Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

Croeso Cymru
Newyddion diwydiant

Dragon Logo

24 Ebrill 2020


c19 weekly update

Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

Mae’r sefyllfa’n datblygu’n gyflym. Dilynwch yr adroddiadau ar y newyddion ac i weld y cyngor diweddaraf ewch i wefan wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gwefan gwefan Busnes Cymru yn rheolaidd.


Llywodraeth Cymru yn rhyddhau cefnogaeth fusnes ychwanegol o £100m wrth i’r Gronfa Cadernid Economaidd dderbyn nifer digynsail o geisiadau

Mae cam diweddaraf Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru wedi elwa o ryddhau £100 miliwn yn rhagor gan weinidogion o fewn 72 awr i lansio, oherwydd galw aruthrol.

Mwy o fanylion ar gael yma.

Edrychwch a ydych yn gymwys ar: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy


Y Prif Weinidog yn cyhoeddi llwybr i arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi heddiw fframwaith a saith cwestiwn allweddol i helpu i arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws.

Bydd y fframwaith yn helpu i benderfynu pryd bydd posib dechrau llacio’r cyfyngiadau aros gartref llym ac yn helpu i ddod o hyd i ffordd i bobl yng Nghymru fyw a gweithio ochr yn ochr â’r coronafeirws.

Mae rhaglen ledled Cymru o oruchwylio, adnabod achosion ac olrhain y clefyd yn cael ei datblygu drwy swyddfa’r Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton. Bydd hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd profi cymunedol a chefnogi cyfyngu ar heintiau coronafeirws newydd fel a phan mae’r cyfyngiadau’n cael eu llacio.

Bydd y fframwaith – a’r saith cwestiwn – yn helpu i benderfynu pryd yw’r amser priodol i lacio rhai o’r rheoliadau aros gartref.

Dyma’r saith cwestiwn:

 • A fyddai llacio’r cyfyngiadau’n cael effaith negyddol ar reoli’r feirws?
 • A yw mesur penodol yn creu risg isel o haint pellach?
 • Sut gellir ei fonitro a’i orfodi?
 • A oes modd ei wyrdroi’n gyflym os bydd yn creu canlyniadau anfwriadol?
 • A oes mantais economaidd bositif?
 • A yw’n cael effaith bositif ar les pobl?
 • A yw’n cael effaith bositif ar gydraddoldeb?

Darllenwch yn llawn yma.


Canllawiau pellach ar dderbyn archebion cyn 26 Medi 2020

Rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau gan fusnesau ynghylch Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020 a'r canllawiau dilynol a gyhoeddwyd, yn enwedig mewn perthynas â derbyn archebion rhwng nawr a 26 Medi.  Mae'r (ddolen) hon yn rhoi mwy o eglurder ar yr ymholiadau hynny.


Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws ar agor

Mae gwasanaeth hawlio ar-lein y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws wedi’i lansio ar GOV.UK. Gall unrhyw endid ar gyflogres y DU ymgeisio, gan gynnwys busnesau, elusennau, asiantaethau recriwtio ac awdurdodau cyhoeddus. I baratoi eich hawliad, bydd angen i chi:

 • gael Rhif Adnabod a Chyfrinair ar gyfer Porthol y Llywodraeth – os nad oes gennych gyfrif, gallwch ymgeisio am un ar-lein
 • bod wedi eich cofrestru ar gyfer PAYE ar-lein – os nad ydych wedi cofrestru eto, gallwch gofrestru yma.
 • cael yr wybodaeth ganlynol ar gyfer pob gweithiwr ar y cynllun seibiant y byddwch yn hawlio ar eu cyfer: Enw, Rhif Yswiriant Gwladol, Cyfnod yr hawliad a swm yr hawliad, rhif PAYE/cyflogwr (opsiynol).
 • os oes gennych lai na 100 o staff ar y cynllun seibiant, nodi’r wybodaeth yn uniongyrchol yn y system ar gyfer pob Os oes gennych 100 neu fwy o staff ar y cynllun seibiant – bydd angen ichi lanlwytho ffeil sy’n cynnwys gwybodaeth pob gweithiwr; bydd HMRC yn derbyn y mathau a ganlyn o ffeiliau: .xls .xlsx .csv .ods.

Dylech gadw pob cofnod a chyfrifiad mewn perthynas â’ch hawliadau. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y cynllun ac i weld a ydych yn gymwys yma.


Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol

Cymorth i amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u heffeithio gan coronafeirws

Mae'r Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol yn rhoi cymorth gyda phwysau byrdymor brys i helpu:

 • amgueddfeydd
 • casgliadau
 • gwasanaethau cadwraeth hunangyflogedig, er enghraifft cadwraethwyr a churaduron
 • archifau
 • llyfrgelloedd

I wneud cais e-bostiwch CultureAndSport.Covid19@gov.wales gydag amlinelliad o'ch gofynion (dim mwy na 200 o eiriau).


Yr Effaith ar y Diwydiant – Arolygon Tracio

Rydym yn parhau i fonitro effaith COVID-19 ac yn tynnu sylw staff ar lefel uwch o fewn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU at gasgliadau a materion pwysig. Rydym yn lansio trydydd cam yr arolwg ffôn yr wythnos hon sy’n canolbwyntio ar gyllid a materion y mae’r sector twristiaeth yn eu hwynebu. Rydym hefyd wedi diweddaru’r arolwg ar-lein sydd ar gael yma.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus wrth i chi ddarparu adborth gwerthfawr.


Datgelu rheolau coronafeirws adolygedig ar gyfer Cymru

Mae’r rheoliadau aros gartref wedi cael eu hadolygu yng Nghymru er mwyn parhau i atal lledaeniad y coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru yn newid y gofyniad craidd i bobl beidio â gadael y lle ble maent yn byw i ofyniad i beidio â gadael neu aros o’r lle hwnnw.

Bydd hyn yn helpu i esbonio i bobl sy’n gadael eu cartref gydag esgus rhesymol – fel mynd allan i siopa am fwyd, ar gyfer gofal iechyd neu i’r gwaith – nad ydynt yn gallu aros allan i wneud pethau eraill.

Darllenwch fwy yma.


Yr wybodaeth ddiweddaraf am farchnata

Er y cafodd yr holl brif weithgareddau marchnata eu hatal dros dro o ganol mis Mawrth, rydym yn parhau i fod ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn canolbwyntio ar wybodaeth am iechyd y cyhoedd a’r neges syml “Hwyl Fawr. Am y Tro”. Rydym hefyd yn ail-drydar ac yn rhannu negeseuon dethol ar draws platfformau, o gyrchfannau, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr Heddlu ac eraill er mwyn cefnogi’r neges gyffredinol.

Mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu pob diwrnod a dros yr wythnos i 10 diwrnod nesaf, gan ddibynnu ar deimladau’r cyhoedd a’r sefyllfa bryd hynny, rydym yn anelu at yn raddol gyflwyno cynnwys addas ar ein sianeli cymdeithasol.  Rydym hefyd yn gosod y sylfeini i sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau bosib i gefnogi’r diwydiant yn y tymor byr a’r tymor canolig.  Mae’r gwaith hwnnw yn golygu ystyried gweithgarwch fydd yn cynnwys nifer o randdeiliaid a phartneriaid.  Edrychwch ar ein gohebiaeth o fewn y diwydiant yn rheolaidd i wneud yn siŵr eich bod yn gwybod y newyddion diweddaraf.


Gweminarau Ukinbound – Gweminarau Arweiniad mewn Argyfwng COVID-19

UKinbound yw yr unig gymdeithas fasnach sy’n cynrychioli buddiannau sector twristiaeth dramor y DU ac maent yn sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod fel ysgogwr economaidd a chyflogaeth amlwg yn y DU.  Yn ystod yr achos o COVID-19 maent yn cynnal cyfres o weminarau ar gyfer eu haelodau ac mae Ukinbound wedi rhoi’r cyfle, yn garedig iawn, i’r rhai hynny nad ydynt yn aelodau i weld y recordiadau. 

Cafodd y Weminar Arweinyddiaeth mewn Argyfwng ei chynnal mewn partneriaeth â Nicola Lyle o Fired Up Leaders a cewch weld y cyflwyniadau o’r sesiwn a dolen at y recordiad yma.

Cofiwch bod hwn wedi’i recordio ymlaen llaw, felly ni fydd yn bosibl ichi ofyn cwestiynau. 

Am ragor o wybodaeth am Ukinbound edrychwch ar www.ukinbound.org


Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf drwy newyddion y diwydiant

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’r cymorth a’r sicrwydd sydd eu hangen ar fusnesau yn ystod yr adeg anodd, ddigynsail hon, ac rydyn ni wedi cyhoeddi nifer o fwletinau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws (COVID-19). Mae’r bwletinau ar gael yma.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • 20 Ebrill: Bwletin: Cronfa Cadernid Economaidd - £100m ychwanegol; Yswiriant aflonyddwch busnes - galwad am dystiolaeth; Cynllun Cadw Swyddi ar agor
 • 17 Ebrill: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth
 • 17 Ebrill: Y Gronfa Cadernid Economaidd - y cyfnod ymgeisio yn dechrau
 • 10 Ebrill: Dysgwch a yw eich busnes yn gymwys i gael cymorth gan y Gronfa Cadernid Economaidd newydd
 • 09 Ebrill: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth
 • 08 Ebrill: Hysbysiad Brys i Fusnesau Llety Gwyliau (Diwygio) / Cais i Fusnesau Llety Gwyliau ddarparu llety i grwpiau bregus
 • 02 Ebrill: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth
 • 30 Mawrth: Cronfa Cadernid Economaidd newydd gwerth £500 miliwn wedi’i lansio ar gyfer Cymru
 • 27 Mawrth: Neges Frys i Fusnesau Llety Gwyliau
 • 27 Mawrth: Cynllun Cymorth Incwm ar gyfer yr Hunangyflogedig; Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws
 • 26 Mawrth: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth
 • 25 Mawrth: Neges Frys: COVID-19 – Cyngor i Berchnogion a Gweithredwyr Parciau Gwyliau
 • 24 Mawrth: Canllawiau ar y Coronafeirws ar gyfer Busnesau ac Eiddo a fydd yn cau
 • 23 Mawrth: Cyflwyno mesurau newydd cadarn heddiw i arafu lledaeniad y coronafeirws
 • 19 Mawrth: Gweinidogion yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd gwerth £1.4 biliwn i fusnesau
 • 12 Mawrth: Coronafeirws: gwybodaeth i’r diwydiant

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y newyddion diweddaraf ar gyfer y diwydiant twristiaeth drwy ein dilyn ar @CroseoCymruBus, a hefyd anogwch eraill a allai fod ar eu hennill o wneud hynny i danysgrifio i’n cylchlythyr ni yma.


HomepageFacebookTwitterInstagram