Y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit

27 Mehefin 2019

 
 

Croeso

Croeso i nawfed rifyn y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit. Wrth i'r DU baratoi i adael yr UE, mae'r diwydiant pysgota'n wynebu cyfnod o newid ac ansicrwydd mawr. Mae'n bwysig eich bod yn dal ati i baratoi'ch busnes ar gyfer Brexit. Nod y bwletin hwn yw eich helpu gyda'r paratoadau hynny, a'ch helpu hefyd i ddeall y gofynion a'r cymorth sydd ar gael.

wg logo

Cyfathrebu

Ers mis Tachwedd 2018, rydym wedi bod yn annog cynifer o bobl ag y bo modd i danysgrifio i'r Bwletin Pysgodfeydd a Brexit https://llyw.cymru/cofrestrwch-i-fwletin-pysgodfeydd-brexit

Rydym am wneud yn siŵr bod ein negeseuon yn cyrraedd ein diwydiant pysgota a'n nod yw defnyddio ffrwd Twitter er mwyn inni fedru cyfathrebu â phawb cyn gynted â phosibl. Gyda'ch cydweithrediad chi, hoffem fynd ati i ofyn mewn digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal dros yr haf ichi roi'ch manylion cyswllt, er mwyn inni fedru anfon gwybodaeth bwysig atoch yn uniongyrchol mewn ffordd a fydd yn addas ichi, os byddwch yn hapus inni wneud hynny.

Dweud eich dweud

Mae ymgynghoriad ar sicrhau dyfodol cynaliadwy i foroedd a diwydiant pysgota Cymru ar ôl Brexit wedi cael ei lansio gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC. Y dyddiad cau ar gyfer anfon ymatebion yw 21 Awst 2019.

Bwriedir cynnal y digwyddiadau a ganlyn.

boat
welsh meetings

https://llyw.cymru/lansio-ymgynghoriad-ar-ddyfodol-moroedd-cymru-ar-ol-brexit

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron

Bwriedir cynnal gwyliau bwyd môr ar y dyddiadau isod

7 July                     Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion, Aberaeron

11 Awst                  Gŵyl Môr i'r Tir Aberystwyth, Aberystwyth

17 Awst                  Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi, Aberteifi

21 – 22 Medi           Gŵyl Fwyd y Fenni

Cynhadledd ar Ddyfodol Pysgodfeydd ein Glannau – mis Hydref 2019

Bwriedir cynnal Cynhadledd ar Ddyfodol Pysgodfeydd ein Glannau yn Llundain ar 8-9 Hydref. Cyhoeddwyd hynny mewn gweithdy a drefnwyd yn arbennig er mwyn i aelodau grŵp llywio Dyfodol Pysgodfeydd ein Glannau gael cyfarfod â chynrychiolwyr diwydiant y glannau, y llywodraeth a'r gymuned wyddoniaeth.

Cafodd y gweithdy ei gefnogi gan Seafish, y corff cyhoeddus sy'n cefnogi diwydiant bwyd môr y DU, sy'n werth £10 biliwn. Cyhoeddwyd y gynhadledd gan yr Athro Michel Kaiser, o Brifysgol Heriot-Watt, a galwodd hefyd ar y diwydiant i gymryd rhan yn y fenter bwysig hon. Mae rhagor o fanylion i'w gweld ar wefan Seafish https://seafish.org/article/future-of-our-inshore-fisheries-conference

Gwefannau defnyddiol

Y Môr a Physgodfeydd     

https://beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Cymdeithas Pysgotwyr Cymru    

http://wfa-cpc.wales/home

Paratoi Cymru        

https://llyw.cymru/paratoi-cymru-brexit/pysgodfeydd-a-masnach

The Fishermen’s Mission   https://www.fishermensmission.org.uk/

Porth Brexit   https://businesswales.gov.wales/brexit/cy

 

Y Cyfryngau Cymdeithasol https://twitter.com/@LlC_pysgodfeydd

https://twitter.com/wgmin_rural

twitter
 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn cyfathrebu â diwydiant pysgota Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGMIN_rural