Bwletin - Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig a chadarnhau’r camau nesaf ar gyfer ffyrlo; Y Gronfa Cadernid Economaidd; COVID-19 – Traciwr Ymddygiad Defnyddwyr; Yswiriant Tarfu ar Fusnes; Profi, Olrhain, Diogelu: canllawiau i gyflogwyr; Canllawiau Arferion Gorau ar weithio’n ddiogel

Croeso Cymru
Newyddion diwydiant

Dragon Logo

3 Mehefin 2020


cu

Cynnwys Bwletin - Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig a chadarnhau’r camau nesaf ar gyfer ffyrlo; Y Gronfa Cadernid Economaidd; COVID-19 – Traciwr Ymddygiad Defnyddwyr; Yswiriant Tarfu ar Fusnes; Profi, Olrhain, Diogelu: canllawiau i gyflogwyr; Canllawiau Arferion Gorau ar weithio’n ddiogel


Estyn y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig a chadarnhau’r camau nesaf ar gyfer ffyrlo

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi’r newyddion diweddaraf am y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig a’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws. Mae rhagor o fanylion ar wefan Busnes Cymru.


Y Gronfa Cadernid Economaidd

Cafodd y Gronfa Cadernid Economaidd, sy’n werth £500 miliwn, ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru er mwyn llenwi’r bylchau yn y cynlluniau cymorth a oedd wedi cael eu cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU. Mae’r cynlluniau hynny’n cynnwys y Cynllun Cadw Swyddi a’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig, a fydd yn gwarantu 80% o gyflogau ac incwm pobl.

Daeth bron 9,000 o geisiadau i law yn ystod wythnos gyntaf y Gronfa Cadernid Economaidd, pan oedd £300 miliwn ar gael. O’r herwydd, cafodd y Gronfa ei hatal dros dro er mwyn rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried pa gymorth arall sydd ei angen ar fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol. Bydd yr ail gam yn dechrau’n fuan.

Cafodd cam nesaf y Gronfa Cadernid Economaidd, pan fydd £100 miliwn ar gael, ei gyhoeddi’n ddiweddar. Bydd y meini prawf ar gael ganol mis Mehefin gan roi amser i fusnesau baratoi cyn i’r gronfa agor ar gyfer ceisiadau ddiwedd mis Mehefin. Mae’n bwysig nodi y bydd Cam 2 yn dechrau pan fyddwn wedi cau’r cam cyntaf a dyna pam na allwn roi dyddiad penodol ar hyn o bryd.

O ran bod yn gymwys i gael cymorth o dan y Gronfa, bydd Cam 2 yn gweithio yn yr un ffordd â Cham 1 ond bydd y cynllun ar gyfer microfusnesau’n cael ei ddiweddaru, er mwyn i gwmnïau cyfyngedig nad ydynt wedi cofrestru at ddibenion TAW gael manteisio ar y Gronfa, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf ehangach ar gymhwystra.    

Ewch i wefan Busnes Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.


COVID-19 – Traciwr Ymddygiad Defnyddwyr

Mae Croeso Cymru yn cydweithio gyda Visit Scotland a Visit England ar draciwr ymddygiad defnyddwyr. Mae’n canolbwyntio ar bobl sy’n byw ym Mhrydain ac yn asesu’r hyn y maent yn bwriadu’i wneud o ran gwyliau domestig ar gyfer gweddill 2020 a misoedd cynnar 2021. Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal yn wythnosol am gyfnod o dri mis. Mae canlyniadau cam cyntaf y gweithgarwch ar gael ac maent yn ymdrin â:

  • Meddylfryd y genedl – ei fesur
  • Hyder defnyddwyr o ran cymryd seibiant byr/gwyliau, a phryd y maent yn debygol o gynllunio, archebu a chymryd unrhyw wyliau 
  • I ble yn y DU y byddant yn debygol o fynd, pa fath o lety y byddant yn ei ddefnyddio a sut y maent yn bwriadu teithio yno
  • Pa fathau o weithgareddau y maent yn debygol o ymgymryd â nhw yn y gyrchfan y byddant yn ei dewis

Bydd dadansoddiadau manylach ar gael bob mis ar gyfer Cymru.


Yswiriant Tarfu ar Fusnes

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi cyhoeddi’r newyddion diweddaraf am yr achos cyfreithiol y mae’n ei ddwyn mewn perthynas ag yswiriant tarfu ar fusnes. Mae datganiad FCA i’r wasg i’w weld yma. 


Profi, Olrhain, Diogelu: canllawiau i gyflogwyr

Profi, Olrhain, Diogelu yw cynllun Llywodraeth Cymru i brofi ac olrhain cysylltiadau a fydd yn helpu dinasyddion Cymru i ddychwelyd i'w bywydau bob dydd yn raddol ac yn ddiogel. Ewch i wefan Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth.


Canllawiau Arferion Gorau ar weithio’n ddiogel

Rydym wrthi’n ymgynghori, drwy’r Fforymau Twristiaeth Rhanbarthol, ar ganllawiau arferion gorau ar gyfer gweithio’n ddiogel yn yr economi ymwelwyr/y sector twristiaeth yn barod ar gyfer yr adeg y caiff y cyfyngiadau eu llacio. Dim ond pan fydd yn ddiogel gwneud hynny y bydd unrhyw gyfyngiadau’n cael eu llacio yng Nghymru, a dim ond yn unol â map ffordd Llywodraeth Cymru ar gyfer adfer yr economi Llacio'r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a'n heconomi: dal i drafod.

Yn y cyfamser, mae amrywiaeth o gymorth ymarferol a chanllawiau ar gyfer cyflogwyr ar draws amryfal feysydd busnes i’w gweld yma − Diogelu Cymru yn y Gweithle: Ailddechrau ac ailagor busnes.


Mae Busnes Cymru yn rhoi cymorth a chyngor wedi'i deilwra i fusnesau ynglŷn â delio â coronafeirws, o gynllunio ariannol a chynllunio cadwyni cyflenwi i gael cyngor ar faterion staffio. Cynghorir busnesau twristiaeth a rhanddeiliaid yng Nghymru sy'n dymuno cael canllawiau penodol i ymweld â gwefan Busnes Cymru neu ffonio llinell gymorth busnes Cymru ar 03000 6 03000, ac ymweld yn rheolaidd gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am iechyd y cyhoedd i chi, eich staff a'ch ymwelwyr.


HomepageFacebookTwitterInstagram