Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

05 Hydref 2018 • Rhifyn 008

 
 

Newyddion

Datganiad Ysgrifenedig Cynllun Gweithredu Caffael


Y mis diwethaf, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid gwblhau'r Adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru. Darllenwch fwy ar y camau nesaf yma.

Mark Drakeford AC
Porth Brexit Busnes Cymru

Y newyddion diweddaraf ar Brexit

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyfres o hysbysiadau technegol i ddarparu canllawiau caffael mewn perthynas â Brexitl.

Mae Busnes Cymru hefyd wedi lansio 'Porth Brexit', wedi'i gynllunio i helpu busnesau i baratoi ar gyfer newid. Darllenwch fwy yma

Procurex Cymru

Procurex Cymru 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer prif ddigwyddiad caffael y flwyddyn. Mae'r parthau hyfforddiant bellach wedi'u cyhoeddi, gan gynnwys parth Brexit. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ESPD

Mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i'r afael ag adborth a dderbyniwyd ar y Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD). Darllenwch fwy am y camau nesaf ar ein gwefan.

Pobl ar gyfrifiaduron

Modiwlau e-ddysgu newydd ar gyfer polisi

Mae tri modiwl e-ddysgu newydd ar wneud cynnig ar y cyd; y cod ymarfer; a buddiannau cymunedol; bellach ar gael. Darllenwch fwy yma.

Hysbysiad o ddyfarniad - cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig

Mae'r fframwaith cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig a diodydd cysylltiedig bellach yn fyw. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael; a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas ag adnoddau eGaffael, ewch i'n gwefan.

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr am rybudd ymlaen llaw o ddigwyddiadau'r GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr caffael yng Nghymru. 

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau’r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori


Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael gwybodaeth am y gwaith o ymestyn fframweithiau atebion o ran ddodrefn a deunyddiau trydanol, gwresogi a phlymio.

 

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Adeiladu
ict

Digidol, Data a TGCh

Darllenwch ein newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: meddalwedd rhaglenni Cymraeg sy'n cydymffurfio; cytundeb adnoddau digidol a TGCh ystwyth (ADIRA); y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas â fframweithiau TGCh y GCC; cytundeb fframwaith gwasanaethau sicrhau gwybodaeth (IAS) y GCC; cytundeb fframwaith cyflenwi dyfeisiau amlswyddogaeth (MFD) y GCC a gwasanaethau cysylltiedig. 


Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael rhagor o wybodaeth am ein fframwaith prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau; fframwaith cardiau tanwydd; y fframwaith gwirio trwyddedau gyrwyr; a'r fframwaith tanwyddau hylif.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Bwyd a Diod


Darllenwch y newyddion cryno am y categori gael y newyddion diweddaraf am ein fframweithiau; ein cyfarfod grŵp ffocws categori (CFG) nesaf;  eitemau tafladwy ym maes arlwyo; llenwadau brechdanau, brechdanau wedi'u paratoi a phrydau ar blât wedi'u rhewi; Brexit; monitro diogelwch y gadwyn gyflenwi bwyd; a strwythur newydd y tîm.

 

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Categori Bwyd NPS
Gwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl 

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael rhagor o wybodaeth am ganlyniad ein grŵp ffocws categori buddiannau cyflogeion a'r estyniad i'r fframwaith teithio a llety busnes.

 

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion cryno am y categori gael y wybodaeth ar gyfer ail-dendro fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr a'r cyfle i gymryd rhan yn ein fframwaith ymgynghoriaeth eiddo.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link