eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 15 Mehefin 2018 (Rhifyn 189)

15 Mehefin 2018 • Rhifyn 189

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Conference

Nodyn atgoffa – Cynhadledd Penaethiaid cynradd

21 Mehefin, Parc y Scarlets (ERW)

6 Gorffennaf, Eglwys y Drindod, Casnewydd (EAS)

Mae amser o hyd os nad ydych wedi cofrestru, archebwch eich lle.

Lywodraeth Cymru draig

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am gyflenwyr

Fframwaith ar gyfer adnoddau Cymraeg a dwyieithog ynghyd â gwasanaethau arbenigedd cwricwlwm ac awduro.

 

Am fwy o wybodaeth a chyfarwyddiadau ynglŷn a sut i ymgeisio bydd angen cofrestru fel cyflenwr ar wefan Gwerthwch i Gymru. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 3.00pm 6 Gorffennaf 2018

Tests130130 7

Lansio arolwg ar-lein i gasglu barn athrawon am ba mor ddeniadol yw addysgu a chadw athrawon yng Nghymru

Os ydych yn athro cymwysedig yng Nghymru a bod gennych 6 munud i'w sbario, llenwch #YmchwilAthrawon

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

‘Rhannu arferion digidol i gefnogi cwricwlwm sy’n datblygu’

Eleni bydd Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol ar 20 Mehefin yn gyfle i ddangos yr arferion digidol arloesol sy’n cael eu datblygu mewn ysgolion ledled Cymru.

Bydd ymarferwyr yn cynnig sylwadau ymarferol am sut aethant i roi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn rhan o’r gwaith ehangach ar ddiwygio’r cwricwlwm. 

Podlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf

Gallwch diweddaru’ch gwybodaeth o'r diweddariadau i'r cwricwlwm drwy wrando ar bodlediad Addysg Cymru ar Spreaker neu iTunes.  

Datganiad y Pennaeth 

Pan fydd y cylch profion wedi’i weinyddu, rhaid i’r pennaeth cadarnhau bod pob canllaw wedi ei dilyn. Rhaid llofnodi'r datganiad a’i gyflwyno i’r consortiwm perthnasol erbyn 15 Mehefin.

Cyflogi a cefnogi athrawon cyflenwi

Mae cyngor ar pwy sy’n gallu addysgu mewn ysgol a gynhelir; Athrawon cymwysedig a gwaith addysgu; Gofynion diogelu; Rheoliadau gweithwyr asiantaeth ac athrawon cyflenwi ac Cefnogi athrawon cyflenwi yn yr ysgol o'r cyfnod ymsefydlu i'w hymadawiad ar gael yma.

Asesiad cyflym o’r dystiolaeth: Ymagweddau a dulliau addysgu ail iaith effeithiol

Bwriedir i’r adroddiad hwn ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru.

Cynnig Gofal Plant Cymru: ‘Trafodaeth Fwrdd’ – Sesiynau Trafod 

Mae Llywodraeth Cymru yn eich gwahodd i sesiynau #TrafodGofalPlant rhanbarthol. Cofrestrwch nawr.   

#EinCymunedEinCyngor

Rydym yn awyddus i glywed barn pobl ifanc Cymru! Cyflwynwch eich sylwadau drwy lenwi’r arolwg byr hwn (dolen allanol)

Byw Heb Ofn - Paid Cadw'n Dawel

Nod ymgyrch 'Paid Cadw'n Dawel' yw dangos sut y gall cynnig help i rywun sy'n profi neu wedi profi trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol fod yn rhywbeth pwerus iawn.

Bydd yr ymgyrch yn un amlgyfrwng ac yn cynnwys ffilm, hysbyseb radio, a chyfryngau digidol a chymdeithasol.

hwb

Porthol rheoli defnyddwyr Hwb

Mae Porthol Rheoli Defnyddwyr newydd Hwb ar gael nawr i ddefnyddwyr fersiwn beta. Mae dolen i'r porthol ar gael yn adran offer Hwb. Mae canllawiau i ddefnyddwyr ar y porth ar gael yma

Deunydd pen-blwydd Cyw i athrawon

Mae Cyw wedi gweithio gyda Chanolfan Peniarth i greu cynllun gwaith bydd yn cynorthwyo athrawon i ddathlu pen-blwydd Cyw. Mae'r cynllun yn cynnwys gwledd o syniadau a'r cyfan wedi ei glymu yn briodol i'r Proffil Cyfnod Sylfaen er mwyn i ddisgyblion chwarae, chwerthin a dysgu.

Yr Hemisfferau

Mae’r adnodd hwn ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 yn esbonio cysyniadau pwysig y Cyhydedd a’r Hemisfferau, gan ddefnyddio arddangosiad ymarferol syml.

ADNODDAU / Cystadlaethau

Her Pump Punt

Beth fyddai eich disgyblion yn wneud gyda pump punt mewn dim ond 4 wythnos?. Mae’r her Pump Punt yn fenter ledled y DU ar gyfer pob plentyn ysgol 5-11 oed. Yng Nghymru, mae’r her yn rhedeg yn ystod mis Mehefin gyda enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu gwahodd i seremoni wobrwyo.

The Great Get Together

O’r 22-24 Mehefin, bydd The Great Get Together yn cael ei gynnal ledled y wlad, ac rydym yn gofyn i ysgolion gymryd rhan gyda gwasanaeth arbennig ar ddydd Gwener 22 Mehefin

Mae adnoddau ar gael yn awr i'w lawrlwytho ar dudalen ysgolion gwefan Great get Together.

 

newyddion arall

Defnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol yn unrhyw le

Mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol yn cael ei ategu gan ap penodol, rhad ac am ddim, sy’n eich galluogi i gofnodi yn unrhyw le. Archwiliwch nodweddion yr ap, a chael gwybod ble y gallwch ei lawrlwytho, trwy glicio ar y ddolen uchod.

Pori Drwy Stori

Fy Llyfr, adnodd tymor yr Haf:

Helpwch y plant yn eich dosbarth Derbyn i ddod yn awduron yn ystod y tymor hwn drwy greu’u llyfr nhw’u hunain gan ddefnyddio Fy Llyfr Pori Drwy Stori. Dysgwch am syniadau newydd ac ysbrydoliaeth ar lein yn ein pecynnau offer a chanllawiau i Athrawon. Cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddion tymhorol i gael rhagor o wybodaeth yn syth i’ch mewnflwch.

 

Derbyn adnoddau:

Peidiwch ag anghofio y dylai’r cyflenwad nesaf o’ch adnodd gyrraedd eich ysgol o’r wythnos sy’n dechrau ar 18 Mehefin ymlaen. Bydd y cyflenwad hwn yn cynnwys Canllawiau Teulu, y gallwch chi eu rhannu â rhieni / gofalwyr

Digwyddiad Plant, Pobl Ifanc a Democratiaeth yng Nghymru, 20 Mehefin 2018

Bydd y digwyddiad a gynhelir yn y Cynulliad Cenedlaethol yn arddangos y gwaith o hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc. Bydd y digwyddiad ar ffurf 'marchnadle' a bydd croeso i westeion ymweld â'r stondinau i gymryd rhan mewn trafodaethau a gweithgareddau anffurfiol.

Canolfannau Rhagoriaeth

Mae'r rhaglen Canolfan Ragoriaeth yn cydnabod ac yn gwobrwyo ysgolion sy'n ymrwymo i addysg ariannol, yn ei datblygu ac yn parhau i ragori arni, yn eu hysgol eu hunain a thu hwnt.

Mae Cynhadledd Flynyddol Genedlaethol Canolfannau Rhagoriaeth eleni yn cael ei chynnal ar 14 Tachwedd 2018.

Diwrnod Ailgychwyn y Galon Ewropeaidd -  16 Hydref 2018

Bydd y cofrestru'n cau ar 1 Awst 2018.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gwahodd ysgolion uwchradd yng Nghymru i wneud cais i gael hwyluswyr i wirfoddoli  i ddysgu'r CPR yn eu hysgolion

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales/educationmissionwales

Blog Cwricwlwm i Gymru

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

HWB

Dilynwch ni ar Facebook:

Addysg Cymru

 

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews