Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Medi 2018

Medi 2018 • Rhifyn 028

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Dentist

Codiad cyflog i feddygon a deintyddion yng Nghymru

Heddiw mae’r Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cytundeb cyflog newydd i feddygon a deintyddion yng Nghymru, sy’n cynnwys mwy o gynnydd mewn cyflogau na’r hyn y cytunwyd arno yn Lloegr.

NHS logo

Sefydliad GIG newydd yn rhoi hwb i addysg staff iechyd ledled Cymru

Bydd tua £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn e-lyfrgell GIG Cymru.

NHS logo

Staff y GIG i elwa ar gytundeb cyflog newydd

Mae nyrsys a  staff y GIG, sydd ar delerau ac amodau Agenda ar gyfer Newid, yng Nghymru wedi cytuno cytundeb cyflog newydd dros dair blynedd.

Eye test

Buddsoddiad o £4m i drawsnewid gofal llygaid yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi buddsoddiad o £4m fel rhan o fesurau i drawsnewid gwasanaethau gofal llygaid ar draws Cymru.

Carer and old lady

“Mae'r ffordd rydyn ni'n gofalu am ein gilydd yn gallu'n diffinio fel cenedl” – Huw Irranca-Davies

Mae angen sgwrs onest gyda phobl Cymru am ffyrdd o dalu am ofal cymdeithasol yn y dyfodol fel bod modd bodloni'r galw ychwanegol am ofal a chymorth gan boblogaeth sy'n heneiddio'n gyson.

Question mark

Cronfa newydd yn ceisio chwalu'r ffiniau o ran rhoi organau ymhlith cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill

Mae cronfa newydd wedi cael ei lansio yng Nghymru i helpu grwpiau cymunedau i chwalu rhai o'r mythau o ran rhoi organau mewn cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Pills

Dechrau calonogol i gyffur newydd sy'n atal HIV yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi croesawu'r ymateb calonogol i gyffur newydd sy'n atal HIV, ar ôl blwyddyn o’i ddarparu drwy’r GIG yng Nghymru.

Vaughan Gething

Ail-benodi Cadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

Vaughan Gething fod Caroline Phipps wedi cael ei hail-benodi'n Gadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau. 

Crowd

Brexit heb gytundeb fyddai'r sefyllfa waethaf bosib i gleifion Cymru - Llywodraeth y DU yn cael rhybudd gan Ysgrifennydd Iechyd Cymru

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi galw ar Lywodraeth y DU i osgoi sefyllfa drychinebus Brexit heb gytundeb yn dilyn cyfarfod gydag arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol i drafod effaith sefyllfa o’r fath.

People

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales