Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

06 Chwefror 2019 • Rhifyn 011

 
 

Newyddion

Logo Paratoi Cymru

Gwefan Paratoi Cymru

Gan ragweld y pryderon am effeithiau posibl Brexit heb gytundeb ar Gymru, mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan newydd er mwyn rhoi sicrwydd a chyngor i ddinasyddion. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth.

Rheolwyr Contract - Ydych chi'n barod ar gyfer Brexit?

Nod Llywodraeth Cymru yw cael y canlyniad gorau posibl, neu'r un lleiaf niweidiol, i'r negodiadau Brexit ar gyfer Cymru, p'un a lwyddir i ddod i gytundeb ai peidio. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd yn effeithio ar y broses gaffael.

Digwyddiadau ymgysylltu â chwsmeriaid

Rydym yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â chwsmeriaid, i gasglu safbwyntiau a syniadau er mwyn helpu i lunio strategaeth gaffael Cymru yn y dyfodol. Darllenwch fwy

Rebecca Evans AC

Gweinidog Cyllid Newydd


Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeord, ei gabinet newydd yn ddiweddar.


Rebecca Evans AC fydd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, gan ymgymryd â chaffael fel rhan o'i phortffolio, yn dilyn penodiad cyn-Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, yn Brif Weinidog.


Cafodd Rebecca Evans ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym mis Mai 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn ystod 2016 daeth yn Aelod Cynulliad ar gyfer Gŵyr. Darllenwch fwy

Cod Ymarfer yn cyrraedd carreg filltir o 150


Yn ddiweddar aeth Gweinidog yr Economi, Ken Skates, i ddigwyddiad yn ddiweddar i ddathlu carreg filltir o fwy na 150 o sefydliadau'n cofrestru ar gyfer Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru, gan helpu i sicrhau amodau gwaith gwell mewn cadwyni cyflenwi. Darllenwch fwy

Mynychwyr digwyddiad Cod Ymarfer gyda Ken Skates AC

Newidiadau i wefan GwerthwchiGymru

Darllenwch fwy i ddysgu am newidiadau pwysig i'r ardal “Contractau ac Adnoddau'r GCC” ar wefan GwerthwchiGymru.

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr am rybudd ymlaen llaw o ddigwyddiadau'r GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr caffael yng Nghymru. 

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau’r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori


Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

 

Darllenwch ein newyddion cryno am y categori i gael gwybod am y fframwaith deunyddiau adeiladu sydd ar ddod.

 

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Adeiladu

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael manylion am yr estyniad i'r fframwaith deunydd ysgrifennu a phapur copïo.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

ict

Digidol, Data a TGCh
 

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael gwybodaeth am sesiynau hyfforddiant a dyfarnu'r contract Adnoddau eGaffael; cyfrifoldebau'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR); hysbysiadau preifatrwydd caffael; y strategaeth gaffael ddigidol; a manylion am yr estyniad i'r fframwaith cynhyrchion a gwasanaethau TG.

 

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael gwybod am gynlluniau i lunio fframwaith llogi cerbydau ar gontract; newyddion pwysig am y fframwaith llogi cerbydau ii; a'r wybodaeth ddiweddaraf am fframweithiau gwirio trwyddedau gyrwyr; darnau sbâr cerbydau; teiars a gwasanaethau cysylltiedig; a thanwyddau hylif.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Bwyd a Diod

 

Darllenwch ein newyddion cryno am y categori i gael gwybodaeth am ddangosyddion perfformiad cynaliadwyedd newydd; a sut i gymryd rhan mewn mini-gystadlaethau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu.

 

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Categori Bwyd NPS
Gwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl 

Darllenwch ein newyddion cryno am y categori i gael gwybodaeth am adnewyddu ein fframwaith iechyd galwedigaethol; a'r fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi sydd ar ddod.

 

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

 

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch ein newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr, a fframweithiau ymgynghoriaeth eiddo; ac i weld yr amserlen ar gyfer digwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Swyddi gwag

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y tîm Comisiynu a Chaffael yng Nghyngor Caerdydd. Mae'r cyngor yn awyddus i benodi dau uwch arbenigwr categori parhaol. Mae'r rolau gwag yn y Timau Rheoli Categori Corfforaethol a Gofal Cymdeithasol a chânt eu hysbysebu'n fuan yn y ddolen ganlynol: https://jobs.cardiff.gov.uk/index.aspx

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link