithwyr ieuenctid i unrhyw grŵp â diddordeb. Ceir gwybodaeth bellach ar y wefan

EWC

Mae'r arolwg gweithlu addysg cenedlaethol cyntaf a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, PYOG, CWVYS ac ETS Cymru ar gyfer gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid cofrestredig EWC yn fyw.

Dywedwch wrthym am y materion sy'n wirioneddol effeithio arnoch chi megis lles, dysgu proffesiynol ac effaith Covid-19.

Dyma'r linc

Bwriad Fframwaith newydd Llywodraeth Cymru ar sefydlu dull ysgol gyfan o ymdrin â lles emosiynol a meddyliol yw cefnogi ysgolion a staff mewn lleoliadau addysg eraill i adolygu eu tirwedd llesiant eu hunain ac i ddatblygu cynlluniau i fynd i'r afael â'u gwendidau ac adeiladu ar eu cryfderau.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Marc Ansawdd ar gyfer  Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid yn parhau i fynd o nerth i nerth. Llongyfarchiadau i Glybiau Bechgyn a Merched Cymru a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin (DrMz) am eu cyflawniad Efydd a dda iawn i Sir Benfro a Castell-nedd Port Talbot am adnewyddu eu Efydd. Pob lwc i Nxt Generation, Wobr Dug Caeredin ac Ambiwlans Sant Ioan gyda'u ceisiadau y mis hwn. Os yw'ch sefydliad yn dymuno cymryd rhan yn y Marc Ansawdd cysylltwch a Andrew.Borsden@ewc.wales

Marciwch y Dyddiad

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (23ain-30ain Mehefin) yn gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid ledled Cymru. Rydym yn annog pobl ifanc, sefydliadau gwaith ieuenctid, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a rhanddeiliaid eraill i ymuno yn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnodau #YouthWorkWales a #GwaithIeuenctidCymru.

Dilynwch @YWWales ac ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio #YouthWorkWales a #GwaithIeuenctidCymru

Meic

Byddwch yn Rhan o Daflen Newyddion Gwaith Ieuenctid

E-bostiwch gwaithieuenctid@llyw.cymru os ydych am gyfrannu at y cylchlythyr nesaf.

Byddwn yn darparu canllaw arddull ar gyfer cyflwyno erthyglau, ynghyd â gwybodaeth am gyfanswm geiriau erthyglau ar gyfer y gwahanol adrannau.

Cofiwch ddefnyddio #YouthWorkWales #GwaithIeuenctidCymru ar drydar i godi proffil Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Ydych chi wedi tanysgrifio ar gyfer Bwletin Gwaith Ieuenctid?  Cofrestrwch yn gyflym yma

 
 
 

AMDANOM NI

E-gylchlythyr chwarterol sy’n darparu newyddion diweddaraf, diweddariadau a datblygiadau mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/gwaith-ieuenctid-ac-ymgysylltu


Cysylltwch â ni:

gwaithieuenctid@llyw.cymru

Dilyn ar-lein: