y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit

30 Ionawr 2019                                                   Rhifyn 4              

 
 

Croeso a Neges gan y Gweinidog

Croeso i bedwerydd rhifyn y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit. Wrth i'r DU baratoi i adael yr UE, mae'n gyfnod o newid ac ansicrwydd mawr i'r diwydiant pysgota.

Meddai Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC;

"Mae angen i'r diwydiant pysgota ddechrau paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb fel y gallant barhau i fewnforio ac allforio pysgod a chynnyrch pysgod unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE"

Bydd y bwletin hwn yn;

  • Helpu ichi ddeall effeithiau Brexit ar y diwydiant pysgota yng Nghymru;
  • Helpu ichi baratoi eich busnes ar gyfer 29 Mawrth 2019 pan fyddwn yn gadael yr UE;
  • Rhoi gwybod ichi pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu chi a'ch busnes fyw gyda'r newid;

Bydd hwn yn fwletin rheolaidd a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi. Cofiwch ddarllen pob rhifyn i gadw'ch bys ar byls pethau.

Rydym am annog cynifer o bobl â phosibl i gofrestru a-lein ar

https://beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

minister

Y Gallu i Wrthsefyll

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Busnes i helpu busnesau i baratoi ar gyfer, a wynebu heriau Brexit.

Mae'r cyllid hwn, rhan o Gronfa Bontio'r UE, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, ac sy'n werth cyfanswm o £50 miliwn, yn caniatáu i fusnesau o Gymru gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am swm yn amrywio rhwng £10,000 a £100,000, hyd at uchafswm o hanner costau'r prosiect, i'w helpu wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r UE.

I wneud cais, mae'n rhaid i fusnesau (gan gynnwys y diwydiant pysgota):

  • Fod wedi'u cofrestru i fasnachu yng Nghymru;
  • Gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau Asesiad Diagnostig Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais;
  • Gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi
  • Dangos eu bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno'r cais.

Ewch i wefan Busnes Cymru i wneud cais neu ddysgu mwy:

https://businesswales.gov.wales/brexit/cy/cymorth/cronfa-cydnerthedd-brexit

Sioeau Teithiol ar Bysgodfeydd a Brexit mewn lleoliadau cyfagos

y ddau ddyddiad olaf fydd ;

30 Ionawr - Saundersfoot,

Clwb Hwylio Saundersfoot, SA69 9HE

31 Ionawr - Porth Tywyn

Clwb Hwylio Porth Tywyn, SA16 0ER

Dylech geisio cyrraedd erbyn 16:30pm gan y bydd y sesiynau yn dechrau am 17:00pm. Bydd y sesiynau yn para am 2 awr. Ni fydd angen ichi gofrestru ymlaen llaw

Canllaw cam wrth gam i allforio

Mae canllaw diweddar i helpu eich busnes bellach ar gael. Mae'n helpu ichi ddeall y prif gamau sydd angen ichi eu cymryd i barhau i fasnachu gyda busnesau yr UE os digwydd i'r DU ymadael â'r UE heb gytundeb.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads

/attachment_data/file/769900/28_Step_guide_to_exporting.pdf

Gwybodaeth arall

Ydych chi yn barod ar gyfer Brexit: Y Porthol Brexit

Nod y porthol yw helpu eich busnes liniaru risgiau, a nodi'r heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau.

https://businesswales.gov.wales/brexit/cy

Paratoi Cymru ar gyfer Brexit heb gytundeb

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwefan newydd i helpu pawb baratoi ar gyfer Brexit.

https://beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Mae cymorth benodol ar gyfer pysgodfeydd a masnach ar gael yma

https://beta.llyw.cymru/paratoi-cymru-brexit/amgylchedd-amaethyddiaeth

 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn cyfathrebu â diwydiant pysgota Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd fis Mawrth nesaf.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGCS_rural