Y Bwletin Pysgodfeydd a Brexit

11 Ionawr 2019

 
 

Rhifyn 3                                                      

Croeso

 

Croeso i rifyn 3 o Fwletin Pysgodfeydd a Brexit. Wrth i'r Deyrnas Unedig baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae'r diwydiant pysgota yn gwynebu cyfnod o newid mawr ac ansicrwydd. Nid ydym yn gwybod yn union beth fydd y gofynion newydd o ran masnach ac allforio, ond rydym am i'r bwletin hwn:

  • Eich helpu i ddeall goblygiadau Brexit ar y diwydiant pysgota yng Nghymru;
  • Eich cynorthwyo i baratoi eich busnes;
  • Rhoi gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael, i'ch helpu chi a'ch busnes fyw gyda’r newid.

Mi fydd hwn yn fwletin rheolaidd a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Cofrestrwch i dderbyn y bwletin yma https://beta.llyw.cymru/cofrestrwch-i-fwletin-pysgodfeydd-brexit

Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb

Mae Llywodraeth y DU wedi darparu ystod o ddogfennau cyfarwyddyd ar sut i baratoi ar gyfer Brexit os nad oes unrhyw gytundeb:

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal#importing-and-exporting

 

Tystysgrifau

Os ydych chi'n allforio i'r UE, mae angen i chi ymgyfarwyddo â'r gwaith papur y byddwch ei angen. Gallai'r rhain gynnwys

  • Tystysgrifau Dal Allforio;
  • Tystysgrifau Allforio Iechyd;
  • Tystysgrif Rhestr Cychod, yn ogystal â'r Dystysgrif Dal, os daw'r llwyth o fwy nag un cwch;
  • Datganiad allforio;
  • Cofrestru gyda'r System Allforio Genedlaethol.
CERTIFCATES

System TGCh newydd i'ch helpu gyda Thystysgrifau Dal Allforio

Mae system TG newydd i brosesu a chyhoeddi tystysgrifau dal allforio, a dogfennau ategol eraill, yn cael ei ddatblygu i hwyluso masnach ar ôl ymadael â'r UE. Bydd allforwyr yn derbyn cyfarwyddiadau llawn ar sut i gofrestru a defnyddio'r system newydd cyn i ni adael yr UE. Darperir rhagor o wybodaeth yn y roadshow’s a nodir isod.

Roadshow Pysgodfeydd a Brexit yn eich ardal chi

Er mwyn eich helpu chi baratoi ar gyfer ymadael yr UE, mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu nifer o roadshows Pysgodfeydd a Brexit. Byddant yn darparu gwybodaeth ac yn eich helpu i ddeall yr hyn y bydd angen i chi ei wneud i baratoi eich busnes i fasnachu ar ôl Brexit. Os yr ydych am fynychu, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd am 16:30 ac mi fydd y sesiynau yn dechrau am 17:00. Hyd y sesiynau fydd 2 awr. Nid oes angen cofrestru, dim ond troi i fyny.

Dyddiadau

Gogledd Cymru

16eg Ionawr – Caernarfon

Gwesty’r Celt, LL55 1AY

17eg Ionawr – Caergybi

Standing Stones Pub, LL65 2UQ

Gorllewin Cymru

22ain Ionawr – Aberdaugleddau

Clwb Hwylio Sir Benfro

 23ain Ionawr – Cei Newydd

Black Lion Hotel, SA45 9PT

24ain Ionawr - Abermaw

Clwb Hwylio Meirionydd, LL42 1HB

De Cymru

30ain Ionawr – Saundersfoot

Clwb Hwylio Saundersfoot, SA69 9HE

31ain Ionawr – Porth Tywyn

Clwb Hwylio Porth Tywyn, SA16 0ER

 

Gwnewch gais am Drwydded Cludiant cyn 18fed Ionawr 2019

O dan y trefniadau presennol, mi fydd yn rhaid i gludwyr wneud cais i Lywodraeth y DU am drwyddedau ar gyfer y flwyddyn galendr 2019 erbyn 11:59yp, ddydd Gwener 18fed Ionawr. Mae canllawiau ar gael ar wefan Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits

 

Gwybodaeth arall

Canllawiau yn ymwneud â'r bwletin hwn

https://www.gov.uk/guidance/commercial-fishing-and-marketing-of-seafood-if-theres-no-brexit-deal

https://www.gov.uk/government/publications/exporting-animals-and-animal-products-if-theres-no-brexit-deal/exporting-animals-and-animal-products-if-theres-no-brexit-deal

https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-exit/preparing-for-a-no-deal-eu-exit-step-by-step-guide-to-exporting

 

 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn cyfathrebu â diwydiant pysgota Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd fis Mawrth nesaf.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGCS_rural