Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

 07 Rhagfyr 2018 • Rhifyn 010

 
 

Newyddion

Mae Sue Moffatt, Cyfarwyddwr Masnachol, Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr, Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi cymryd secondiad tymor hir i blismona DU. Darllenwch i weld pa drefniadau sydd ar waith ar gyfer cynnal y gyfarwyddiaeth yn ei habsenoldeb.

m,
4

Contractau ac Adnoddau'r GCC

Darllenwch fwy i gael gwybodaeth am newidiadau pwysig i ardal “Contractau ac Adnoddau'r GCC” ar GwerthwchiGymru.

Neges ffarwel gan Sue Moffatt

Gwnaeth Sue Moffat, Cyfarwyddwr Masnachol Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, adael ei rôl yr wythnos ddiwethaf er mwyn ymgymryd â swydd newydd gyffrous yn gweithio ym maes Plismona'r DU. Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy.

 

s
m

Effeithiau posibl Brexit ar gaffael

Rydym wedi cyhoeddi llyfryn am effeithiau posibl Brexit ar gaffael. Wedi ei lansio yn Procurex 2018, mae bellach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fforwm Caffael Gogledd Cymru

Ewch i'n gwefan i gael gwybod am gyfarfod nesaf fforwm Gogledd Cymru.

Angen Gwirfoddolwyr!

Er mwyn paratoi ar gyfer 'dim cytundeb' posibl mae angen i ni roi'r Gwasanaeth e-hysbysiad newydd ar waith ac mae angen eich help chi arnom. Mae angen gwirfoddolwyr o'n cymuned prynu yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru i roi cynnig arno i wneud yn siŵr ei fod yn addas at y diben. Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy.

m
0

Digwyddiad Cod 150

Mae'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn ymrwymo sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a thrydydd sector i fynd i'r afael ag arferion cyflogaeth annheg ac anghyfreithlon. I ddathlu'r ffaith bod sefydliad rhif 150 wedi cofrestru ar gyfer y Cod, byddwn yn cynnal digwyddiad yng Ngogledd Cymru. Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy.

 

Y diweddaraf ar adnoddau eGaffael

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael, ewch i'n gwefan.

image 1

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr i gael eich hysbysu ymlaen llaw am ddigwyddiadau gan y GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr yn y maes caffael yng Nghymru

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau gan y GCC.

Diweddariadau yn ôl categori


Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

 

Darllenwch fwy i gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn ein cyfarfod nesaf i gwsmeriaid cyfleustodau.

 

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Adeiladu

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch fwy i gael gwybodaeth am newid pwysig i fframwaith Ymgyrchoedd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Integredig.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

ict

Digidol, Data a TGCh
 

Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am Gytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth (ADIRA); cytundeb fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS) y GCC; a'n digwyddiad eDaliadau.

 

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Darllenwch ein newyddion cryno am y categori i gael rhagor o wybodaeth am y canlynol: Prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau; Gwirio trwyddedau gyrwyr; Tanwyddau hylif; Cardiau Tanwydd; a fframweithiau Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Bwyd a Diod

 

Darllenwch y newyddion cryno am y categori am y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau gan y tîm.

 

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Categori Bwyd NPS
Gwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl 

Darllenwch fwy am y wybodaeth bwysig ddiweddaraf am ein Gweithwyr Dros Dro ac Athrawon Cyflenwi; Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig; fframweithiau Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo; a chanlyniadau Gwobr Gwasanaeth Gorau 2018.    

 

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

 

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr; Fframweithiau Ymgynghoriaeth Eiddo a Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

tree

Neges Nadolig gan y tîm cyfathrebu

Oherwydd gwyliau'r Nadolig, ni fydd rhifyn mis Ionawr o'r cylchlythyr. Byddwn yn rhannu ein cylchlythyr nesaf yn gynnar ym mis Chwefror.

Hoffem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n holl ddarllenwyr!

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link