Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

Croeso Cymru
Newyddion diwydiant

Dragon Logo

9 Ebrill 2020


c19 weekly update

Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

Mae’r sefyllfa’n datblygu’n gyflym. Dilynwch yr adroddiadau ar y newyddion ac i weld y cyngor diweddaraf ewch i wefan wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gwefan gwefan Busnes Cymru yn rheolaidd.


Prif Weinidog Cymru a’r gwasanaethau cyhoeddus yn galw ar bobl Cymru i aros gartref y achub bywydau y Pasg hwn

Mae llythyr digynsail oddi wrth Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi’i gyd-lofnodi gan y gwasanaethau argyfwng ac iechyd ac arweinwyr cynghorau Cymru, yn galw ar bawb yn y wlad i aros gartref dros benwythnos y Pasg er mwyn achub bywydau.  Mwy o fanylion ar gael yma.


Cais i Fusnesau Llety Gwyliau ddarparu llety i grwpiau bregus 

Mae Gweinidogion Cymru yn wynebu her benodol o ran sicrhau digon o lety ar gyfer grwpiau bregus, nifer ohonynt wedi’u dadleoli oherwydd yr epidemig Coronafeirws.  Mae’r llythyr hwn gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn gofyn i fusnesau llety gwyliau ddarparu eu llety at y diben hwn.  O ystyried y brys ynghylch y mater hwn, rydym am gael atebion erbyn 4pm ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020. 


Rhaid i westai, lletyau gwely a brecwast a chartrefi gwyliau aros ar gau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gweithredwyr llety gwyliau yng Nghymru sy’n ymwneud â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) Cymru 2020.

Mae’r canllawiau yn glir y dylai pob busnes llety gwyliau fod eisoes ar gau a rhaid iddynt aros ar gau nes clywir yn wahanol. Mae’n drosedd i berchnogion llety beidio â chydymffurfio â’r rheoliadau hyn. Mae hefyd yn drosedd i unrhyw un i atal perchnogion rhag cyflawni eu dyletswyddau. Cewch hyd i fwy o fanylion yma.


Yr Effaith ar y Diwydiant – Arolygon Tracio

Er mwyn darparu data ar yr effaith a helpu i gefnogi’r diwydiant yn ystod y cyfnod heriol hwn, fe wnaethom gynnal ail don o’n harolwg dros y ffôn a estynnwyd i 400 o fusnesau twristiaeth yng Nghymru ddiwedd mis Mawrth. Mae crynodeb o’r canfyddiadau i’w gweld yma. 

Byddwn yn cynnal trydedd don o’r arolwg yn ddiweddarach yn y mis. Diolch yn fawr i’r rheini sydd wedi ymateb hyd yma, rydym yn ddiolchgar iawn eich bod wedi cymryd rhan.

Mae arolwg ar-lein wedi bod ar agor hefyd a bydd hwn yn cael ei ddiweddaru yn ddiweddarach yn y mis. Gallwch lenwi’r arolwg yma. Os ydych wedi llenwi’r fersiwn ar-lein flaenorol a’ch bod am gyflwyno ymateb newydd, efallai y bydd rhaid ichi adnewyddu tudalen eich porwr drwy ddefnyddio CRTL+F5.


Cysylltu â Rhanddeiliaid o fewn y Diwydiant

Mae Croeso Cymru yn parhau i gysylltu’n ddyddiol â’r sector ledled Cymru, a heddiw cynhaliwyd eu cyfarfod wythnosol gyda’r grŵp o brif gynrychiolwyr y diwydiant sy’n sicrhau ein bod yn dod i glywed am y prif faterion sy’n cael effaith ar y diwydiant. 

I grynhoi, y prif negeseuon oedd, tra yr oeddem yn croesawu y cymorth oedd eisoes wedi’i gyhoeddi, nid oedd y sefyllfa wedi newid ac roedd pethau yn barhau i fod yn anodd.  Roed pryder penodol ynghylch llif arian a phobl yn cymryd y bydd y cyfyngiadau symud yn debygol o barhau am gyfnod hwy nag a ragwelwyd. 

Dywedwyd bod rhai banciau yn araf yn cynorthwyo pobl ac nad oeddent yn gweithio’n broactif â busnesau.  Croesawyd Cronfa Cydnerthedd Economaidd Llywodraeth Cymru, a nodwyd bod yr elfen gyntaf – Cronfa Fenthyciadau Banc Datblygu Cymru – wedi derbyn 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.  Cafodd y ceisiadau cyntaf eu cymeradwyo o fewn tri diwrnod i lansio’r gronfa, gyda’r benthyciadau cyntaf yn cyrraedd yr ymgeiswyr erbyn diwedd yr wythnos ddiwethaf.  Mae disgwyl cyhoeddiad arall ynghylch elfen grant y Gronfa Cydnerthedd Economaidd yn fuan. 

Codwyd pryderon cyson y byddai’n 3-6 mis cyn y byddai’r diwydiant yn ôl i unrhyw beth tebyg i’r sefyllfa arferol, felly roedd angen rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth y DU ynghylch seibiant – yn benodol wedi mis Mai, a staff tymhorol sy’n syrthio y tu allan i’r trefniadau hyn.   

Roedd deall y cyfnod adfer hefyd yn cael ei ystyried yn bwysig iawn.  Roedd bylchau o hyd o ran y pryderon ynghylch y cynllun cymorth i’r hunan-gyflogedig, a galwad ar i gwmnïau cyfleustodau roi rhywfaint o amser i fusnesau o ran taliadau yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac i gwmnïau yswiriant ystyried eu hagwedd tuag at yswiriant tarfu ar fusnes.

Roedd adroddiadau amrywiol bod pobl yn parhau i geisio dod i Gymru i ymweld; bod cartefi gwyliau sy’n cael eu gosod fel ail gartrefi yn parhau i fod yn broblem; a bod y negeseuon parhaus gan Lywodraeth Cymru i bobl aros gartref i arbed bywydau yn cael eu croesawu. 

Roedd y Gweinidog yn cydnabod y materion oedd wedi’u codi ac yn cadarnhau y byddent hwy, a nifer o rai eraill, yn cael eu trafod ar lefel Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn ystod eang o gyfarfodydd Gweinidogol ac eraill. 


Y Diweddaraf ar Farchnata

Cafodd holl weithgareddau marchnata Croeso Cymru, ynghyd ag ymweliadau’r wasg a’r cyfryngau, eu hatal dros dro yng nghanol mis Mawrth. Rydym bellach yn llai amlwg o lawer ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn canolbwyntio ar wybodaeth am iechyd y cyhoedd a’r neges syml “Hwyl Fawr. Am y Tro”. Byddwn hefyd yn defnyddio’r holl blatfformau i rannu negeseuon gan gyrchfannau, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr Heddlu ac eraill er mwyn cefnogi’r neges gyffredinol.

Mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu bob diwrnod ac rydym hefyd yn gosod y sylfeini i sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau bosibl i gefnogi’r diwydiant yn y tymor byr a’r tymor canolig.


Cymorth i Fusnesau:

Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae cronfeydd Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cronfa Croeso Cymru, wedi cael eu haddasu at ddibenion gwahanol er mwyn cefnogi Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru, cronfa sy’n werth £500m. Felly, ni all Croeso Cymru ddarparu cymorth uniongyrchol ond rydym yn annog Cymdeithasau a Sefydliadau Rheoli Cyrchfannau i edrych ar y cynlluniau grant sydd ar y ffordd o dan y Gronfa Cadernid. Bydd rhagor o fanylion ynghylch sut mae gwneud cais am y cyllid ar gael yr wythnos hon.

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio’n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.

Lansiwyd y cynllun gwerth £100 miliwn gan y Prif Weinidog ddydd Llun 30 Mawrth fel rhan o Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau i ddelio gyda’r achosion o goronafeirws.

Cymeradwywyd y benthyciadau cyntaf o fewn tridiau i lansio’r gronfa, gyda’r benthyciadau cyntaf yn cyrraedd yr ymgeiswyr erbyn diwedd yr wythnos ddiwethaf. Cewch hyd i fwy o fanylion yma.


Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf drwy newyddion y diwydiant

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’r cymorth a’r sicrwydd sydd eu hangen ar fusnesau yn ystod yr adeg anodd, ddigynsail hon, ac rydyn ni wedi cyhoeddi nifer o fwletinau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws (COVID-19). Mae’r bwletinau ar gael yma.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • 8 Ebrill: Hysbysiad Brys i Fusnesau Llety Gwyliau (Diwygio) / Cais i Fusnesau Llety Gwyliau ddarparu llety i grwpiau bregus
 • 02 Ebrill: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth
 • 30 Mawrth: Cronfa Cadernid Economaidd newydd gwerth £500 miliwn wedi’i lansio ar gyfer Cymru
 • 27 Mawrth: Neges Frys i Fusnesau Llety Gwyliau
 • 27 Mawrth: Cynllun Cymorth Incwm ar gyfer yr Hunangyflogedig; Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws
 • 26 Mawrth: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth
 • 25 Mawrth: Neges Frys: COVID-19 – Cyngor i Berchnogion a Gweithredwyr Parciau Gwyliau
 • 24 Mawrth: Canllawiau ar y Coronafeirws ar gyfer Busnesau ac Eiddo a fydd yn cau
 • 23 Mawrth: Cyflwyno mesurau newydd cadarn heddiw i arafu lledaeniad y coronafeirws
 • 19 Mawrth: Gweinidogion yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd gwerth £1.4 biliwn i fusnesau
 • 12 Mawrth: Coronafeirws: gwybodaeth i’r diwydiant

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y newyddion diweddaraf ar gyfer y diwydiant twristiaeth drwy ein dilyn ar @CroseoCymruBus, a hefyd anogwch eraill a allai fod ar eu hennill o wneud hynny i danysgrifio i’n cylchlythyr ni yma.


HomepageFacebookTwitterInstagram