eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 4 Gorffennaf 2018 (Rhifyn 190)

4 Gorffennaf 2018 • Rhifyn 190

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Education NDLE 90 x 90

Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

Gwyliwch fideo o'r prosiect buddugol ‘Keeping It Fresh - ap i leihau gwastraff bwyd ' gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga.

Education - Teacher with pupils

"Gall TAR newydd ar-lein olygu bod Cymru'n arwain y ffordd" – Kirsty Williams

Gallai TAR newydd rhan-amser sy'n cyfuno astudio ar-lein â dosbarthiadau tiwtorial a seminarau olygu bod Cymru'n arwain y ffordd cyn hir o ran Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). 

Education - teacher and pupil 90 x 90

Ar gael NAWR – Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu

Canllaw defnyddiol i'ch helpu drwy'r safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu yng Nghymru, a fydd ar gael i'w defnyddio o fis Medi 2018 a bydd yn sail i ymgynghoriad yn y misoedd canlynol.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Ymchwil i Ddefnyddio Staff Cymorth yn yr Ystafell Ddosbarth mewn Ysgolion Cynradd yng Nghymru - ddweud eich dweud!

Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno casglu tystiolaeth a dealltwriaeth bellach o ystod y tasgau y gofynnir i Gweithwyr Cymorth Dysgu yn y dosbarth eu cyflawni yn rhan o'u rôl. 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau i weithredu'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r cyntaf mewn cyfres o ganllawiau ynghylch sut y bydd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol Addysg (Cymru) 2018 yn cael ei wireddu. Mae'r canllaw yn nodi amserlen orfodol arfaethedig ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion i symud plant ag AAA i’r system ADY newydd.  Canllaw

Canllawiau newydd i helpu lleoliadau gofal plant Cymru i ddarparu bwyd a diod iach

Rhestr Anrhydeddau’r Penblwydd 2019 - Enwebiadau Ar Agor!

Mae’r Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwahodd enwebiadau ar gyfer rhestr Anrhydeddau’r Penblwydd 2019.  Os ydych yn gwybod am unrhyw berson sy’n gweithio yn y sector Addysg a Sgiliau sydd wedi dangos llwyddiant neu wasanaeth eithriadol, yna anfonwch eich enwebiad  erbyn 30 Gorffennaf 2018.  Cysylltwch â ni trwy i dderbyn ffurflenni a gwybodaeth bellach David.Gardiner@gov.wales

Cronfa o £200,000 i gefnogi Plant Milwyr yng Nghymru

Gwahoddir ysgolion i wneud cais am gyllid o gronfa o £200,000 i helpu i liniaru ar effaith bosibl lefel uchel iawn o fynd a dod ymhlith cymunedau’r Lluoedd Arfog ar ysgolion a’u dysgwyr. Mae’r gronfa hon yn cael ei gweinyddu gan y Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru (SSCE).  Cliciwch yma am ragor of wybodaeth ac i wneud cais

Adroddiadau Estyn ac ymateb Llywodraeth Cymru

Herio a meithrin disgyblion mwy abl a dawnus yng nghyfnodau allweddol 2 i 4: ymateb y Llywodraeth

Beth ydym yn bwriadu ei wneud mewn ymateb i argymhellion Estyn ynglŷn â sut i gefnogi disgyblion mwy abl a dawnus
Gallwch ddarllen adroddiad llawn Estyn ar ei gwefan

Addysg grefyddol yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3: Ymateb y Llywodraeth

Ein hymateb i argymhellion Estyn i wella safonau o fewn addysg grefyddol.  Gallwch ddarllen adroddiad llawn Estyn ar ei gwefan

Ymateb i adroddiad thematig Estyn ar gefnogi disgyblion mwy abl a thalentog – Sut orau i herio a meithrin disgyblion mwy abl a thalentog: Cyfnodau Allweddol 2 i 4

HWB AC ADNODDAU ERAILL

Hwb: nodweddion newydd cyffrous

Ar ôl cael adborth yn dweud bod y chwilio byd-eang yn ffordd boblogaidd o ddod o hyd i gynnwys ar Hwb, rydyn ni wedi gwella’r ffordd mae canlyniadau’n cael eu dychwelyd. Hefyd rydyn ni wedi ychwanegu gallu i ddidol yn ôl tagiau fel ei bod yn haws i chi ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano.

Porth Rheoli Defnyddwyr Hwb

Gallwch gael mynediad at y Porth Rheoli Defnyddwyr Hwb drwy'r ddolen yn adran offer Hwb. Bydd angen i Weinyddwyr Hwb ddefnyddio'r porth i ddatgan bod caniatâd (gweler yr erthygl newyddion ar GDPR) wedi dod i law ar gyfer cyfrifon dysgwyr er mwyn cael mynediad at offer Hwb.

Taith Google Expeditions – Big Pit

Darganfod taith rithwir danddaearol yn Big Pit fel rhan o fyd cyffrous Google Expeditions.

Y Llygad Dynol yn erbyn Telesgop

Mae’r adnodd Cyfnod Allweddol 2 hwn yn esbonio cymaint yn fwy pwerus yw telesgopau roboteg na’r llygad dynol.

100 mlynedd - Ymchwilio a dysgu am hanes y bleidlais i fenywod, democratiaeth a chydraddoldeb rhwng y rhywiau

Wedi’ch ysbrydoli gan PROCESSIONS, mae adnodd addysgu wedi’i ddatblygu a fydd yn annog disgyblion i ddatblygu ymwybyddiaeth o bleidlais i fenywod, yn ogystal â gwybodaeth hanesyddol yn cynnig cyfle i drafod cydraddoldeb rhwng y rhywiau o fewn cyd-destun heddiw drwy symudiad, dadl, cerddoriaeth a chelf weledol.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales/educationmissionwales

Blog Cwricwlwm i Gymru

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

HWB

Dilynwch ni ar Facebook:

Addysg Cymru

 

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews